Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA - Često postavljana pitanja

Datum objave: 08.09.2020 14:45 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


U cilju blagovremene i lakše pripreme za sprovođenje projekta elektronske fiskalizacije, shodno Zakonu, podzakonskim aktima i Tehničkoj i Funkcionalnoj specifikaciji, ovdje možete naći Često postavljana pitanja, koja će na nedjeljnoj osnovi biti dopunjavana, radi edukacije i informisanja poreskih obveznika o preduslovima koje treba obezbijediti za sprovođenje fiskalnog servisa.

PROJEKAT ELEKTRONSKE FISKALIZACIJE -  PITALI STE PORESKU UPRAVU

Ako poreski obveznik ima centralnu bazu podataka svih izdatih računa, i računar je registrovan kao ENU, da li je onda u slučaju kvara računara potrebno da se isti odjavljuje i prijavljuje novi ?

 Obveznik fiskalizacije je dužan da registruje svaki ENU po poslovnom objektu. ENU je uređaj putem kojeg se ostvaruje promet i na kojem se vrši generisanje i štampanje fiskalnog računa. Prilikom dodavanja novog ENU ili odjavljivanja postojećeg ENU, promjenu je neophodno registrovati putem SEP portala. Ovo iz razloga što centralni sistem za elektronsku fiskalizaciju PU (CIS EFI PU), za svaki ENU u poslovnom objektu generiše poseban kod, koji je neophodno da obveznik fiskalizacije sačuva u memoriji ENU.

U XML poruci za račun šta znači atribut Pojednostavljeni račun?

Samo za posebne situacije izdavanja računa, zasad jedina takva definisana situacija je izdavanje računa preko SEP portala (za bezgotovinske). Više o ovome vidjeti u Funkcionalnoj specifikaciji V3, poglavlje 5.4.2 Fiskalizacija bezgotovinskih računa, Fiskalizacija bezgotovinskih računa korišćenjem samouslužnog EFI portala (SEP). 

U principu za proizvođače naplatnih uređaja i softvera je to uvijek NE, prema trenutnoj regulativi.

 U XML poruci za račun postoji artibut Izuzeće od PDV (3.7.1.85. Isti porez: oslobođeno od PDV-a ) . Pojasniti tabelu 122 , šta znači izuzeće tipa 1, izuzeće tipa 2 i kad koji treba koristiti?

Zakon o PDV-u član 26, član 27, član 28, član 29, član 30, opisuju sve tipove izuzeća od PDV-a.

Vrijednosti nabrojanih stavki za izuzeće od PDV-a navedene su u tabeli u 119 Tehničke specifikacije V02.

Vrijednost                                 Opis

VAT_CL26                                 Oslobođenja od javnog interesa

VAT_CL27                                 Ostala oslobođenja

VAT_CL28                                 Oslobođenja kod uvoza proizvoda

VAT_CL29                                 Oslobođenja kod privremenog uvoza proizvoda

VAT_CL30                                 Posebna oslobođenja

U XML poruci za račun postoji atribut Vrsta računa koji izdaje kupac i dato je objašnjenje da se popunjava samo ako se račun izdaje automatski? Šta to znači?

U Funkcionalnoj specifikaciji v02 i Tehničkoj specifikaciji V02 postoji neusaglašenost. U tehničkoj specifikaciji samo treba umjesto „Unosi se samo ako se račun automatski izdaje.“ stajati „Unosi se samo ako se račun samo-izdaje.“ Na engleskom je dobra formulacija self-issued ali na crnogorskoj je malo nespretno formulirano.

U slučaju da se radi o samoizdavanju računa (poreski obveznik izdaje svoj ulazni račun koji se mora fiskalizirati) poreski obveznik mora poslati koji je razlog samo-izdavanja:

         a) prethodni sporazum strana

         b) nabavka od domaćih farmera

         c) nabavka usluga iz inostranstva

         d) ostalo.

 U tehničkoj specifikaciji su navedene osnovne kontrole računa koje će se raditi u realnom vremenu kao i naknadne kontrole. Pojasniti ovaj postupak.

(Npr. ukoliko je račun fiskalizovan i izdat kupcu u nekoj prodavnici i mora da se koriguje. Ukoliko neka od poslovnih provjera kao PIB , ENU kod nije dobar mijenja se i IKOF računa). Koji je rok za ispravku ovih grešaka? I da li ovo znači da obveznik fiskalizacije svakodnevno mora da provjerava da li na SEP-u ima neka dodatna poruka o greškama?

U Tehničkoj specifikaciji V02 u poglavlju 3.7.3. Obavezne kontrole se kaže:

Obavezna kontrola sprovodi se na primljenim porukama s podacima o računima u CIP sistemu u realnom vremenu. Kada bilo koja od kritičnih kontrola nije završena, elektronska poruka o računu neće biti odobrena i fiskalni identifikacioni kôd se neće izdati.

U tom slučaju poreski obveznik mora otkloniti grešku i naknadno fiskalizovati račun.

Ukoliko je račun fiskalizovan (gotovinski ili bezgotovinski) i uočena je nepravilnost u računu, neophodno je korigovati račun mehanizmom izdavanja korektivnog računa. Korektivni račun mora sadržati sve stavke i iznose sa predhodnog računa sa predznakom iznosa (-). Ovim postupkom se predhodni račun de facto stornira. Nakon toga se izdaje novi račun sa validnim PIB-om kupca kod bezgotovinskog plaćanja. U gotovinskom plaćanju nema podatka o PIB-u kupca.

Rok za ovu vrstu korekcije računa ne postoji. Za poresku upravu je to validan fiskalizovani račun. Stvar je poreskog obveznika kada će da izvrši korekciju računa.

Da li će se porez i za maloprodjane i za veleprodajne račune računati preračunatom stopom iz ukupnog iznosa sa porezom?

Na poreskom obvezniku je da odabere metodu obračuna poreza. Jedan od metoda je izračunavanje poreza preračunatom stopom. Poreska uprava insistira da putem xml pošalju ispravni podaci o perezu definisani xml šemom.

U XML poruci za račune atribut Iznos marže. 

3.7.1.15. Račun: Iznos marže na računu (Ukupni iznos koji se odnosi na poseban postupak marži na računu u decimalnom obliku (oporezivi iznos). Marža za polovnu robu, umjetnička djela, kolekcionarstvo ili antikvitete.)

Da li se ovo šalje samo za navedene kategorije? Šta znači oporezivi iznos i na šta utiče?

Da. Šalje se samo za navedene kategorije i regulisano je Zakonom o porezu na dodatu vrijednost (članovi 46-49)

Koji sve podaci su potrebni za registraciju operatera?

Da li je šifra operatera njegov matični broj ili neka šifra koju će svaki operater dobiti prilikom registracije svih operatera?

Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga ("Službeni list Crne Gore", br. 046/19 od 07.08.2019, 073/19 od 27.12.2019),

Član 8:

Obveznik fiskalizacije dužan je da Upravi dostavi prijavu oznake operatora i jedinstveni matični broj operatora iz stava 1 ovog člana.

U Pravilniku o sadržaju prijave oznake operatera fiskalnog servisa, načinu generisanja identifikacionog koda obveznika fiskalizacije i načinu dostavljanja podataka i generisanja oznake o poslovnim prostorima obveznika fiskalizacije ("Službeni list Crne Gore", br. 054/20 od 08.06.2020)

Član 3

Obveznik fiskalizacije treba da dostavi Upravi prijavu oznake operatora fiskalnog servisa, radi identifikacije operatora.

Da li ukoliko već imamo sertifikat za digitalni potpis na pojedine advokate, moramo uzimati isti za sve ostale advokate pojedinačno ili se može registrovati ovlašćenje pa da se sa tog sertifikata vrši fiskalizacija računa po potrebi (odabirom na advokata koji je ovlašćenje dao)?

Svaki obveznik fiskalizacije dužan je nabaviti sertifikat za elektronski potpis ili elektronski pečat.

Ovim sertifikatom potpisuju se svi računi koji se fiskalizuju putem fiskalnog servisa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koji su neophodnih podaci koji se moraju stampati na gotovinskom racunu koji ce kupac dobiti sa ENU?

U Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, u članu 7 definisani su podaci koje treba štampati na gotovinskom računu:

Član 7

“Fiskalni račun, pored podataka propisanih zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost, sadrži i sljedeće podatke:

   - broj fiskalnog računa;

   - vrijeme izdavanja računa (sat i minut);

   - oznaku operatora fiskalnog servisa;

   - identifikacioni kod obveznika fiskalizacije;

   - jedinstveni identifikacioni kod računa;

   - način plaćanja (gotovina, platna kartica, prenos novca sa računa u banci, ostalo);

   - rok plaćanja, u slučaju da plaćanje nije izvršeno u trenutku izdavanja računa;

   - poreski identifikacioni broj kupca, ako se promet obavlja između obveznika fiskalizacije, odnosno fiskalizacijom bezgotovinskog plaćanja”.

U okviru Funkcionalne specifikacije, u dijelu 5.3. Registracija gotovinskog depozita na ENU, definisano je da u toku jednog dana obveznik mora registrovati gotovinski depozit, a da se podizanje gotovine može vršiti i više puta. Imajući u vidu da može doći do pogrešnog unosa depozita, a pošte nije predviđena mogućnost da se depozit unese više puta u toku dana (dosadašnje fiskalne kase/štampači su imali mogućnost da se više puta unose depozit, a kasa ih sve sabira), da li će biti moguća izmjena unijetog depozita.

Postoji mogućnost korekcije gotovinskog depozita, slično kao kod korektivnog računa.

Kako će izgledati XML fajl koji vraća Vaš server, tj. kako će izgledati odgovor servera?

Odgovor na ovo pitanje možete naći u poglavlju 3.7.5. Primjer XML , odnosno 3.7.5.1. XML zahtjev  i 3.7.5.2. XML odgovor, gdje su dati primjeri poruka.

Da li je moguće dobiti kvalifikovane sertifikate i registrovati se u ROF i RSPOS iako se još uvek nije izvršila registracija firme u Crnoj Gori?

Detalje o registraciji, potrebnim dokumentima i vremenu potrebnom za registraciju možete dobiti u službi CRPS Poreske uprave Crne Gore.

Kvalifikovani certifikat se može dobiti od Pošte Crne Gore koja je ovlašćeno certifikaciono tijelo. Uslove za dobijanje certifikata možete naći na sajtu Pošte Crne Gore.

Kada ce Tehnička i Funkcionalna specifikacija biti distupne na engleskom jeziku?

Proces prevođenja finalnih dokumenata za krajnje korisnike vezanih za projekat elektronske fiskalizacije je u toku. Isti će biti dostupni u narednim danima, odnosno čim prevod bude završen, te molimo za strpljenje i razumijevanje, imajući u vidu obimnost materijala.

Na koji način će se fiskalizovati privremene i konačne situacije koje izdaju privredna društva koja posluju u građevinskom sektoru, obzirom na to da iste po izdavnju moraju biti potpisane od strane nadornog organa i investitora?

Da li će se i na koji način fiskalizovati knjižna odobrenja i storna faktura?

U Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u članu 2 se kaže: “Fiskalizacija je postupak koji sprovodi obveznik fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja dostavljanjem organu uprave, nadležnom za poslove naplate javnih prihoda (u daljem tekstu: Uprava) podataka o prometu proizvoda i usluga i fiskalnih računa u realnom vremenu, korišćenjem stalne internet veze i fiskalnog servisa”. Dakle, fiskalizija se vrši u trenutku nastajanja prometa proizvoda i usluga.

Sistem fiskalizacije sadrži i korektivni račun (ispravak privremenog računa). Detalje možete naći u Funkcionalnoj specifikaciji koja je objavljena na na sajtu Poreske uprave 08.09.2020. godine

http://www.poreskauprava.gov.me/vijesti/232795/Objavljene-Funkcionalna-i-Tehnicka-specifikacija-za-projekat-elektronske-fiskalizacije.html u poglavlju 5.5 Fiskalizacija korektivnih računa.

Knjižna odobrenja se ne fiskalizuju. Storno faktua spada u kategoriju fiskalizacije korektivnih računa.

Ukoliko dođe do prekida u internet konekciji gdje će veliki poreski obveznici predavati fakture na fiskalizaciju?

Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u poglavlju V “Izdavanje računa bez jedinstvenog identifikacionog koda računa” (članovi 17-22) jasno definiše postupak fiskalizacije u slučaju prekida stalne internet veze.

Ko izdaje certifikat za potrebe fiskalizacije?

Svi poreski obveznici u Crnoj Gori posjeduju certificate na tokenu za predaju poreskih prijava elektronskim putem. Za registraciju poreskog obveznika, poslovnog prostora, elektronskog naplatnog uređaja i operatora se koristi ovaj certifikat koji je na tokenu.

Za fiskalizaciju se koristi soft certifikat koji se posebno nabavlja za potrebe fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog prometa.

Elektronski certifikat izdaje ovlašćeno certifikaciono tijelo koje je dobilo dozvolu Ministarstva javne uprave (Za sada Pošta CG i firma CoreIT)

Dakle, razlikujemo dva procesa registraciju i fiskalizaciju. Registracija se obavlja tokenom, a fiskalizacija soft sertifikatom koji se instalira na elektronskom naplatnom uređaju.

Ako u toku obrade poruke o računu dođe do greške usled neispravnog elektronskog potpisa fiskalni servis vraća XML poruku sa odgovorom koja sadrži opis greške.

Da li softver za fiskalizaciju, koji može biti instaliran centralno na serveru i fiskalizirati račune za više pojedinih naplatnih uređaja (kao "proxy" prema centralnom serveru PU), može biti instaliran na serveru koji je izvan Crne Gore, odnosno, da li će biti dopušteno spajanje prema poreskoj upravi sa serverom izvan Crne Gore?

Što se tiče smeštaja servera na kome je smješten softver za fiskalizaciju u zakonskoj regulative za sada nema ograničenja.

Da li je strano pravno lice, konkretno pravno lice iz Srbije, dužno da se registruje za elektronsku fiskalizaciju ukoliko se bavi proizvodnjom softvera I isti namerava da prodaje i firmama u Crnoj Gori?

Proizvođač softvera mora registrovati djelatnost u Centralnom registru privrednih subjekata, te izvršiti opštu poresku registraciju u Poreskoj uprava radi dobijanja poreskog identifikacionog broja.

Detalje o registraciji, potrebnim dokumentima i vremenu potrebnom za registraciju možete dobiti u službi CRPS-a Poreske uprave Crne Gore.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Da li će sistemi za izdavanje faktura morati biti uvezani sa sistemom u Poreske uprave, budući da se bavimo pružanjem usluga u razvoju softvera? 

 Shodno članu 1 Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga postupak fiskalizacije odnosi se na gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje u prometu proizvoda i usluga, što znači da, kao što će poreske registar kase koje postoje kod gotovinskog plaćanja izvršenog prometa biti povezane sa serverom Poreske uprave, tako i sistemi za izdavanje faktura kod bezgotovinskog plaćanja moraju ispuniti preduslove za slanje XML poruka o transakcijima shodno Zakonu, podzakonskim aktima, te funkcionalnoj i tehničkoj specifikaciji koje prate projekat.

 

 

Da li razmišljate da napravite mailing listu gde bi nam slali svu novu dokumentaciju vezanu za projekat fiskalizacije ili obaveštenje kad šta bude objavljeno na portalu? Kad će početi registracija IT kompanija zainteresovanih za implementaciju.

 Poreska uprava sva važna obavještenja i dokumentaciju u vezi sa projektom elektronske fiskalizacije objavljuje na svojoj internet stranici.

 

Detaljna upustva za izradu softverskih rješenja, datum početka testiranja softverskih rješanja, te procedure za prijavu proizvođača, održavaoca programskog rješenja kao i samog softvera biće dostupni blagovremeno na istom mjestu.

 

Treba naglasiti da će nakon objavljivanja funkcionalne i tehničke specifikacije Poreska uprava organizovati sastanke sa predstavnicima IT zajednice, kao i sa asocijacijama privrednika u Crnoj Gori, kako bi se kroz direktan dijalog otklonile sve nedoumice vezane za implementaciju projekta sa tehničkog i legislativnog aspekta.

 

Kada možemo dobiti verziju dokumentacije vezane za projekat elektronske fiskalizacije na engleskom jeziku?

 Finalne verzije tehničke i funkcionalne specifikacije biće objavljene na internet stranici Poreske uprave početkom septembra, a ovi dokumenti biće dostupni i na engleskom jeziku.  

 

Kako će izgledati elektronska fiskalizacija u veleprodaji?

 Imajući u vidu da Zakon o fiskalizaciji u prometu roba i usluga propisuje postupak fiskalizacije, kako gotovinskog, tako i bezgotovinskog plaćanja, to će i obveznici koji se bave veleprodajom biti u obavezi da obezbijede preduslove za automatski prenos podataka o izvršenim transakcijama.

  Poreski obveznici koji vrše bezgotovinsko plaćanje ne moraju imati fiskalne kase, već su dužni obezbijediti programsko rješenje koje omogućava slanje XML poruke prema Poreskoj upravi i štampanje fakture sa jedinstvenim identifikacionim kodom Poreske uprave.

Dakle, obveznici koji izdaju fakture postojeća softverska rješenja za fakturisanje treba da prilagodite shodno funkcionalnoj i tehničkoj specifikaciji projekta elektronske fiskalizacije, te obezbijediti elektronski potpis na osnovu elektronskog certifikata i stalnu internet vezu za slanje poruka Poreskoj upravi. 

 

Da li će preduzetnici, u konkretnom slučaju taksisti koji nemaju više od jednog auta, biti u obavezi da uvedu elektronsku fiskalizaciju, ili se ova obaveza odnosi samo na firme?Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u članu 4 propisuje da su obveznici fiskalizacije:

   1) fizička lica koja su obveznici poreza na dohodak i obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

   2) pravna lica koja su obveznici poreza na dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i koja su obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

   3) poreski obveznici koji ostvaruju promet od prodaje roba ili usluga putem samonaplatnih uređaja (automata), a koji nijesu u obavezi izdavanja računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost.

 

Dakle, i fizička lica koja se bave prometom proizvoda i usluga, u konkretnom slučaju – preduzetnici koji obavljaju djelatnost taksi prevoza, dužna su obezbijedti preduslove za sprovođenje elektronske fiskalizacije.

 

Da li su i društva sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač lokalna samouprava u obavezi da od 01.01.2021.godine budu u sistemu elektronske fiskalizacije ukoliko smo registrovani kao Društvo doo čiji je osnivač lokalna samouprava

Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u članu 4 propisuje da su obveznici fiskalizacije:

   1) fizička lica koja su obveznici poreza na dohodak i obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

   2) pravna lica koja su obveznici poreza na dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i koja su obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

   3) poreski obveznici koji ostvaruju promet od prodaje roba ili usluga putem samonaplatnih uređaja (automata), a koji nijesu u obavezi izdavanja računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost.

 

Dakle, i društva sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač lokalna samouprava jesu obveznik fiskalizacije, imajući u vidu da ista predstavljaju obveznike poreza na dobit, kao i obveznike izdavanja računa/faktura. 

 

 Kakav je tretman naknadno odobrenih rabata (knjižna odobrenja) u okviru elektronske fiskalizacije?

Knjižna odobrenja se evidentiraju se kroz knjigovodstvo poreskog obveznika i ne fiskalizuju se.

 

Šta se podrazumijeva pod pojmom elektronski naplatni uredjaj?

Elektronski naplatni uređaj je hardverski uređaj koji omogućava elektronsku komunikaciju sa Poreskom upravom, odnosno na kojem je instalirano softversko rješenje koje podržava kreiranje, slanje i primanje poruka o fiskalnim računima sa Upravom, korišćenjem fiskalnog servisa.

 

Da li je potrebna nabavka posebnih štampača za štampu računa nakon izvršenog fiskalnog servisa kod bezgotovinskih transakcija?

Za račune kod bezgotovinskih transakcija nije potreban poseban štampač, već svi štampači koji su do sada korišćeni mogu biti korišćeni za štampanje fiskalizovanih računa.

 

U slučaju prekida internet veze da li ce se računi koji se izdaju bez jedinstvenog identifikacionog koda računa i koji budu evidentirani u knjizi računa koju treba da ovjeri Poreska uprava fizički nositi na ovjeru?

 Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u poglavlju  V. -  Izdavanje računa bez jedinstvenog identifikacionog koda računa (Članovi 17-22) propisuje da obveznik fiskalizacije može, u slučaju privremenog prekida stalne internet veze, izdati račune klijentu, a isti će biti naknadno fiskalizovani, pri čemu se detaljna pravila vezana za ovakvu situaciju u poslovanju mogu pronaći u Pravilniku o obliku i strukturi poruka i sigurnosnim mehanizmima za razmjenu poruka fiskalnog računa i načinu dostavljanja računa koji su izdati u slučaju prekida stalne internet veze.

 

Takođe više detalja možete naći u Funkcionalnoj i Tehničkoj specifikaciji projekta.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kada će https://efitest.tax.gov.me/self-care biti dostupni kako bi kompletirali proces registracije?

Portali za registraciju https://efi.tax.gov.me/self-care i https://efitest.tax.gov.me/self-care će biti dostupni sredinom oktobra mjeseca, nakon uspostavljanja testnog okruženja za testiranje XML poruka.

U toku je montaža opreme za Informacioni sistem Poreske uprave Crne Gore.

Obavještenje o uspostavljanju testnog okruženja i uputstvo za unos podataka o poreskom obvezniku, poslovnom prostoru, elektronskom naplatnom uređaju i operateru biće objavljeni na sajtu Poreske uprave.

 

Kako će se sprovoditi elektronska fiskalizacija za firme koje se bave brzom poštom i čiji kuriri izadaju račune na licu mjesta, da li će postojati neki poseban proces vezano za izdavanje računa na licu mjesta?

Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u članu 4 propisuje da su obveznici fiskalizacije:

   1) fizička lica koja su obveznici poreza na dohodak i obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

   2) pravna lica koja su obveznici poreza na dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i koja su obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

   3) poreski obveznici koji ostvaruju promet od prodaje roba ili usluga putem samonaplatnih uređaja (automata), a koji nijesu u obavezi izdavanja računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost.

 

Dakle, i kompanije koje se bave djelatnošču brze pošte jesu obveznik fiskalizacije, imajući u vidu da ista predstavljaju obveznike poreza na dobit, kao i obveznike izdavanja računa/faktura. Za vršenje fiskalnog servisa neophodno je da posjedujete mobilni elektronski naplatni uređaj, koji će omogućiti slanje XML poruka prema Poreskoj upravi i štampu fiskalizovanog računa.

 

 

Da li je štampa gotovinskih elektronski fiskalizovanih računa dozvoljena na bilo kakvom printeru i da li je to slobodan izbor obveznika fiskalizacije?

Da li se za gotovinske račune fisklani printeri izbacuju iz upotrebe.

Štampa fiskalizovanih elektronskih računa je dozvoljena na bilo kom tipu štampača i slobodan je izbor poreskog obveznika. Ovi štampači ne moraju imati fiskalnu memoriju.

Fiskalni printeri se najčešće mogu prilagoditi za štampu fiskalnih računa u online sistemu fiskalizacije, što svakako zavisi od proizvođača fiskalnih štampača.

 

Na koji način je zamišljeno korigovanje (korektivni račun tj. povrat) za račune koji nisu prethodno prošli kroz sistem elktronske fiskalizacije?

Kako u januaru 2021. vršimo povrat tj. korektivni račun za račune iz decembra 2020.?

 

Korektivni račun se vrši samo na fiskalizovanim računima koji imaju jedinstveni identifikacioni kod koji daje Poreska uprava Crne Gore. Ako nema JIKR potrebno je ponoviti slanje računa Poreskoj upravi.

Postupak je definisan pravilnicima i funkcionalnom specifikacijom. Korektivni račun nema veze sa promjenom poslovne godine.

 

 

Da li je potreban posebni računovodsveni program da bi se vodilo knjigovodstvo preduzeća ili treba kupiti neki novi sertifikat koji omogućava izdavanja faktura, a mmožemo zadržati postojeći program za računovodstvo?

Način na koji će se voditi poslovne knjige poreskog obveznika nije predmet Zakona o fiskalizaciji. Za poreskog obveznika bi bilo najbolje da zadrži postojeći računovodstveni program sa nadgradnjom za fiskalizaciju gotoviskih i bezgotovinskih računa. Uz to, poreski obveznik treba da obezbijedi elektronski certifikat i stalnu internet vezu prema članu 10, stav 3 i 4 Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

Da li se moraju i dalje koristiti fiskalne kase za izdavanje gotovinskih računa ili može da se koristi termalni printer povezan sa računarom koji koristi neki sertifikovani softver ?

Da li postojeća fiskalna kasa može da se zamijeni termalnim printerom koji je povezan sa računarom koji koristi neki sertifikovani softver?

Fiskalne kase se najčešće ne mogu prilagoditi na novi sistem online fiskalizacije u realnom vremenu i potrebno je kupiti novi elektronski naplatni uređaj.

Štampa fiskalizovanih elektronskih računa je dozvoljena na bilo kom tipu štampača i slobodan je izbor poreskog obveznika. Ovi štampači ne moraju imati fiskalnu memoriju.

Fiskalni printeri se najčešće mogu prilagoditi za štampu fiskalnih računa u online sistemu fiskalizacije, što svakako zavisi od proizvođača fiskalnih štampača

Alternativa Elektronskom naplatnom uređaju je program koji je instaliran na računaru i štampa se vrši na termalnom printeru.

Uz to, poreski obveznik treba da obezbijedi elektronski certifikat i stalnu internet vezu prema članu 10, stav 3 i 4 Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

 

Ako  poreski obveznik izda desetak računa u toku godine (bezgotovinski), da li je  obavezan da obezbijediti programsko rješenje koje omogućava slanje XML poruke prema Poreskoj upravi i štampanje fakture sa jedinstvenim identifikacionim kodom, ili je predviđena mogućnost da može da pristupi portalu Poreske uprave i bez posebnog programskog rešenja odradi fisklaizaciju i štampu računa sa jedinstvenim identifikacionim kodom. Pretpostavka je da su završene sve procedure oko registracije i dobijanja fisklanog broja.

U Funkcionalnoj specifikaciji koja je objavljena na na sajtu Poreske uprave 08.09.2020. godine

http://www.poreskauprava.gov.me/vijesti/232795/Objavljene-Funkcionalna-i-Tehnicka-specifikacija-za-projekat-elektronske-fiskalizacije.html u poglavlju 2 obajšnjena je procedura za fiskalizaciju gotovinskih računa korišćenjem samouslužnog EFI portala (SEP)

 

“U slučajevima kada poreski obveznik nije u sistemu PDV-a, on može da kreira i fiskalizuje svoje gotovinske račune koristeći SEP Poreske uprave. U toj situaciji on ne mora da posjeduje ENU, već samo kompjuter ili tablet ili pametni telefon koji će koristiti da ostvari pristup SEP-u putem internet veze.

 

Poreski obveznik će moći da ostvari pristup SEP-u koristeći digitalni certifikat koji mu je izdalo Registrovani CA ili druge definisane načine autentifikacije.

 

Kada ostvari pristup SEP-u, poreski obveznik će morati da unese podatke o poslovnom prostoru, a pod informacijama o operatoru će se automatski evidentirati njegovo ime i prezime - ako je u pitanju fizičko lice, odnosno - ako je u pitanju pravno lice – moraće da registruje pojedinca koji će izdavati račune kao operator. Poreski obveznik neće morati da instalira određeni softver za fiskalizaciju na svoj pametni telefon/kompjuter.

 

 U tom slučaju neće biti potrebno da poreski obveznik dostavi podatke o proizvođaču softvera niti o održavaocu softvera”.

 

 

Da li proizvodjač softwera mora da ima registrovanu firmu u CG? Ako mora da li je dovoljno da ima predstavništvo? Kako će se raditi deponovanje source code?

Ako proizvođač ne mora da otvori predstavništvo, šta je obavezno da pripremi od dokumentacije za prijavu u Poreskoj upravi? Koje je vreme potrebno za registraciju?

Za koliko se može dobiti dozvola/sertifikat za fiskalizaciju? Ako se otvara firma u CG može li to da uradi i neko sa ovlašćenjem ili mora lice na koje se vodi firma?

Proizvođač softvera mora registrovati djelatnost u Centralnom registru privrednih subjekata, te izvršiti opštu poresku registraciju u Poreskoj uprava radi dobijanja poreskog identifikacionog broja.

Detalje o registraciji, potrebnim dokumentima i vremenu potrebnom za registraciju možete dobiti u službi CRPS-a Poreske uprave Crne Gore.

 

 

U slučaju povrata robe kupcu, kada se radi korektivni račun ["drugi"] sa izmjenom svih stavki inicijalnog računa koji poništavaju stavke iz "prvog", u ovom slučaju krajnjem kupcu se ne izdaje druga roba već ima pravo na povrat sredstava [novca] , ima li potrebe da se pravi "treci" račun jer nema dalje naplate i nema dalje prodaje robe?

U Funkcionalnoj specifikaciji  koja je objavljena na na sajtu Poreske uprave 08.09.2020. godine

http://www.poreskauprava.gov.me/vijesti/232795/Objavljene-Funkcionalna-i-Tehnicka-specifikacija-za-projekat-elektronske-fiskalizacije.html u poglavlju 5.5 objašnjena je procedura za fiskalizaciju korektivnih računa:

 

“Poreski obveznik ne može jednostavno otkazati neki izdati gotovinski ili bezgotovinski račun, ili ako kupac vrati robu ili ako je nešto pogrešno na računu koji je izdat i fiskalizovan, poreski obveznik može izdati korektivni račun koji se poziva na prvobitni račun čija se ispravka vrši. U slučaju kada nema internet veze, poreski obveznik prvo mora fiskalizovati prvobitni račun, a potom korektivni.

 

Ako poreski obveznik izda korektivni račun-knjižno zaduženje ili korektivni račun-knjižno odobrenje, onda se na računu prikazuju samo izmjene (na primjer, samo stavka koja se mijenja). Ako poreski obveznik mora da mijenja druge elemente na računu koji su netačni, onda prvo mora izdati korektivni račun sa svim istim elementima kao na prvobitnom računu (osim datuma izdavanja i broja računa, gdje se elementi odnose na sam korektivni račun) a sav iznos treba da bude negativan; nakon toga se mora izdati novi račun sa tačnim podacima i sa pozivanjem na IKOF prvog izdatog računa”.

 

 

Da li se podaci o računima, kao i podaci o korisnicima, mogu čuvati na serverima koji se ne nalaze na teritoriji Crne Gore?

Poreski obveznik sam definiše gdje će čuvati svoje podatke (na lokalnom računaru, u cloud-u i sl.). Poreska uprava Crne Gore sve primljene podatke čuva isključivo u Crnoj Gori, kako je definisano zakonom.

Da li softver za fiskalizaciju mora biti program koji se instalira na svaki pojedinačni računar korisnika ili može biti web platforma koja se koristi upotrebom korisničkog imena i lozinke i da li postoje neka ograničenja u tom smislu?

Softver za fiskalizaciju je programsko rješenje kod poreskog obveznika. Instalira se na svaki pojedinačni računar kod poreskog obveznika.

Ako poreski obveznika ima centralni sistem za obradu podataka može se koristiti elektronski certifikat koji se instalira na server poreskog obveznika.


Ovdje možete pogledati i odgovore na pitanja postavljena tokom sastanka sa predstavnicima ICT Udrženja Privredne komore: 

ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA OD STRANE PREDSTAVNIKA ICT ZAJEDNICE