Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA - Drugi set Često postavljanih pitanja

Datum objave: 15.09.2020 10:50 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


U cilju blagovremene i lakše pripreme za sprovođenje projekta elektronske fiskalizacije, shodno Zakonu, podzakonskim aktima i Tehničkoj i Funkcionalnoj specifikaciji, ovdje možete naći drugi set često postavljanih pitanja, koja se na nedjeljnoj osnovi dopunjavaju, radi edukacije i informsanja poreskih obveznika o preduslovima koje treba obezbijediti za sprovođenje fiskalnog servisa:

PROJEKAT ELEKTRONSKE FISKALIZACIJE -  PITALI STE PORESKU UPRAVU

 

 

Kada će portali za registraciju  https://efi.tax.gov.me/self-care i https://efitest.tax.gov.me/self-care biti dostupni kako bi kompletirali proces registracije?

Portali za registraciju https://efi.tax.gov.me/self-care i https://efitest.tax.gov.me/self-care će biti dostupni sredinom oktobra mjeseca, nakon uspostavljanja testnog okruženja za testiranje XML poruka.

U toku je montaža opreme za Informacioni sistem Poreske uprave Crne Gore.

Obavještenje o uspostavljanju testnog okruženja i uputstvo za unos podataka o poreskom obvezniku, poslovnom prostoru, elektronskom naplatnom uređaju i operateru biće objavljeni na sajtu Poreske uprave.

 

Kako će se sprovoditi elektronska fiskalizacija za firme koje se bave brzom poštom i čiji kuriri izadaju račune na licu mjesta, da li će postojati neki poseban proces vezano za izdavanje računa na licu mjesta?

Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u članu 4 propisuje da su obveznici fiskalizacije:

   1) fizička lica koja su obveznici poreza na dohodak i obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

   2) pravna lica koja su obveznici poreza na dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i koja su obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

   3) poreski obveznici koji ostvaruju promet od prodaje roba ili usluga putem samonaplatnih uređaja (automata), a koji nijesu u obavezi izdavanja računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost.

 

Dakle, i kompanije koje se bave djelatnošču brze pošte jesu obveznik fiskalizacije, imajući u vidu da ista predstavljaju obveznike poreza na dobit, kao i obveznike izdavanja računa/faktura. Za vršenje fiskalnog servisa neophodno je da posjedujete mobilni elektronski naplatni uređaj, koji će omogućiti slanje XML poruka prema Poreskoj upravi i štampu fiskalizovanog računa.

 

 

Da li je štampa gotovinskih elektronski fiskalizovanih računa dozvoljena na bilo kakvom printeru i da li je to slobodan izbor obveznika fiskalizacije?

Da li se za gotovinske račune fisklani printeri izbacuju iz upotrebe.

Štampa fiskalizovanih elektronskih računa je dozvoljena na bilo kom tipu štampača i slobodan je izbor poreskog obveznika. Ovi štampači ne moraju imati fiskalnu memoriju.

Fiskalni printeri se najčešće mogu prilagoditi za štampu fiskalnih računa u online sistemu fiskalizacije, što svakako zavisi od proizvođača fiskalnih štampača.

 

Na koji način je zamišljeno korigovanje (korektivni račun tj. povrat) za račune koji nisu prethodno prošli kroz sistem elktronske fiskalizacije?

Kako u januaru 2021. vršimo povrat tj. korektivni račun za račune iz decembra 2020.?

 

Korektivni račun se vrši samo na fiskalizovanim računima koji imaju jedinstveni identifikacioni kod koji daje Poreska uprava Crne Gore. Ako nema JIKR potrebno je ponoviti slanje računa Poreskoj upravi.

Postupak je definisan pravilnicima i funkcionalnom specifikacijom. Korektivni račun nema veze sa promjenom poslovne godine.

 

 

Da li je potreban posebni računovodsveni program da bi se vodilo knjigovodstvo preduzeća ili treba kupiti neki novi sertifikat koji omogućava izdavanja faktura, a mmožemo zadržati postojeći program za računovodstvo?

Način na koji će se voditi poslovne knjige poreskog obveznika nije predmet Zakona o fiskalizaciji. Za poreskog obveznika bi bilo najbolje da zadrži postojeći računovodstveni program sa nadgradnjom za fiskalizaciju gotoviskih i bezgotovinskih računa. Uz to, poreski obveznik treba da obezbijedi elektronski certifikat i stalnu internet vezu prema članu 10, stav 3 i 4 Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

Da li se moraju i dalje koristiti fiskalne kase za izdavanje gotovinskih računa ili može da se koristi termalni printer povezan sa računarom koji koristi neki sertifikovani softver ?

Da li postojeća fiskalna kasa može da se zamijeni termalnim printerom koji je povezan sa računarom koji koristi neki sertifikovani softver?

Fiskalne kase se najčešće ne mogu prilagoditi na novi sistem online fiskalizacije u realnom vremenu i potrebno je kupiti novi elektronski naplatni uređaj.

Štampa fiskalizovanih elektronskih računa je dozvoljena na bilo kom tipu štampača i slobodan je izbor poreskog obveznika. Ovi štampači ne moraju imati fiskalnu memoriju.

Fiskalni printeri se najčešće mogu prilagoditi za štampu fiskalnih računa u online sistemu fiskalizacije, što svakako zavisi od proizvođača fiskalnih štampača

Alternativa Elektronskom naplatnom uređaju je program koji je instaliran na računaru i štampa se vrši na termalnom printeru.

Uz to, poreski obveznik treba da obezbijedi elektronski certifikat i stalnu internet vezu prema članu 10, stav 3 i 4 Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

 

Ako  poreski obveznik izda desetak računa u toku godine (bezgotovinski), da li je  obavezan da obezbijediti programsko rješenje koje omogućava slanje XML poruke prema Poreskoj upravi i štampanje fakture sa jedinstvenim identifikacionim kodom, ili je predviđena mogućnost da može da pristupi portalu Poreske uprave i bez posebnog programskog rešenja odradi fisklaizaciju i štampu računa sa jedinstvenim identifikacionim kodom. Pretpostavka je da su završene sve procedure oko registracije i dobijanja fisklanog broja.

U Funkcionalnoj specifikaciji koja je objavljena na na sajtu Poreske uprave 08.09.2020. godine

http://www.poreskauprava.gov.me/vijesti/232795/Objavljene-Funkcionalna-i-Tehnicka-specifikacija-za-projekat-elektronske-fiskalizacije.html u poglavlju 2 obajšnjena je procedura za fiskalizaciju gotovinskih računa korišćenjem samouslužnog EFI portala (SEP)

 

“U slučajevima kada poreski obveznik nije u sistemu PDV-a, on može da kreira i fiskalizuje svoje gotovinske račune koristeći SEP Poreske uprave. U toj situaciji on ne mora da posjeduje ENU, već samo kompjuter ili tablet ili pametni telefon koji će koristiti da ostvari pristup SEP-u putem internet veze.

 

Poreski obveznik će moći da ostvari pristup SEP-u koristeći digitalni certifikat koji mu je izdalo Registrovani CA ili druge definisane načine autentifikacije.

 

Kada ostvari pristup SEP-u, poreski obveznik će morati da unese podatke o poslovnom prostoru, a pod informacijama o operatoru će se automatski evidentirati njegovo ime i prezime - ako je u pitanju fizičko lice, odnosno - ako je u pitanju pravno lice – moraće da registruje pojedinca koji će izdavati račune kao operator. Poreski obveznik neće morati da instalira određeni softver za fiskalizaciju na svoj pametni telefon/kompjuter.

 

 U tom slučaju neće biti potrebno da poreski obveznik dostavi podatke o proizvođaču softvera niti o održavaocu softvera”.

 

 

Da li proizvodjač softwera mora da ima registrovanu firmu u CG? Ako mora da li je dovoljno da ima predstavništvo? Kako će se raditi deponovanje source code?

Ako proizvođač ne mora da otvori predstavništvo, šta je obavezno da pripremi od dokumentacije za prijavu u Poreskoj upravi? Koje je vreme potrebno za registraciju?

Za koliko se može dobiti dozvola/sertifikat za fiskalizaciju? Ako se otvara firma u CG može li to da uradi i neko sa ovlašćenjem ili mora lice na koje se vodi firma?

Proizvođač softvera mora registrovati djelatnost u Centralnom registru privrednih subjekata, te izvršiti opštu poresku registraciju u Poreskoj uprava radi dobijanja poreskog identifikacionog broja.

Detalje o registraciji, potrebnim dokumentima i vremenu potrebnom za registraciju možete dobiti u službi CRPS-a Poreske uprave Crne Gore.

 

 

U slučaju povrata robe kupcu, kada se radi korektivni račun ["drugi"] sa izmjenom svih stavki inicijalnog računa koji poništavaju stavke iz "prvog", u ovom slučaju krajnjem kupcu se ne izdaje druga roba već ima pravo na povrat sredstava [novca] , ima li potrebe da se pravi "treci" račun jer nema dalje naplate i nema dalje prodaje robe?

U Funkcionalnoj specifikaciji  koja je objavljena na na sajtu Poreske uprave 08.09.2020. godine

http://www.poreskauprava.gov.me/vijesti/232795/Objavljene-Funkcionalna-i-Tehnicka-specifikacija-za-projekat-elektronske-fiskalizacije.html u poglavlju 5.5 objašnjena je procedura za fiskalizaciju korektivnih računa:

 

“Poreski obveznik ne može jednostavno otkazati neki izdati gotovinski ili bezgotovinski račun, ili ako kupac vrati robu ili ako je nešto pogrešno na računu koji je izdat i fiskalizovan, poreski obveznik može izdati korektivni račun koji se poziva na prvobitni račun čija se ispravka vrši. U slučaju kada nema internet veze, poreski obveznik prvo mora fiskalizovati prvobitni račun, a potom korektivni.

 

Ako poreski obveznik izda korektivni račun-knjižno zaduženje ili korektivni račun-knjižno odobrenje, onda se na računu prikazuju samo izmjene (na primjer, samo stavka koja se mijenja). Ako poreski obveznik mora da mijenja druge elemente na računu koji su netačni, onda prvo mora izdati korektivni račun sa svim istim elementima kao na prvobitnom računu (osim datuma izdavanja i broja računa, gdje se elementi odnose na sam korektivni račun) a sav iznos treba da bude negativan; nakon toga se mora izdati novi račun sa tačnim podacima i sa pozivanjem na IKOF prvog izdatog računa”.

 

 

Da li se podaci o računima, kao i podaci o korisnicima, mogu čuvati na serverima koji se ne nalaze na teritoriji Crne Gore?

Poreski obveznik sam definiše gdje će čuvati svoje podatke (na lokalnom računaru, u cloud-u i sl.). Poreska uprava Crne Gore sve primljene podatke čuva isključivo u Crnoj Gori, kako je definisano zakonom.

Da li softver za fiskalizaciju mora biti program koji se instalira na svaki pojedinačni računar korisnika ili može biti web platforma koja se koristi upotrebom korisničkog imena i lozinke i da li postoje neka ograničenja u tom smislu?

Softver za fiskalizaciju je programsko rješenje kod poreskog obveznika. Instalira se na svaki pojedinačni računar kod poreskog obveznika.

Ako poreski obveznika ima centralni sistem za obradu podataka može se koristiti elektronski certifikat koji se instalira na server poreskog obveznika.

Sva Često postavljana pitanja možete naći ovdje: https://www.poreskauprava.gov.me/vijesti/232797/ELEKTRONSKA-FISKALIZACIJA-cesto-postavljana-pitanja.html