Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Plan rada

27.02.2015.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2015. GODINU

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2015. GODINU Program rada Poreske uprave za 2015. god. zasniva se na ostvarenim rezultatima Poreske uprave iz prethodnih perioda i planiranim aktivnostima iz Programa rada Ministarstva finansija za 2015. god. Program se zasniva na razvojnim ciljevima predviđenih prvom Poslovnom strategijom Poreske uprave koja obuhvata period 2014-2019. god. Aktivnosti predviđene Programom rada za 2015. god. daju realne mogudnosti za njegovu realizaciju i afirmišu Poresku upravu kao organ u sastavu Ministarstva finansija.

05.11.2014.

POSLOVNA STRATEGIJA PORESKE UPRAVE za period 2014.- 2019. godine

POSLOVNA STRATEGIJA PORESKE UPRAVE  za period 2014.- 2019. godine

Na osnovu člana 6 tačka 28 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list CG" br.65/01,.....28/12) Direktor Poreske uprave je donio Odluku o usvajanju Poslovne strategije Poreske uprave za period 2014.- 2019.godine (dok.br.03/5 - 14606 od 31.10.2014.godine)

08.04.2014.

PROGRAM RADA PORESKE UPRAVE ZA 2014. GODINU

Program rada Poreske uprave za 2014. god. zasniva se na ostvarenim rezultatima iz prethodnih perioda, planiranim aktivnostima iz Programa rada Ministarstva finansija za 2014. god., kao i prioritetima postavljenim od strane Ministarstva finansija za 2014. god., materijalima sa smjernicama za čiju realizaciju je nadležna Poreska uprava i podacima iz Zakona o budžetu Crne Gore za 2014. god. Ovim Programom definisani su ciljevi za čije ostvarivanje su postavljeni rokovi. Aktivnosti predviđene Programom daju realne mogućnosti za njegovo realizovanje čime afirmišu Poresku upravu kao organ u sastavu Ministarstva finansija.

18.04.2013.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2013. GODINU

Plan i program aktivnosti Poreske uprave za 2013. godinu predstavlja sintezu programa i zadataka svih organizacionih djelova Poreske uprave i kao jedinstven dokumenat definiše koncepcijski okvir za operativne aktivnosti.

03.02.2012.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2012. GODINU

Plan i program aktivnosti Poreske uprave za 2012. godinu predstavlja sintezu programa i zadataka svih organizacionih djelova Poreske uprave i kao jedinstven dokumenat definiše koncepcijski okvir za operativne aktivnosti. Polazeći od pretpostavke da savremene procese karakteriše brz protok informacija i povećanje zahtjeva od strane poreskih obveznika, u smislu profesionalne, efikasne i brze usluge, a sa ciljem zajedničkog, obostrano zadovoljavajućeg odnosa i postignutih rezultata, izrađen je detaljan i usaglašen Plan, jer je kao takav neophodan u funkcionisanju Poreske uprave, kao važnog i značajnog sistema.

19.01.2011.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2011. GODINU

Plan i program aktivnosti Poreske uprave za 2011. godinu predstavlja sintezu programa i zadataka svih organizacionih djelova Poreske uprave i kao jedinstven dokumenat definiše koncepcijski okvir za operativne aktivnosti. Polazeći od pretpostavke da savremene procese karakteriše brz protok informacija i povećanje zahtjeva od strane poreskih obveznika, u smislu profesionalne, efikasne i brze usluge, a sa ciljem zajedničkog, obostrano zadovoljavajućeg odnosa i postignutih rezultata, izrađen je detaljan i usaglašen Plan, jer je kao takav neophodan u funkcionisanju Poreske uprave, kao važnog i značajnog sistema.

14.01.2010.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2010. GODINU

Plan i program aktivnosti Poreske uprave za 2010. godinu predstavlja sintezu programa i zadataka svih organizacionih djelova Poreske uprave i kao jedinstven dokumenat definiše koncepcijski okvir za operativne aktivnosti.Download

26.02.2009.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2009. GODINU

Plan i program aktivnosti Poreske uprave za 2009. godinu predstavlja sintezu programa i zadataka svih organizacionih djelova Poreske uprave i kao jedinstven dokumenat definiše koncepcijski okvir za operativne aktivnosti.

Download

23.11.2006.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2007. GODINU

Plan i program aktivnosti Poreske uprave za 2007. godinu predstavlja sintezu programa i zadataka svih organizacionih djelova Poreske uprave i kao jedinstven dokumenat predstavlja sliku uvezanosti svih njenih djelova u jedinstvenu i sinhronizovanu cjelinu...

Download

01.12.2005.

SAOPŠTENJE: PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2006. GODINU

Plan i program aktivnosti Poreske uprave za 2006. godinu predstavlja sintezu programa i zadataka svih organizacionih djelova Poreske uprave i kao jedinstven dokumenat predstavlja sliku uvezanosti svih njenih djelova u jedinstvenu i sinhronizovanu cjelinu...Download