Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Plan rada

26.01.2019.

Program za unapređenje poštovanja poreskih obaveza

Program za unapređenje poštovanja poreskih obaveza Plan za poštovanje poreskih propisa za 2019. godinu prepoznaje najvažnije rizike za poštovanje poreskih propisa koji su relevantni na nivou crnogorske ekonomije i poslovnog ambijenta uopšte, kao što su isplata zarada na ruke, gotovinske transakcije i građevinska industrija, uz čitav niz mjera za tretman svakog pojedinačnog rizika.

15.10.2018.

Poslovna strategija Poreske uprave za period od 2019. do 2022. godine

Poslovna strategija Poreske uprave za period od 2019. do 2022. godine

Poreska uprava izradila je Poslovnu strategiju za period od 2019. do 2022. godine, kojom su obuhvaćeni strateški cilj na čijoj realizaciji će se raditi u narednom periodu, a koji obuhvataju modernizaciju poslovnih procesa, upotrebu informacionih tehnologija, unapređenje profesionalizma, jačanje upravljačkog okvira i povećanje stepena poštovanja poreskih propisa.

09.03.2018.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2018. GODINU

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2018. GODINU

U 2018. godini očekuju nas brojni zadaci, kao što je početak realizacije dva zahtjevna projekta – projekta “Reforma poreske administracije”, vrijednog 14 miliona eura, kroz koji ćemo u saradnji sa Svjetskom bankom dobiti integrisan IT system I obezbijediti modernizaciju poslovnih procesa, te twinning projekta sa Poreskom upravom Španije, koji će nam omogućiti harmonizaciju poreske legislative i nadgradnju administrativnih kapaciteta za pristupanje Evropskoj uniji.

30.04.2017.

PLAN ZA UPRAVLJANJE PORESKIM DUGOM 2017.-2021. GODINA

PLAN ZA UPRAVLJANJE PORESKIM DUGOM 2017.-2021. GODINA

Planom upravljanja poreskim dugom za period 2017-2021. godine biće obuhvaćene preporuke Državne revizorske institucije i Međunarodnog monetarnog fonda, kao i operativne smjernice Ministarstva finansija, kojima će se doprinijeti smanjenju nastalog poreskog duga, te obezbijediti dinamika preduzimanja mjera za naplatu tekućih potraživanja, u cilju sprječavanja akumuliranja novog poreskog duga.

06.03.2017.

KOMUNIKACIONA STRATEGIJA PORESKE UPRAVE

KOMUNIKACIONA STRATEGIJA PORESKE UPRAVE

Svrha Komunikacione strategije Poreske uprave, kao organa u sastavu Ministarstva finansija je jačanje povjerenja građana, poreskih obveznika i zaposlenih u ovu instituciju kroz dostupnost i kontinuiran protok informacija. Komunikaciona strategija donijeta je na osnovu Poslovne strategije Poreske uprave i u skladu sa sugestijama konsultanata MMF-a, prilikom njihovih radnih posjeta Poreskoj upravi početkom 2016. god.

19.02.2017.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2017. GODINU

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2017. GODINU

Pred Poreskom upravom Crne Gore je važan zadatak reformisanja organizacione strukture, ljudskih resursa i poslovnih procesa, uz ostvarenje zadatka naplate planiranih budžetskih prihoda, kojima se obezbjeđuje nesmetano funkcionisanje javnih finansija i finansiranje svih infrastrukturnih potreba u državi.

16.02.2016.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2016. GODINU

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2016. GODINU

Plan rada Poreske uprave za 2016. godinu sadrži jedinstvo planova svih njenih organizacionih cjelina. Predviđeni zadaci predstavljaju smjernice i dobar putokaz svim službenicima Poreske uprave, kako da u skladu sa rokovima, na što efikasniji način, dođu do zajedničkog cilja – ostvarivanje planirane naplate javnih prihoda. Osnovi na kojima se zasniva Plan rada Poreske uprave za 2016. godine, temelje se na neophodnosti reformskih procesa, zbog čega će poslovna 2016. godine, za sve zaposlene u Poreskoj upravi biti veoma zahtjevna.

27.02.2015.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2015. GODINU

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2015. GODINU

Program rada Poreske uprave za 2015. god. zasniva se na ostvarenim rezultatima Poreske uprave iz prethodnih perioda i planiranim aktivnostima iz Programa rada Ministarstva finansija za 2015. god. Program se zasniva na razvojnim ciljevima predviđenih prvom Poslovnom strategijom Poreske uprave koja obuhvata period 2014-2019. god. Aktivnosti predviđene Programom rada za 2015. god. daju realne mogudnosti za njegovu realizaciju i afirmišu Poresku upravu kao organ u sastavu Ministarstva finansija.

05.11.2014.

POSLOVNA STRATEGIJA PORESKE UPRAVE za period 2014.- 2019. godine

POSLOVNA STRATEGIJA PORESKE UPRAVE  za period 2014.- 2019. godine

Na osnovu člana 6 tačka 28 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list CG" br.65/01,.....28/12) Direktor Poreske uprave je donio Odluku o usvajanju Poslovne strategije Poreske uprave za period 2014.- 2019.godine (dok.br.03/5 - 14606 od 31.10.2014.godine)

08.04.2014.

PROGRAM RADA PORESKE UPRAVE ZA 2014. GODINU

Program rada Poreske uprave za 2014. god. zasniva se na ostvarenim rezultatima iz prethodnih perioda, planiranim aktivnostima iz Programa rada Ministarstva finansija za 2014. god., kao i prioritetima postavljenim od strane Ministarstva finansija za 2014. god., materijalima sa smjernicama za čiju realizaciju je nadležna Poreska uprava i podacima iz Zakona o budžetu Crne Gore za 2014. god. Ovim Programom definisani su ciljevi za čije ostvarivanje su postavljeni rokovi. Aktivnosti predviđene Programom daju realne mogućnosti za njegovo realizovanje čime afirmišu Poresku upravu kao organ u sastavu Ministarstva finansija.