Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2008. GODINU

Datum objave: 26.02.2009 15:20 | Autor: Plan rada

Ispis Štampaj stranicu


Plan i program aktivnosti Poreske uprave za 2008. godinu predstavlja sintezu programa i zadataka svih organizacionih djelova Poreske uprave i kao jedinstven dokumenat definiše koncepcijski okvir za operativne aktivnosti.


PLAN RADA PORESKE UPRAVE
ZA 2008. GODINU
Podgorica,oktobar 2007.godine

S A D R Ž A JUVOD


1. Plan rada Sektora za pružanje usluga poreskim
obveznicima i registraciju .. 5 - 11

2. Plan rada Sektora za informacioni sistem,
računovodstvo prihoda, prijem i obradu
poreskih prijava . 11 - 17

3. Plan rada Sektora za praćenje sprovođenja poreskih propisa,
inspekcijski nadzor i upravni postupak . 17 - 27

4. Plan rada Sektora za sprovođenje naplate... 27 - 38

5. Plan rada Službe za kadrovske, pravne, tehničke i
opšte poslove .. 38 - 43

6. Plan rada Službe za ekonomsko-finansijske poslove. 43 - 46

7. Plan rada Odjeljenja za praćenje efekata kontrole , naplate i
razvoj kadrova .. 46 - 47

8. Plan rada Odjeljenja za internu kontrolu 47 - 47

9. Akcioni Plan za sprovođenje programa borbe protiv korupcije
i organizovanog kriminala. 47 - 49

10. Plan Budžeta Poreske uprave 49 - 52

Zaključci 52 - 54

Tabele ....... 54


UVOD

Plan i program aktivnosti Poreske uprave za 2008. godinu predstavlja sintezu programa i zadataka svih organizacionih djelova Poreske uprave i kao jedinstven dokumenat definiše koncepcijski okvir za operativne aktivnosti.
Polazeći od pretpostavke da savremene procese karakteriše brz protok informacija i povećanje zahtjeva od strane poreskih obveznika, u smislu profesionalne, efikasne i brze usluge, a sa ciljem zajedničkog, obostrano zadovoljavajućeg odnosa i postignutih rezultata, izrađen je detaljan i usaglašen Plan, jer je kao takav neophodan u funkcionisanju Poreske uprave, kao važnog i značajnog sistema.

Zadaci predviđeni Planom predstavljaju dobar putokaz i smjernicu za sve službenike Poreske uprave kako da u skladu sa rokovima, a na što efikasniji i produktivniji način, dođu do zajedničkog cilja:Ostvarenja planirane naplate javnih prihoda. Plan ujedno predstavlja dobru, kvalitetnu i važnu informaciju za nadležne organe, Ministratsvo finansija i Vladu Crne Gore, pa i za cijelu javnost Crne Gore, da li su u datom periodu ostvareni planirani zadaci u skladu sa nadležnostima i ovlašćenjima, koje ima Poreska uprava, kao izuzetno značajna Vladina institucija.

Za ostvarenje važnih i složenih zadataka, koji su ovim Planom predviđeni, biće potreban nesebičan trud i rad svih službenika Poreske uprave i njihovo sinhronizovano i jedinstveno djelovanje. Protok informacija i koordinacija aktivnosti je neophodna u obavljanju svakog zadatka, bez obzira na koju se organizacionu cjelinu Poreske uprave odnosi, jer samo na taj način u njenom sistemu je moguće profesionalno, brzo i kvalitetno obavljati posao.

Ciljevi koji su postavljeni ovim Planom su prije svega ostvarivi i realni, samim tim što su u njihovom definisanju učestvovali svi organizacioni djelovi Poreske uprave, koristeći svoja znanja, iskustva i iskustva drugih, primjedbe i sugestije građana, materijale iz prethodnih perioda i projekcije koje su pravljene po potrebi za određene oblike kontole i naplate.

Prilikom izrade Plana, korišćeni su podaci o planiranim iznosima budžetskih primitaka i izdataka za narednu godinu iz srednjoročne projekcije Budžeta Republike Crne Gore za 2007-2009. Takođe su korišćeni podaci iz raznih statističkih izvora, službeni podaci koji se vode u poreskom organu, podaci koji su se mogli dobiti od ostalih organizacija i institucija, koji iz domena svojih nadležnosti raspolažu podacima relevantnim za obradu predmetne materije i usaglašenih planova funkcionalnih sektora u Poreskoj upravi:
- Sektora za pružanje usluga poreskim obveznicima i registraciju,
- Sektora za prijem i obradu poreskih prijava, računovodstvo prihoda, i informacioni sistem,
- Sektora za praćenje sprovođenja poreskih propisa, inspekcijski nadzor i upravni postupak, i
- Sektora za sprovođenje naplate,
a koji su na zahtjev Direktora Poreske uprave dostavljeni Odjeljenju za praćenje efekata kontrole i naplate i razvoj kadrova, na objedinjavanje i izradu jedinstvenog Plana Poreske uprave.
Vjerujemo da će se krajem 2008. godine u izradi Analize ostvarenih rezultata, u poređenju sa usvojenim Planom za 2008. godinu, osjećati opravdano zadovoljstvo, zbog dobrog i realnog planiranja i ostvarenja svih planiranih aktivnosti.

Plan rada Poreske uprave za 2008. godinu ( u daljem tekstu Plan rada ) sastoji se od planova rada pojedinih sektora i zbirnih podataka o planiranim zadacima na nivou Uprave.


1.SEKTOR ZA PRUŽANJE USLUGA PORESKIM
OBVEZNICIMA I REGISTRACIJU

Primarni cilj rada ovog Sektora je obezbjeđenje dobrovoljnog poštovanja poreskih zakona od strane poreskih obveznika, organizujući njihovu stručnu edukaciju, edukaciju ostalih građana iz poreske oblasti, kao i unapređenje nivoa usluga koje poreski obveznici mogu dobiti od ovog Organa, sve u cilju postizanja što većeg stepena kvaliteta i efikasnosti.


ODSJEK ZA REGISTRACIJU PORESKIH OBVEZNIKA


Interne aktivnosti koje su vezane za registraciju poreskih obveznika se odnose na njihovu organizaciju u okviru Sektora za pružanje usluga poreskim obveznicima i registraciju, kao i na koordinaciju sa ostalim organizacionim jedinicama Poreske uprave.

Predviđene aktivnosti ovog Odsjeka su:
· Rad tima za koordinaciju na Projektu : ''Objedinjena registracija i sistem izvještavanja
o obračunu i naplati poreza i doprinosa'' , odnosno preduzimanje aktivnosti u vezi izrade novog softvera za opštu registraciju poreskih obveznika, kao i odgovarajućih izvještaja
( parcijalni podaci).
Rok: uslovljen završetkom Projekta
· Aktivnosti na izradi Projekta :''Objedinjena registracija i sistem izvještavanja o obračunu
i naplati poreza i doprinosa'', odnosno preduzimanje aktivnosti u vezi izrade novog( dopune)
softvera za PDV registraciju poreskih obveznika, kao i odgovarajućih izvještaja ( parcijalni podaci).
Rok: uslovljen završetkom Projekta
· Aktivnosti na izradi Projekta : ''Objedinjena registracija i sistem izvještavanja o obračunu
i naplati poreza i doprinosa'', odnosno preduzimanje aktivnosti u vezi izrade novog (dopune) softvera za akciznu registraciju obveznika, kao i odgovarajućih izvještaja
( parcijalni podaci).
Rok: uslovljen završetkom Projekta
· Obuka službenika - saradnika koji obavljaju aktivnosti registracije u Područnim jedinicama, zbog pomenutih izmjena programa za opštu, PDV i akciznu registraciju.
Rok:uslovljen završetkom Projekta
· Izdavanje poreskih identifikacionih kartica osoblju ambasada, konzulata i međunarodnih organizacija koje imaju diplomatski status, a vezano za oslobađanje od plaćanja PDV-a, odnosno akcize.
Rok: stalni zadatak
· Izrada Informatora za poreske obveznike za ljetnju turističku sezonu 2008.godine.
Rok: april 2008.godine
· Izrada Plana rada za registraciju poreskih obveznika za ljetnju turističku sezonu
2008.godine i davanje instrukcija za rad službenicima usluga. Definisanje forme izvještaja za praćenje rezultata turističke sezone.
Rok: mart 2008.godine
· Sa Informacionim sektorom u Centrali Poreske uprave uspostaviti saradnju u vezi
registracije poreskih obveznika tokom ljetnje turističke sezone, koja će zahtijevati prioritet u izvršavanju poslova, jer je neophodno imati takvu koordinaciju koja će primorskim područnim jedinicama i jedinicama Poreske uprave na sjeveru Republike omogućiti nesmetano obavljanje poslova iz oblasti korišćenja kompjuterskih programa za registraciju. Naročito će biti izražene aktivnosti okoaktiviranjaveć postojećih podataka za poreske obveznike koji se ponovojavljajusvake sezone, prvenstveno preduzetnika - fizičkih lica.
Rok:maj - septembar 2008.godine u saradnji sa informacionim sistemom

Ostale aktivnosti,predviđene Planom,odnose se na osposobljavanje zaposlenih za stručno i blagovremeno obavljanje zadataka.Predviđeno je davanje instrukcija u toku posjeta ovlašćenih službenika Centrale Poreske uprave Područnim jedinicama, kao i upoznavanje sa eventualnim problemima u njihovom funkcionisanju.
Rok: najmanje jednom godišnje.

Eksterne aktivnosti će se ogledati u poslovima saradnje sa ostalim nadležnim organima koji vode registre poreskih obveznika: Privrednim sudom, Monstat - om (Republičkim zavodom za statistiku), opštinama, ministarstvima, Upravom za sprječavanje pranja novca i dr. Saradnja će se odnositi na: razmjenu podataka, po pitanju obavještavanja Poreske uprave o registraciji poreskih obveznika; promjene (dopune) podataka u registru kao i prestanku registracije; upoređivanje (uparivanje) podataka, u cilju ažuriranja registra o aktivnim poreskim obveznicima; regulisanje procedura prilikom otvaranja, blokade i zatvaranja (gašenja) računa sa nosiocima platnog prometa, odnosno Privrednim sudom; razmjenu literature i iskustava (mišljenja) sa Poreskim upravama u okruženju.


ODSJEK ZA OPERATIVNO PLANIRANJE I NADZOR

Aktivnosti Odsjeka za operativno planiranje i nadzor, planirane su na osnovu podataka izvršenih aktivnosti za devet mjeseci i procjene za zadnji kvartal 2007.godine Sektora za pružanje usluga poreskim obveznicima i registraciju.
Kontrola kvaliteta i kvantiteta pruženih usluga poreskim obveznicima, obaviće se u svim Područnim jedinicama Filijalama za pomoć i pružanje usluga poreskim obveznicima i registraciju, kvartalno.
Rok : april, jul, oktobar 2008. godine
Neposredna kontrola sprovođenja Godišnjeg Programa rada za 2008.godinu Sektora za pružanje usluga poreskim obveznicima i registraciju, obaviće se u svim Područnim jedinicama Filijalama za pomoć i pružanje usluga poreskim obveznicima i registraciju.
Rok:oktobar i novembar 2008. godine
Vanredna kontrola rada Područnih jedinica Filijala, u cilju ispunjenja Godišnjeg Programa rada za 2008. godinu, obavljaće se u slučaju potrebe, po nalogu Direktora Pomoćnika direktora Poreske uprave.
Rok:po nalogu Direktora i Pomoćnika direktora Poreske uprave
Kancelarijska kontrola mjesečnih i periodičnih - kvartalnih izvještaja o radu Područnih jedinica Filijala, podrazumijeva praćenje i analizu izvještaja o radu, u cilju sprovođenja Godišnjeg Programa rada Sektora za 2008. godinu.
Rok:stalni zadatak
Izrada Godišnjeg izvještaja o radu Sektora za pružanje usluga poreskim obveznicima i registraciju za 2007. godinu.
Rok:januar februar 2008. godine
Izrada Nacrta Programa rada Sektora za pružanje usluga poreskim obveznicima i registraciju za 2009. godinu.
Rok:oktobar 2008. godine
Izrada kvartalnih ,šestomjesečnih i godišnjih izvještaja o rješavanju upravnih stvari
Sektora za pružanje usluga poreskim obveznicima i registraciju.
Rok:stalni zadatak
Izrada kvartalnih, šestomjesečnih i godišnjeg izvještaja o rješavanju upravnih stvari
na nivou Poreske uprave.
Rok:dvadesetog u mjesecu po isteku izvještajnog perioda
Učešće u radu Radne grupe Savjeta statističkog sistema Crne Gore za pravnu regulativu.
Rok:stalni zadatak


ODSJEK ZA POMOĆ I PRUŽANJE USLUGA PORESKIM OBVEZNICIMA

Aktivnosti vezane za pružanje usluga poreskim obveznicima, odvijaće se u pravcu kompletne i sveobuhvatne informisanosti i edukacije poreskih obveznika o njihovim pravima i obavezama koje proizilaze iz važećih zakonskih propisa. Na ovakav način poreski organ će obezbjeđivati adekvatnu uslugu obveznicima, koja će biti stalna, objektivna i kvalitetna.
Efikasan način pružanja pomoći i usluga poreskim obveznicima će olakšati razumijevanje i prihvatanje njihovih prava i obaveza i istovremeno doprinijeti da poreski obveznik stekne povjerenje u rad poreskog organa. Usluge će se pružati u neposrednom kontaktu,telefonskim putem,pisanom korespondencijom,elektronskom poštom, i besplatnom podjelom svih oblika poreskih prijava, izvještaja, formulara,informatora , stručnih publikacija i brošura.
Za ostvarenja navedenih ciljeva i postizanja većeg stepena osposobljenosti uposlenih u poreskom organu, potrebno je u Budžetu Poreske uprave obezbijediti sredstva za sljedeće aktivnosti:
· Uobličavanje i štampanje poreskih prijava, izvještaja, formulara, informativnih
publikacija, brošura, priručnika, vodiča za primjenu pojedinih zakonskih propisa i dr.
Rok:izrada poreskih prijava poreza na dobit - zaključno sa 28.02.
2008.godine ( PD),
Rok:izrada poreskih prijava na dohodak fizičkih lica zaključno sa
31.03.2008.godine( PPFL),
Rok: izrada informatora za turističku sezonu zaključno sa 30.04.
2008. godine.
Rok: izrada brošura, publikacija i vodiča ( uslovljen eventualnim
donošenjem novih propisa).
· Posjete Područnim jedinicama u svrhu nadzora nad njihovim radom prilikom pružanja
usluga poreskim obveznicima, kao i upoznavanje sa eventualnim problemima u njihovom funkcionisanju.
Rok:dva puta godišnje ( jednom u šest mjeseci ) u redovnim
okolnostima posjeta će se obavljati u toku marta ili aprila, odnosno septembra ili oktobra
2008.godine.
· Održavanje seminara u cilju obuke zaposlenih službenika koji izvršavaju ove poslove.
Rok:stalni zadatak koji se izvršava zavisno od potreba , a što je
uslovljeno eventualnim nepostojanjem ujednačene prakse u Područnim jedinicama, kao i
izmjenama propisa.
· Učestvovanje zaposlenih na eksternim seminarima koji obrađuju teme iz oblasti pravnih
i ekonomskih nauka, a koje bi bile od pomoći pri implementaciji poreskih propisa.
Rok:zavisno od dinamike organizovanja seminara i aktuelnosti teme.

ODSJEK ZA EDUKACIJU JAVNOSTI

Aktivnosti vezane za edukaciju javnosti sastoje se u sljedećem:
1. Informisanje javnosti (Planirano po poreskim zakonima vezano za pojedine rokove shodno poreskom kalendaru);
1.1 Porez na dobit preduzeća
-Saopštenje za javnost, jedan do dva informativna oglasa u štampanim medijima, organizovanje izjava, razgovora za različite medije;
Rok: intenzivna kampanja u mjesecima januar,februar,sa pojačanim
intezitetom u martu, u aprilu objaviti rezultate;
1. 2 Porez na dohodak fizičkih lica
-Saopštenje za javnost, jedan do dva informativna oglasa u štampanim medijima, organizovanje izjava i razgovora za različite medije;
Rok: januar, februar , mart, pojačan intezitet u aprilu, rezultati u maju
1.3. Redovno informisanje javnosti o naplati i povraćaju PDV a, naplati svih poreza ,
doprinosa i naplati akciza, kao i aktivnostima poreske inspekcije putem saopštenja za
javnost, instaliranim na sajtu Poreske uprave.
Rok: mjesečno, kvartalno i godišnje
1.4. Informisanje javnosti o izmjenama i dopunama poreskih propisa
Rok: zavisno od dinamike izmjena zakona i drugih propisa.
1.5. Stalne medijske aktivnosti
-Praćenje i analiza pisanja medija;
Rok: svakodnevno
-Organizovanje press konferencija Direktora / predstavnika Poreske uprave;
Rok: po ukazanoj potrebi.
-Na osnovu najčešće postavljanih pitanja Call centru i Odjeljenju za pružanje usluga, koncipirati saopštenja za javnost ili temu za susrete sa novinarima i/ili interesnim grupama;
Rok: po potrebi - mjesečno
-Davanje izjava i intervjua o svim aktivnostima, koje sprovodi Poreska uprava; Rok: po potrebi i po zahtjevu medija
2. Edukacija javnosti
Edukacija javnosti se planira još intenzivnijim tempom nego u prethodnoj godini zajedno sa potpisnicima sporazuma o saradnji ( Unija poslodavaca i Montenegro Biznis Alijansa) kroz sljedeće aktivnosti:
-Organizovanje seminara, radionica,studijskih posjeta u cilju edukacije o poreskom sistemu.
Rok:seminari kvartalno, studijske posjete u dogovoru sa obrazovnim
Institucijama.
-Štampanje edukativno-informativnog materijala, kao što su vodiči, brošure, flajeri i slično;
Rok:zavisno od značaja teme, nakon održane radionice ili seminara
-Priprema informativnih oglasa koji se objavljuju u dnevnoj štampi;
Rok: po pojedinačnim zakonima
-Priprema kompletnog informativnog paketa za poreske obveznike pravna lica, i CD na kome će biti svi poreski propisi, godišnji i mjesečni obrasci;
Rok: prvi kavrtal
U cilju uspostavljanja bolje saradnje Poreske uprave sa poreskim obveznicima vezano za povećanje poreske discipline i obezbjeđivanje poštovanja prava poreskih obveznika u skladu sa poreskim propisima , Poreska uprava Crne Gore je, u saradnji sa Unijom poslodavaca,sa kojom ima uspostavljen partnerski odnos, izdala dvije brošure Poreska praksa pitanja i odgovori . Pripremljen je i dostavljen materijal Uniji poslodavaca za izradu treće brošure, čije se štampanje očekuje u narednom periodu.
2.1. Komunikacija sa interesnim grupama:
-Stalna saradnja sa nevladinim organizacijama, medijima, interesnim grupama, udruženjima i unijama;
-Organizovanje anketa za poreske obveznike. Distribucija putem MBA i Unije poslodavaca;
Rok: mjesečno
- Nastavak saradnje sa Ekonomskim i Pravnim fakultetom i potpisivanje protokola o saradnji sa Gimnaziom Slobodan Škerović i Ekonomskom školom Mirko Vešović
-Saradnja sa Poreskim upravama iz regiona, sa kojima je potpisan Protokol o saradnji, kroz međusobnu posjetu i razmjenu iskustava i znanja;
-Saradnja sa međunarodnim organizacijama (IOTA, CAFAO, EAR, Svjetska banka i drugi), koje pružaju stručnu, tehničku ili finansijsku podršku za sprovođenje poreske reforme.
Rok: kontinuirano
3. Interna komunikacija
-Organizovanje posjeta Područnim jedinicama od strane Direktora, pomoćnika direktora i glavnog republičkog inspektora.
Rok: po potrebi
- Unaprijedjenje svih vidova interne komunikacije:uređivanje oglasnih tabli, izrada biltena- distribucija putem interne mreže, međusobne posjete, efikasna razmjena informacija
Rok: kontinuirano tokom svih mjeseci

4. Internet prezentacija Poreske uprave
- U cilju postizanja adekvatne, tačne i pravovremene informisanosti javnosti putem internet prezentacije, nastaviti ažuriranje web-sajt-a Poreske uprave.
Rok: stalni zadatak
-Obzirom na opredijeljenost Crne Gore ka evropskim integracijama i zainteresovanost stranih investitora, potrebno je, kompletan web-site Poreske uprave prevesti na engleski jezik.
Rok: tokom 2008. godine

Plan pružanja usluga pravnim i fizičkim licima,vrsta registracije i broj novoregistrovanih poreskih obveznika, na nivou Poreske uprave,dat je u Tabeli broj 1.2. SEKTOR ZA INFORMACIONI SISTEM, RAČUNOVODSTVO
PRIHODA, PRIJEM I OBRADU PORESKIH PRIJAVA

Sektor za informacioni sistem , računovodstvo prihoda, prijem i obradu poreskih prijava obuhvata programe i postupke koji se odnose na razvoj informacionog sistema Poreske uprave , usluge izvještavanja , prijem i obradu poreskih prijava, računovodstvene aktivnosti, kao i aktivnosti iz domena operativnog planiranja i nadzora.

Program rada Sektora za informacioni sistem, određen je, prije svega,globalnim ciljevima Poreske uprave, a koji su definisani i usmjereni na veću naplatu javnih prihoda, dobrovoljno poštovanje zakonskih propisa od strane obveznika kao i poboljšanje kvaliteta usluga za poreske obveznike.Plan rada ovog Sektora za 2008.godinu upravo definiše obezbjeđivanje uslova za tačno, brzo i kvalitetno evidentiranje i obradu podataka iz prijava poreskih obveznika i drugih evidencija, obezbjeđivanje analitičkih evdencija javnih prihoda
( zaduženja i naplatu istih ) , kao i tačno i kvalitetno informisanje svih subjekata.

Strateško opredjeljenje Poreske uprave u 2008.godini , kao i ovog Sektora,je formiranje objedinjenog registra obveznika poreza i doprinosa, jednoobrazno i centralizovano prikupljanje podataka, obrada i izvještavanje o obračunatim porezima i doprinosima po osiguraniku,prilikom svake isplate dohotka.
Tokom 2007.godine, Sektor za Informacioni sistem aktivno je radio sa konsultantskom kućom Hermes SoftLab na definisanim projektnim zadacima. U prvoj polovini 2007. godine, završena je faza ''Analize'' i prešlo se na fazu ''Dizajna''. Usaglašavanje stavova izmedju Izvodjača i svih učesnika u Projektu, prevashodno sa Poreskom upravom, prolongiralo je predvidjeni rok ove faze i potpisivanje ''Blueprint ''dokumenta.
Nakon potpisivanja ovog dokumenta steći će se uslovi za prelazak na fazu ''Implementacije'', koja će realno dovesti do punog angažovanja službenika ovog Sektora na realizaciji svih potrebnih zadataka u procesu primjene Zakona o objedinjenoj registraciji i naplati.
Plan aktivnosti Sektora, odnosno Odsjeka za razvoj informacinog sistema usaglašavaće
se sa realizacijom navedenog plana.

ODSJEK ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA

U Odsjeku za razvoj informacionog sistema, tokom 2008.godine, aktivnosti će biti usmjerene na održavanju mreže, doradi postojećih aplikacija i izradi novih.
Aktivnosti koje će se preduzeti za dalji razvoj informacionog sistema Poreske uprave su:
· Instalacija operativnog sistema Windows 2003 - Server na svim serverima u
Poreskoj upravi ( reinstalacija operativnih serverskih sistema na serverima u Centrali i svim serverima po područnim jedinicama );
· Iznajmljivanje linka prema Internetu - podešavanje pristupa - prelazak na
korišćenje Interneta sa Sekretarijata za razvoj Vlade RCG, direktno prema Internetu CG;
· Instalacija i podešavanje proxy servera u skladu sa dogovorenim privilegijama;
· Instalacija file servera;
· Instalacija i konfigurisanje e-mail servera, na kome bi svi zaposleni imali svoju
e-mail adresu za razmjenu podataka, kako unutar WAN mreže Poreske uprave tako i iz okruženja;
· Održavanje postojećeg sistema, računarske mreže i hardvera, kao i
komunikacione opreme;
- objedinjavanje postojećih i kreiranje novih izvještaja,
- optimizacija postojećih izvještaja,
· Instalacija i podizanje web servera i kreiranje uslužnih servisa za poreske obveznike,
- instaliranje i održavanje web servera,
- kreiranje web aplikacija za pristup i izvještavanje poreskih obveznika;
· Saradnja na ''Projektu Svjetske banke'';
· Povezivanje postojećeg informacionog sistema Poreska uprave sa novim
informacionim sistemom iz ''Projekta Svjetske banke'';
· Održavanje postojećeg sistema:
- održavanje postojećih aplikacija,
- optimizacija i izmjene postojećih aplikacija,
- definisanje i održavanje privilegija korisnicima aplikacija;
· Prijem i obuka službenika na održavanju informacionog sistema;
· Uparivanje podataka iz fondova ( PIO, zdravstva i Zavoda za zapošljavanje) za
potrebe objedinjavanja naplate poreza i doprinosa:
- kontrola preuzetih podataka,
- migracija podataka unutar informacionog sistema Poreske uprave,
- pomoć na izradi centralnog registra.
· Aktivnosti vezane za nabavku, instalaciju i konfigurisanje serverske i
telekomunikacione opreme za potrebe novog sistema.
· Aktivnosti vezane za definisanje projektne dokumentacije namijenjene potrebama
izrade novog informacionog sistema.

Rokovi za izvršavanje planiranih aktivnosti Odsjeka za razvoj informacionog sistema u 2008.godini, nijesu utvrđeni, iz razloga što, na nivou projektnog zadatka, nije urađen detaljan plan aktivnosti iz projekta Objedinjena naplata i registracija.


ODSJEK ZA USLUGE I IZVJEŠTAVANJE MENADŽMENTA

Planom rada davanja usluga, izvještavanja i informisanja rukovodilaca Poreske uprave
( menadžment ) za 2008.godinu predviđene su aktivnosti :
- Optimizacija postojećih izvještaja
Rok: stalni zadatak
- Definisanje forme, sadržaja i strukture novih izvještaja za potrebe menadžmenta;
Rok: kontinuirano
Planirani operativni zadaci ovog Odsjeka odnose se na :
· Dnevno preuzimanje podataka o naplati javnih prihoda iz Centralne banke;
· Izradu izvještaja o ostvarenoj naplati javnih prihoda ( dnevno, mjesečno, kvartalno
i godišnje );
· Izradu izvještaja o ostvarenoj naplati izvornih prihoda, na osnovu plana naplate
prihoda Budžeta RCG;
· Izradu informacija o ostvarenoj naplati prihoda po vrstama, obveznicima i
područnim jedinicama Poreske uprave, po zahtjevu ministarstava, komora, agencija, fondova i udruženja;
· Davanje sugestija, pojašnjenja u dijelu korišćenja izvještaja koji se nalaze u
sistemu;
· Izradu ostalih izvještaja, procjena i prognoza ,po zahtjevu.

ODSJEK ZA PRIJEM I OBRADU PORESKIH PRIJAVA

Aktivnosti, vezane za prijem i obradu poreskih prijava usmjerene su na prijem, kontrolu ispravnosti, rok podnošenja, evidentiranje i obradu istih, kao i njihovo odlaganje i čuvanje.
Plan rada prijema i obrade poreskih prijava za 2008.godinu baziran je na osnovu vrste prijava za koje je urađen softver. Broj planiranih godišnjih i mjesečnih poreskih prijava za 2008.godinu dobijen je na osnovu broja prijava primljenih i obrađenih u 2007.godini i broja registrovanih pravnih i fizičkih lica.
Broj prijava je direktno zavisan od broja registrovanih poreskih obveznika. Broj registrovanih poreskih obveznika zavisi od aktivnosti Sektora za registraciju, naplatu i kontrolu.
Broj očekivanih prijava ( izvještaja o plaćanju poreza po odbitku -IPPO-1 i IPPO-2) u 2008.godini,utvrđen je na nivou obrađenih izvještaja u 2007.godini, iz razloga što nije moguće predvidjeti broj obveznika koji obaljaju povremene i privremene poslove.
Odsjek za prijem i obradu poreskih prijava u Centrali Poreske uprave pružaće, po potrebi,pomoć područnim jedinicama u dijelu obrade prijava kao i davanja svakodnevnih informacija i uputstava.
Rok: stalni zadatakNormativ za obradu poreskih prijava

Na osnovu detaljne analize svih mjesečnih i godišnjih prijava kao i potrebnog vremena za njihov unos i obradu , ovaj Sektor je utvrdio osnovne standarde za mjerenje i praćenje učinaka operatera za prijem i obradu poreskih prijava.
Utvrđena norma za prijem mjesečnih prijava ( izvještaji o obračunatim ličnim primanjima zapolenih i novouposlenih, prijava za obračun poreza na dodatu vrijednost, prijava za obračun akcize) je 80 prijava dnevno, po operateru. Kriterijumi za utvrđivanje ove norme su: prijem prijave i kontakt sa poreskim obveznikom , vizuelna kontrola prijave, evidentiranje prijave u sistem, obrada finansijskih podataka, davanje potvrde obvezniku o podnošenju prijave bez greške i sa greškom, ukoliko je prijava netačna, kao i okolnosti koje povremeno dovode do zastoja u radu ( sporost ili pad sistema zbog nestanka električne energije).
Utvrđena norma za prijem godišnjih prijava obračuna poreza na dobit i prijava poreza na dohodak fizičkih lica je 20 prijava dnevno, po operateru.
Zbog specifičnosti obrade godišnje prijave o obračunatim ličnim primanjima zaposlenih i prijave ( izvještaja ) o plaćanju poreza po odbitku ( IPPO-1 i IPPO-2) norma za prijem je utvrđena prema broju uposlenih radnika, čiji su podaci evidentirani na prijavi, i iznosi 200 radnika iz prijave dnevno, po operateru.

Rokovi za unos prijava su:

Godišnje prijave:
- za obračun poreza i doprinosa na lična primanja ( OPD 3 ) 31.03.2008.godine
- za obračun poreza na dobit ( PD) 30.04.2008.godine
- za obračun poreza na dohodak fizičkih lica ( PPFL) 31.05.2008.godine

Mjesečne prijave:
- za obračun poreza dodatu vrijednost do 25 og u mjesecu
za prethodni mjesec
- za obračun akcize.. do kraja mjeseca za
prethodni mjesec
- za obračun poreza i doprinosa na lična primanja......... do 10-tog u mjesecu
za prethodni mjesec


Planirani broj godišnjih i mjesečnih prijava, po vrstama prijava i po organizacionim jedinicama Poreske uprave, koje će se primiti i obraditi u 2008.godini, dat je u Tabelama broj 2 i 2a.
ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO PRIHODA

Planom rada računovodstva prihoda za 2008.godinu predviđeni su :

1. Zadaci koji će unaprijediti funkciju računovodstva.
- Saradnja sa poreskim obveznicima u cilju kvalitetne evidencije podataka na analitičkoj kartici;
- Saradnja sa sektorima Poreske uprave u cilju evidentiranja svih vrsta obaveza na analitičkoj kartici obveznika;
- Rad na poboljšanju postojećih programskih rješenja, koja se odnose na računovodstvo i izradu novih programskih rješenja;
- Saradnja sa područnim jedinicama Poreske uprave, u smislu davanja instrukcija za primjenu novih i dopunu postojećih programskih rješenja;
- Izrada procedura za nova programska rješenja.
Rok: stalni zadatak

2. Operativni zadaci
- Davanje instrukcija područnim jedinicama za otklanjanje i prevazilaženje otkrivenih nepravilnosti;
- Evidentiranje naplate javnih prihoda putem vanbilansnih poravnanja;
- Prenos sredstava sa jedne vrste prihoda na drugu, u okviru istig PIB a, po postojećim
programskim rješenjima;
- Evidentiranje zaduženja po osnovu naknada za korišćenje prirodnih dobara;
Rok: stalni zadatak
- Evidentiranje uplata dobijenih od CDA ( Centralna depozitarna agencija );
- Evidentiranje uplata dobijenih od Uprave carina;
Rok: stalni zadatak
- Izrada završnog računa za 2007. godinu.
Rok: zakonski

Nadležnosti područnih jedinica
Područne jedinice će,primjenom postojećih programskih rješenja, u toku 2008.godine:
- rasknjižavati ''depozit'',
- prenositi uplate javnih prihoda sa jednog PIB-a na drugi,
- prenositi sredstva sa jedne vrste prihoda na drugu, u okviru istog PIB-a,
- evidentirati zaduženja poreza na promet nepokretnosti,
- evidentirati zaduženja poreza na promet motornih vozila,
- vršiti korekcije na analitičkoj kartici poreskog obveznika, a po nalogu filijala za naplatu u Područnim jedinicama ,
- primjenjivati instrukcije od strane Sektora i izvršavati ostale poslove iz domena poreskog računovodstva.
Rok: stalni zadatak.

ODSJEK ZA OPERATIVNO PLANIRANJE I NADZOR

Plan rada ovog Odsjeka za 2008.godinu,obuhvata sledeće aktivnosti:

1.Nadzor nad sprovođenjem procedura Odsjeka za računovodstvo prihoda i Odsjeka za
prijem i obradu poreskih prijava.
2.Praćenje izvršenja Godišnjeg plana rada.
3.Operativni zadaci koji se obavljaju u ovom Odsjeku, a odnose se na:
- izradu Izvještaja o radu Sektora za informacioni sistem, računovodstvo
prihoda, prijem i obradu poreskih prijava ( kvartalno, polugodišnje i godišnje),
- učestvovanje u kreiranju procedura za obradu prijava i knjigovodstvenih procedura,
- kontrolu funkcionisanja radnih procesa u Odsjeku za prijem i obradu
poreskih prijava i Odsjeku za računovodstvo prihoda( stalan zadatak),
- izvršenje i praćenje povraćaja poreskog kredita obvezniku i pogrešnih
uplata javnih prihoda iskazanim na specifikacijama Sektora za sprovođenje naplate
( SP1 i SP2 )- ( dnevno),
- kontrola podataka na specifikacijama ( SP1 i SP2 ) i izrada izvještaja
po osnovu izvršenih povraćaja i pogrešnih uplata ( dnevno),
- kontrola izvršenih povraćaja u evidencijama poreskog knjigovodstva i
evidencijama Izjave primaoca( dnevno).


3. SEKTOR ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA PORESKIH PROPISA,
INSPEKCIJSKI NADZOR I UPRAVNI POSTUPAK

U Sektoru za kontrolu obavljaju se poslovi: planiranja, organizovanja i koordiniranja poreske kontrole zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze od strane poreskih obveznika, pripreme metodoloških i drugih uputstava, naredbi i drugih akata za jednoobraznu primjenu poreskih propisa koji uređuju postupak kancelarijske i terenske kontrole, registraciju poreskih obveznika, vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika i registra obveznika poreza na dodatu vrijednost. Ovaj Sektor vrši i kontrolu evidentiranja prometa od prodaje dobara i usluga preko uređaja za naplatu, fiskalizaciju poreskih registar kasa, provjeru osnovanosti zahtjeva za povraćaj PDV-a, te pruža informacije o pravima i obavezama obveznika u poreskom postupku.

Cilj Sektora za kontrolu je da maksimizira uspješnost poreskih kontrola, kao ključnog elementa strategije dobrovoljnosti izvrašavanja poreskih obaveza. Posebna pažnja biće posvećena planiranju kontrola sa ciljem da se kontrolama "pokriju" poreski obveznici visokog stepena rizika. Osnovi cilj je da se kontrolom obuhvate obveznici za koje postoji visok stepen vjerovatnoće da nemaju korektan odnos prema svojim poreskim obavezama.
Značajnu ulogu u izboru obveznika prije svega ima baza podataka o poreskom obvezniku formirana u Poreskoj upravi, zatim informacije dobijene od drugih državnih organa kao i informacije dobijene putem razmjene podataka sa stranim državnim administracijama.
Za rad ovog Sektora će od bitnog uticaja biti informatička podrška u postupku terenske kontrole, i to s aspekta sprovođenja postupka terenske kontrole, praćenje rezultata rada,mjerenja i ocjenjivanja kriterijuma za planiranje kontrola,a sve u cilju pojednostavljenja postupka obrade podataka i povećanja ukupne efektivnosti.Prioritet Sektora sa stanovišta kancelarijske kontrole je postizanje dnevne ažurnosti i kvaliteta unosa i obrade poreskih prijava, uz blagovremeno donošenje i uručenje rješanja poreskim obveznicima.
Osnovna svrha donošenja Godišnjeg plana inspekcijskih kontrola je racionalno i ekonomično upravljanje resursima poreskog organa, prije svega kadrovskim i materijalnim, u cilju postizanja što boljih rezultata.
Planom kontrola se definišu ciljevi koji će se ostvariti kroz inspekcijski nadzor, u cilju obuhvatanja što većeg broja poreskih obveznika.Plan je zasnovan na postojećoj organizaciji i sistematizacijih radnih mjesta Poreske uprave, te se istim želi obezbijediti nepristrasnost u selekciji poreskih obveznika za kontrolu.
Rezultat rada poreske inspekcije se mjeri kroz direktne efekte i to:
-iznos obaveza utvrđenih u postupku kontrole;
-kvalitet preduzetih mjera u postupku kontrole;
-broj utvrđenih nepodnesenih prijava;
-povećanje naplate poreskih prihoda;
-povećanje broja registrovanih poreskih obveznika;Pored direktnih efekata, rad poreske inspekcije se odražava i kroz indirektne efekte, koji se ne mogu precizno kvantifikovati. Indirektni efekti su povećanje finansijske discipline u pojedinim djelatnostima, koja je srazmjerna sa preduzetim mjerama poreske inspekcije.

Godišnji Plan je zasnovan na sljedećim pretpostavkama:
-da se u prvom kvartalu podnose poreske prijave za prethodnu godinu, te da se u ovom kvartalu uglavnom vrši inspekcijski nadzor obveznika koji su odabrani za kontrolu u prethodnoj godini, kao i naplata i sprovođenje drugih mjera po osnovu kontrola iz prethodne godine;
-da se u drugom kvartalu pregledaju podnesene poreske prijave i u najvećem dijelu selektuju poreski obveznici za kontrolu do kraja godine,kao i identifikuju nepodnosioci prijava i preduzimaju mjere protiv istih;
-da se treći kvartal poklapa sa periodom trajanja turističke sezone u kojem se obavlja najveći broj inspekcijskih kontrola i utvrđuje najveći iznos poreskih obaveza;
-da se u četvrtom kvartalu, rad poreskih inspektora najvećim dijelom odvija kroz kontrolu velikih poreskih obveznika i praćenje realizacije mjera, koje su utvrđene u trećem kvartalu.
-da postupak inspekcijskog nadzora pretpostavlja kontrolu poreskih prijava i provjeru podataka, od značaja za oporezivanje;
-da postupak inspekcijskog nadzora podrazumijeva kancelarijsku i terensku kontrolu.
-da se potrebno vrijeme za kontrolu normira zavisno od "veličine" obveznika;
-da se rezultati rada prate na nivou područne jedinice i na nivou Sektora za inspekcijski nadzor.
-da su ograničeni kadrovski resursi;

U zavisnosti od broja obveznika i stepena pokrivenosti kontrolama, pojedinih
kategorija obveznika,razvrstanih prema ekonomskim pokazateljima ( veliki, srednji, mali i preduzetnici ), utvrđeno je potrebno vrijeme za vršenje inspekcijskog nadzora.
Planirani stepen pokrivenosti kontrolama je najveći kod velikih poreskih obveznika, odnosno kod onih poreskih obveznika koji su najproduktivniji u smislu fiskalnog potencijala.
Srednji obveznici će se kontrolisati, tako da se obuhvate najvećim dijelom rizične djelatnosti, a pogotovo one koje se obavljaju u turističkoj sezoni.
Kontrole malih obveznika, po pravilu, nemaju značajnije finansijske efekte, pa su u najmanjem procentu planirane kontrole kod ove grupe obveznika, sa osnovnim ciljem preventivnog djelovanja, kako bi poštovali odredbe zakona i prijavljivali svoje poreske obaveze.
Za izradu plana kontrola koristi se postojeća baza podataka informacionog sistema Poreske uprave, a koja raspolaže: registracionim podacima poreskih obveznika pravnih i fizičkih lica, sa izvršenom kategorizacijom za velike poreske obveznike, utvrđenim i naplaćenim poreskim obavezama po djelatnostima, nepodnosiocima poreskih prijava, sa aspekta kvaliteta,kao i drugim različitim izvještajima, a na osnovu svih ulaznih parametara u informacioni sistem.

U cilju kvalitetnije analize poreskih obveznika, u sistem Poreske uprave unose se podaci iz završnih računa obveznika poreza na dobit, uz napomenu da se isti mogu koristiti uvidom u pojedinačno unešene podatke.Izvještaji po ovom osnovu nijesu obezbijeđeni u sistemu iz razloga što Centralna banka Crne Gore ima obavezu unosa, kontrole i obrade podataka iz završnih računa i izvještavanja po ovom osnovu.
Uzimajući u obzir postojeći broj područnih jedinica, broj poreskih inspektora u njima, kao i broj predviđenih predmeta za kontrolu u godišnjem planu je izračunato i predviđeno koliko se predmeta može obraditi. Istovremeno ovo može da posluži i kao indikator učinka, odnosno može pokazati uposlenost resursa, kako su raspoređeni i da li su na pravi način iskorišćeni.
Godišnjim planom se obuhvataju određena mjerila za određivanje broja poreskih prijava iz pojedinih kategorija čija će se kontrola vršiti po odgovarajućim područnim jedinicama. Selekcija poreskih prijava i odabir obveznika za kontrolu vrši se na osnovu kriterijuma koji se koriste prilikom klasifikacije i to su : očigledne greške u samoj poreskoj prijavi, iznos iskazanih prihoda, niske marže bruto i neto profita, analize prethodnih inspekcijskih kontrola i određenih faktora rizika.
Podaci koji se prikupe u bazu podataka pri evidentiranju rezultata inspekcijske kontrole i vremena provedenog u kontroli određenog predmeta mogu se koristiti za upoređenje sa godišnjim planom kontrole. Takođe, ovo će doprinijeti da rezultati kontrole budu pouzdaniji jer će biti moguće utvrditi da li izmijenjene prijave, podnesene po završetku kontrole, reflektuju samo korekciju na osnovu kontrole ili su tu uključene i druge korekcije.
Uključivanje turističke sezone u Godišnji plan će svakako doprinijeti boljoj kontroli ispunjenja godišnjeg plana od strane Sektora, a istovremeno će i umanjiti mogućnost područnim jedinicama da rade nezavisno i da različito postupaju pri tumačenjima i sprovođenju instrukcija, zakona, propisa, inicijativa i slično.
Elementi na osnovu kojih je utvrđen Plan kontrola su:

Ukupan broj poreskih inspektora, prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta Poreske uprave RCG je 168, od kojih je 112 za terensku kontrolu, 22 za kontrolu velikih poreskih obveznika i 34 za kancelarijsku kontrolu.
U praksi postoje potrebe za izbor obveznika za kontrolu "od slučaja do slučaja", te u tom cilju Direktor Poreske uprave će po potrebi određivati inspekcijski nadzor pojedinih obveznika ili grupa obveznika. Direktor Poreske uprave će po svojoj procjeni naloge za kontrolu pojedinim područnim jedinicama izdavati usmeno ili pisanim putem. Po odobrenju Direktora naloge za kontrolu može izdavati i Pomoćnik direktora za poslove inspekcijskog nadzora i Glavni poreski inspektor.Na osnovu dosadašnjeg iskustva može se zaključiti da je određeni fond časova potrebno rezervisati za kontrole koje su na neki način vanrednog karaktera, te je procjena da za takve kontrole treba izdvojiti godišnji radni fond 4 inspektora, odnosno 700 radnih dana ili 5.600 sati.
S obzirom da je u Poreskoj upravi u ovom trenutku Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji predviđeno da radi 168 inspektora i da je rezervisano radno vrijeme za vanredne kontrole četiri poreska inspektora, pa je plan za redovne kontrole utvrđen na osnovu broja i strukture ostalih službenika inspektora, odnosno na činjenici da se može radno angažovati 164 inspektora.
Veoma je važno naglasiti da je Plan, po utvrđenoj metodologiji, rađen na osnovu sitematizovanog broja poreskih inspektora (168), ali da je u trenutku izrade plana značajan broj radnih mjesta upražnjen (51), odnosno da je od ukupnog broja inspektora za terensku kontrolu (112)- upražnjeno 37, od predviđenih 22 inspektora za kontrolu velikih poreskih obveznika-upražnjeno je 4, a od 36 inspektora za kancelarijsku kontrolu upražnjeno je 10 radnih mjesta. Navedeno podrazumijeva da se, u cilju izvršavanja poslova inspkecijske kontrole utvrđenih Planom do popune sistematizovanih radnih mjesta, posebna pažnja mora posvetiti organizaciji poslova, jer je neophodno pojačano angažovanje postojećeg broja inspektora.

Poreski inspektori rasporedjeni su po zvanjima (Inspektor I, Inspektor II i Inspektor III), po područnim jedinicama Poreske uprave na sljedeći način:

Područna jedinica Podgorica:
· Ispostava za terensku kontrolu - 57 inspektora;
· Ispostava za kontrolu velikih poreskih obveznika - 11 inspektora;
· Ispostava za kancelarijsku kontrolu - 19 inspektora.

Područna jedinica Nikšić:
· Ispostava za terensku kontrolu -14 inspektora i 2 inspektora za velike obveznike;
· Ispostava za kancelarijsku kontrolu - 2 inspektora.

Područna jedinica Bar:
· Ispostava za terensku kontrolu -7inspektora i 2 inspektora za velike obveznike
· Ispostava za kancelarijsku kontrolu - 2 inspektora.

Područna jedinica Budva:
· Ispostava za terensku kontrolu - 5 inspektora i 1 inspektor za velike obveznike;
· Ispostava za kancelarijsku kontrolu - 2 inspektora.


Područna jedinica Herceg Novi:
· Ispostava za terensku kontrolu - 6 inspektora i 1 inspektor za velike obveznike;
· Ispostava za kancelarijsku kontrolu -2 inspektora.

Područna jedinica Bijelo Polje:
· Ispostava za terensku kontrolu - 8 inspektora i 1 inspektor za velike obveznike;
· Ispostava za kancelarijsku kontrolu - 3 inspektora.


Područna jedinica Berane:
· Ispostava za terensku - 10 inspektora i 2 inspektora za velike obveznike;
· Ispostava za kancelarijsku kontrolu - 2 inspektora.

Područna jedinica Pljevlja:
· Ispostava za terensku kontrolu - 5 inspektora i 2 inspektora za velike obveznike;
· Ispostava za kancelarijsku kontrolu - 2 inspektora.

Podaci o broju i strukturi poreskih obveznika su utvrđeni na osnovu podataka iz informacionog sistema Poreske uprave o broju registrovanih obveznika, podataka iz prethodne godine o licima koja su imala status velikog obveznika i promjena u poreskom registru u 2007. godini.
Prilikom izrade plana inspekcijske kontrole korišćene su smjernice i predlozi područnih jedinica i podaci o broju i rezultatima izvršenih kontrola u tekućoj godini. Prilikom izrade plana vodilo se računa da se pokriju i odredjeni segmenti tržišta ili da se predvide kontrole poreskih obveznika koji nijesu kontrolisani duži vremenski period.
Izrada Godišnjeg plana kontrola i podjela poreskih obveznika po kategorijama izvršena je uz puno učešće područnih jedinica filijala za inspekcijski nadzor, odnosno prihvaćeni su podaci područnih jedinica o broju poreskih obveznika i njihovoj podjeli po kategorijama.

Poreski obveznici prema ekonomskim parametrima razvrstani su u 6 (šest) kategorija i to:
Veliki poreski obveznici čije su ukupne poreske obaveze, prosječno za dvije poslednje fiskalne godine, veće od 500.000 , a kojih ima......................................................... 119
Srednji poreski obveznici - sa ostvarenim prometom preko 35.000 , ( pravna lica obveznici PDV-a) kojih ima ukupno ...................................................................... 6.728
Mali poreski obveznici-sa ostvarenim prometom do 35.000 , kojih ima ukupno 4.842
Preduzetnici koji su registrovani za PDV a kojih ima ukupno.................................2.262
Ostali preduzetnici (koji nijesu registrovani za PDV) a kojih ima ukupno...............8.167

U ovom dokumentu, pored navedenih, dodata je još jedna grupa, odnosno kategorija poreskih obveznika, a to su fizička lica (gradjani). Shodno odredbama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, utvrđena je obaveza podnošenja poreske prijave za utvrdjivanje i plaćanje poreskih obaveza. S obzirom da se radi o grupi obveznika čiji broj iz godine u godinu značajno varira, jer se radi najčešće o licima koji povremeno obavljaju samostalnu djelatnost ili vrše izdavanje imovine. Njihov broj je 3.806,na osnovu podataka iz prethodnih godina za ovu grupu obveznika.

Parametri ,na osnovu kojih je urađen Plan terenskih kontrola obveznika su:
-da veliki, srednji i mali poreski obveznici i preduzetnici, registrovani za PDV, mogu biti kontrolisani isključivo metodom terenske inspekcijske kontrole, kojom se u principu obuhvata više vrsta poreza. Izuzetak su provjere osnovanosti zahtjeva za povraćaj poreza na dodatu vrijednost, provjere podataka o registraciji, koje se u odredjenim slučajevima, kod srednjih i malih poreskih obveznika i preduzetnika registrovanih za PDV, mogu vršiti i kao kancelarijske provjere,
-da ostali poreski obveznici - preduzetnici koji nijesu registrovani za PDV, čiji ukupni promet u prethodnoj godini ne prelazi 18.000 eura,a obveznici su samo jedne vrste poreza, mogu biti kontrolisani metodom terenske i kancelarijske kontrole, kao i metodom terenske provjere (posjedovanje i upotreba poreskih registar kasa i podaci o registraciji) i kancelarijske provjere ( registracija);
-da posebna grupa obveznika fizička lica, za koje se procjenjuje da mogu biti obveznici poreza na dohodak iz drugih izvora mogu se kontrolisati metodom terenske i kancelarijske kontrole;
-da je za terensku kontrolu ''velikog poreskog obveznika'' procijenjeno potrebno vrijeme od 168 sati, odnosno 21 radni dan. Ova kontrola podrazumijeva "paket kontrolu" tj. kontrolu po svim vrstama poreza.
-da je za terensku kontrolu ''srednjeg poreskog obveznika'' procijenjeno potrebno vrijeme od 56 sati, odnosno 7 radnih dana, takodje po sistemu "paket kontrole".
-da je za terensku kontrolu ''malog poreskog obveznika'' procijenjeno potrebno vrijeme od 24 sata, odnosno 3 radna dana. Ova kontrola podrazumijeva kontrolu po svim vrstama poreza, odnosno "paket kontrolu";
-da je za terensku kontrolu ostalih poreskih obveznika, razvrstanih u kategoriju preduzetnika registrovanih za PDV, procijenjeno potrebno vrijeme od 24 sata, odnosno 3 radna dana. Ova kontrola takodje obuhvata kontrolu po svim vrstama poreza, odnosno "paket kontrolu".
-da je za terensku kontrolu poreskih obveznika razvrstanih u kategoriju ostali preduzetnici'' procijenjeno potrebno vrijeme 16 sati, odnosno 2 radna dana. Ovom kontrolom obuhvatala bi se jedna vrsta poreza, budući da poreski obveznici ove grupe nijesu obveznici PDV-a;
-da je za terensku kontrolu posebne grupe obveznika procijenjeno potrebno vrijeme 8 sati, odnosno 1 radni dan, budući da je i ovdje u pitanju kontrola samo jedne vrste poreza (dohodak gradjana po osnovu prihoda iz odredjenih izvora);

Inspekcijska kontrola obuhvata poslednju godinu oporezivanja za koju je podnijeta poreska prijava.Izuzetno kontrola se može proširiti i na prethodni period, ako se utvrde činjenice i okolnosti koje ukazuju da bi se kontrolom mogao bitnije izmijeniti iznos poreske obaveze.
Ukoliko se radi kontrola više poreskih perioda, odnosno poreskih godina, smatra se da je izvršeno više inspekcijskih kontrola (npr. ukoliko je izvršena kontrola dva poreska perioda, sa aspekta plana, smatra se da su izvršene dvije inspekcijske kontrole).

Godišnji Plan za 2008.godinu obuhvata, osim plana kontrola, i plan provjera, koje se u principu vrše na terenu, a izuzetno i putem kancelarijske provjere.

Provjere podrazumijevaju dokazivanje:
· osnovanosti zahtjeva za povraćaj poreza na dodatu vrijednost;
· osnovanosti zahtjeva za povraćaj akciza;
· posjedovanja i upotrebe poreskih registar kasa;
· podataka o opštoj i posebnoj registraciji.
Svrha terenske provjere osnovanosti zahtjeva za povraćaj poreza na dodatu vrijednost i akcize je pregled knjigovodstvene i druge evidencije, koja se odnosi na period za koji se traži povraćaj. Tom prilikom se vrši pregled poslovnih prostorija, definiše djelatnost kojom se obveznik bavi i utvrđuje osnovanost zahtjeva.

Parametri na osnovu kojih je urađen Plan terenskih provjera obveznika su:
-procijenjeno vrijeme za terensku provjeru kod jednog velikog poreskog obveznika osnovanosti zahtjeva za povraćaj PDV-a i akcize od 48 sata, odnosno 6 radnih dana, a za kategoriju srednjih i malih poreskih obveznika i preduzetnika registrovanih za PDV od 16 sati, odnosno 2 radna dana.
-procijenjeno vrijeme za terensku provjeru kod jednog poreskog obveznika posjedovanja i upotrebe poreskih registar kasa, odnosno evidentiranja prometa preko poreskih registar kasa i podataka o registraciji oobveznika od 4 sata.

Parametri na osnovu kojih je urađen Plan rada kancelarijskih kontrola i provjera su:

-da je za kancelarijsku kontrolu jednog poreskog obveznika, koja obuhvata male poreske obveznike i grupu ostali poreski obveznici, po osnovu samo jedne vrste poreza, procijenjeno potrebno vrijeme od 8 sati, odnosno 1 radni dan;
-da je za kancelarijsku provjeru osnovanosti zahtjeva za povraćaj PDV-a, jednog poreskog obveznika procijenjeno potrebno vrijeme od 8 sati, odnosno 1 radni dan.
-da je za kancelarijsku provjeru podataka o registraciji jednog poreskog obveznika procijenjeno potrebno vrijeme od 2 sata;

Kancelarijska provjera osnovanosti zahtjeva za povraćaj poreza na dodatu vrijednost i akcize vrši se, kada se traži povraćaj malog iznosa i kada se iz dokumentacije obveznika može utvrditi osnovanost zahtjeva za povraćaj.

Polazeći od navedenih kriterijuma, poreski obveznici su Planom rada terenskih kontrola obuhvaćeni ,kako slijedi:
· grupa velikih poreskih obveznika 100 %
· grupa srednjih obveznika 22 %
· grupa malih obveznika 24 %
· grupa preduzetnici obveznici PDV 15 %
· grupa ostali preduzetnici 6 %
· posebna grupa fizičkih lica 14 %

Činjenica je da jedna kalendarska godina u kojoj treba da se realizuje godišnji plan ima ukupno 2.208 radnih sati po jednom inspektoru, odnosno 276 radnih dana. Medjutim, u taj fond godišnjeg radnog vremena ulaze i dani državnih i vjerskih praznika, dani provedeni na godišnjem odmoru i eventualnom bolovanju i drugim opravdanim razlozima odsutnosti sa posla, dani provedeni na drugim poslovima i obavezama vezanim za posao obuke, usavršavanja, izrada izvještaja, informacija, vodjenje evidencije, i slično, tako da je opšte prihvaćeni standard da se može planirati da radna godina jednog inspektora za efektivno vršenje poslova kontrole iznosi 1.400 sati, odnosno 175 radnih dana. Na osnovu ova dva pokazatelja došlo se do broja radnih dana, odnosno broja terenskih poreskih inspektora potrebnih za realizaciju Plana, odnosno predvidjenih terenskih kontrola (ukipno potrebno vrijeme 22.750 radnih dana / 175 radnih dana = 130 terenskih poreskih inspektora).

Iz prethodno navedenog može se zaključiti da je planirano da se terenskom kontrolom obuhvati 4.130 poreskih obveznika, čija struktura je data u tabelarnom prikazu Plana, za što je potrebno 151.512 sati, odnosno 18.939 radnih dana, odnosno 108 inspektora .

Planirano je, da se terenskom kontrolom obuhvati 119 velikih obveznika za što je potrebno19.992 sata,odnosno 2.499 dana. Da bi se postigla ovakva pokrivenost kontrolama velikih obveznika neophodno je da se inspektori za kontrolu velikih obveznika rasporedjenih u područnim jedinicama Bijelo Polje, Berane i Pljevlja ( 6 inspektora, 7 velikih obveznika) angažuju kao ispomoć Područnoj jedinici Herceg Novi ( 1 inspektor, 21 veliki poreski obveznik).

Struktura poreskih obveznika, na nivou Poreske uprave i po Područnim jedinicama, koji su odabrani za terensku kontrolu u 2008.godini, na osnovu navedenog procenta obuhvatnosti, data je u Tabelama broj 3a i 3e.

Planom se predvidja da se terenskim provjerama osnovanosti zahtjeva za povraćaj PDV-a i akcize obuhvati 793 poreska obveznika, sa stepenom pokrivenosti kod velikih poreskih obveznika 79 %, (princip je da se prije svakog izvršenja povraćaja PDV-a vrši provjera osnovanosti zahtjeva), srednjih poreskih obveznika 5%, a kod grupe malih poreskih obveznika 5%, preduzetnika PDV 5%.

Planirano je da se provjerama podataka o registraciji obuhvati 1.400 poreskih obveznika, što daje stepen pokrivenosti od 8 % kod grupe ''srednjih obveznika'', 8 % kod grupe ''malih obveznika'', 11 % kod grupe preduzetnika registrovanih za PDV i 3 % kod grupe ostalih preduzetnika. Provjerama posjedovanja i upotrebe poreskih registar kasa obuhvatiće se 2.228 obveznika, što daje stepen pokrivenosti od 108 % kod grupe velikih poreskih obveznika'', 11% kod grupe ''srednjih obveznika'', 14 % kod grupe ''malih obveznika'', 13 % kod grupe poreskih obveznika registrovanih za PDV i 4 % kod grupe ostalih preduzetnika.

Iz prethodno navedenog može se zaključiti da je planirano da se terenskim provjerama velikih poreskih obveznika, srednjih obveznika, malih obveznika, preduzetnika PDV i ostalih preduzetnika obuhvati 4.421 poreskih obveznika, čija je struktura data u tabelarnom prikazu plana, za što je potrebno 30.304 sata, odnosno 3.788 radnih dana, za čije ostvarenje je potrebno angažovati 22 poreska inspektora ( 3.788 radnih dana/175 radnih dana =22 poreska inspektora ).
U tabelarnom prikazu Godišnjeg plana provjera na nivou Poreske uprave i Plana provjera po filijalama područnih jedinica, nije dat broj inspektora, već samo ukupno potrebno vrijeme za pojedine vrste provjera, iz razloga što u zavisnosti od potreba i procjene samih područnih jedinica oni mogu biti angažovani i na drugim poslovima terenske kontrole.
Struktura poreskih obveznika, na nivou Poreske uprave i po Područnim jedinicama, koji su odabrani za terensku provjeru u 2008.godini, na osnovu navedenog procenta obuhvatnosti, data je u Tabelama broj 3b i 3f.

Što se tiče kancelarijskih kontrola, opredjeljenje je da ovoj kontroli budu podvrgnuti obveznici, odnosno njihove poreske prijave, iz grupe ostalih obveznika ( preduzetnici) i posebna grupa ( fizička lica).
Stepen pokrivenosti kancelarijskim kontrolama je sledeći:
· ostali poreski obveznici (preduzetnici) 24 %
· posebna grupa poreskih obveznika ( fizička lica) 44 % ,
što znači da je planirano da se izvrši 3.680 kancelarijskih kontrola, za čije izvršenje je potrebno 29.400 sati, odnosno 3.675 radnih dana.

S obzirom, da radna godina jednog inspektora iznosi 1.400 sati, to je za realizaciju plana kancelarijskih kontrola potrebno angažovanje 21 kancelarijskog inspektora.

Struktura poreskih obveznika, na nivou Poreske uprave i po Područnim jedinicama, koji su odabrani za kancelarijsku kontrolu u 2008.godini, na osnovu navedenog procenta obuhvatnosti, data je u Tabelama broj 3c i 3g.

Kancelarijskim provjerama ( osnovanost zahtjeva za povraćaj PDV-a, akciza i podataka o registraciji) obuhvaćene su grupe srednjih i malih poreskih obveznika, grupa preduzetnici, registrovani za PDV i grupa ostali poreski obveznici za što je potrebno 18.200 sati, odnosno 2.275 radnih dana, odnosno 13 kancelarijskih inspektora. Pretpostavka je da se u toku 2008.godine, od ukupnog broja podnijetih zahtjeva za povraćaj PDV-a, kancelarijskim provjerama obuhvati 1.205 obveznika, dok je za kancelarijsku provjeru podataka o registraciji planirano obuhvatiti 4.200 obveznika.

Struktura poreskih obveznika, na nivou Poreske uprave i po Područnim jedinicama, koji su odabrani za kancelarijske provjere u 2008.godini, data je u Tabelama broj 3d i 3h.

Realizacija Plana rada inspekcijske kontrole za 2008.godine zahtjevu izradu tromjesečnih planova rada ,kojim se preciziraju zadaci i rokovi izvršavanja zadataka.Aktivnosti prvostepenog prekršajnog organa Poreske uprave u 2008.godini odvijaće se u zavisnosti od broja prekršaja utvrđenih inspekcijskim kontrolama i provjerama.
Ovlašćeni službenici, koji vode prekršajni postupak, će i dalje usmjeravati aktivnosti na poboljšanje kvaliteta rada koji će se sastojati u ažurnom rješavanju predmeta,stalnom saradnjom sa Filijalama za inspekcijski nadzor,primjenom kaznene politike u skladu sa strateškim ciljevima Poreske uprave i svim drugim poslovima vezanih za kvalitetno vođenje prekršajnog postupka.
Plan rada ovog organa za 2008.godinu urađen je na osnovu broja podnesenih i obrađenih zahtjeva područnih jedinica za pokretanje prekršajnog postupka u 2006.godini i prvih devet mjeseci 2007.godine.
Projekcija Plana za 2008.godinu obuhvata:
- broj podnijetih zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka - 4.932
- broj riješenih predmeta 4.192
- iznos prosječno izrečene kazne 820,00
- procenat naplaćenih kazni - 75
- broj izjavljenih žalbi - 280

Izrada i dopuna projektnih zadataka, za praćenje aktivnosti ovog Sektora, odvijaće se prema dinamici izrade projekata predviđenih Planom rada Informacionog sektora.
4. SEKTOR ZA SPROVOĐENJE NAPLATE

Primarne aktivnosti Sektora za sprovođenje naplate su naplata poreskog duga, identifikacija lica koja ne podnose poresku prijavu i obezbjeđivanje nepodnesenih poreskih prijava za poreskog obveznika.


ODSJEK ZA PLANIRANJE RADNOG OPTEREĆENJA I OPERATIVNI NADZOR


Godišnji plan naplate, po vrstama javnih prihoda, na nivou Poreske uprave i po područnim jedinicama, za 2008.godinu, urađen je na osnovu podataka iz Informacionog sistema Poreske uprave o naplati poreza, doprinosa i drugih dažbina u periodu januar septembar 2007.godine, procijenjene naplate prihoda za tri poslednja mjeseca 2007.godine,podataka iz srednjoročne projekcije prihoda i izdataka Budžeta Republike Crne Gore 2007-2009.godine i Nacrta konsolidovanja javne potrošnje 2008.godine.

Bruto naplata poreza, akciza, doprinosa i koncesija Poreske uprave, za 2008.godinu planirana je u iznosu od 670.837.000.

Prema podacima iz Informacionog sistema Poreske uprave, ostvarena bruto naplata za prvih devet mjeseci 2007godine iznosi 495.944.000 ( bez naplate poreza na promet, dospjelih neplaćenih prihoda, novčanih kazni, kamata i ostalih prihoda). Procijenjena bruto naplata javnih prihoda za poslednja tri mjeseca 2007.godine iznosi 165.315.000, tako da ukupna očekivana bruto naplata poreza, doprinosa, akciza i koncesija za 2007.godinu iznosi 661.259.000.

Očekivana bruto naplata ( 661.259.000 ) uvećana je za iznos od 9.578.000 tako da ukupna planirana bruto naplata javnih prihoda Poreske uprave za 2008. godinu iznosi 670.837.000.

Prilikom izrade plana bruto naplate za 2008.godinu, Sektor za sprovodjenje naplate, rukovodio se sljedećim parametrima:
- Porez na dohodak fizičkih lica - očekivana bruto naplata u 2007.godini, uvećana je za 2% ( 98.176.000 X 2% = 100.140.000),
- Porez na dodatu vrijednost, domaće tržište - očekivana bruto naplata u 2007.godini, uvećana je za 2% ( 105.225.000 X 2% = 107.330.000 ),
- Porez na dobit pravnih lica, akcize, koncesije i porez na promet nepokretnosti plan ovih javnih prihoda za 2008.godinu, ostao je na nivou očekivane / procijenjene naplate za 2007.godinu.Uvećanje očekivane naplate prihoda u 2007.godini ( porez na dohodak, PDV-a i doprinosa ) za 2% uslijedilo je, iz razloga što se polazi od realne pretpostavke, da će naplata prihoda u 2008.godini biti ostvarena za navedeno uvećanje, a na osnovu :
- povećanja broja registrovanih poreskih obveznika (mala i srednja preduzeća),
- povećanja discipline poreskih obveznika,
- kretanja BDP,
- stvaranja povoljnijih uslova za poslovnu aktivnost i strana ulaganja,
- budžetske procjene ostvarenja prihoda za 2008.godinu,
- efikasnije kontrole i naplate javnih prihoda.
- inflatornih kretanja.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje(PIO, zdravstvo i osiguranje od nezaposlenosti) planirani su na osnovu procijenjene ostvarene naplate u 2007.godini,
uvećane za 2%.

Plan bruto naplate javnih prihoda, za 2008.godinu po područnim jedinicama, sačinjen je prema istim parametrima kao i Plan bruto naplate na nivou Poreske uprave.

Ostvarenje Plana naplate poreza i doprinosa u 2008.godini, pratiće se u Odsjeku za operativno planiranje i nadzor u okviru Sektora za sprovođenje naplate, na osnovu podataka o naplati iz Informacionog sektora i putem izvještaja Područnih jedinica.

Dnevni izvještaj o bruto naplati poreza i doprinosa, Informacioni sektor će dostavljati Direktoru, radi praćenja izvršenja dnevnog naplatnog zadatka i eventualne intervencije za ostvarivanje planirane mjesečne naplate.

Područne jedinice će , izvještaje o naplati javnih prihoda, dostavljati najkasnije 5 dana prije isteka rokova, određenih za izradu izvještaja na nivou Poreske uprave, od strane Odsjeka za planiranje radnog opterećenja i nadzor, i to:
· Mjesečni izvještaj o bruto naplati poreza i doprinosa na nivou Poreske uprave i po
Područnim jedinicama.
Rok: do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec.
· Tromjesečni izvještaj o bruto naplati poreza i doprinosa na nivou Poreske uprave i
po Područnim jedinicama.
Rok: do 15-og u mjesecu koji slijedi po isteku tromjesečja.
· Polugodišnji izvještaj o bruto naplati poreza i doprinosa na nivou Poreske uprave i
po Područnim jedinicama.
Rok: do 15-og u mjesecu koji slijedi po isteku polovine godine.
· Godišnji izvještaj o naplati poreza i doprinosa na nivou Poreske uprave i po
Područnim jedinicama.
Rok: 30 dana po isteku godine.
· Informacija o preduzetim mjerama i riješenim slučajevima prinudne naplate
(rješenja o prenosu novčanih sredstava, popisu, procjeni, plenidbi kao i rješenja donesenih sprovođenjem prinudne naplate).
Rok: do 15-og u mjesecu koji slijedi po isteku kvartala.
· Informacija o stepenu naplate po vrstama poreza kao i učinku službenika
angažovanih na ovim poslovima po Područnim jedinicama sa prijedlogom mjera (podrazumijeva i neposredan uvid na terenu).
Rok: 15.06.2008. godine i 15.12.2008. godine.
· Izvještaj o naplaćenim porezima i doprinosima za vrijeme trajanja turističke sezone sezone ( 01.06.- 31.10.2008.godine ljetnje) i ( 01.11.2007 01.03.2008.godine).
Rok: do 12 časova svakog ponedjeljka za prethodnu nedjelju.
· Informacija o rezultatima naplate sa posebnim osvrtom na sezonske obveznike,
sa prijedlogom mjera prinudne naplate.
Rok:do10-og u mjesecu za prethodni mjesec, počev od 30.06.- 31.10.2008. godine i 31.11.2007.- 01.03.2008.godine).
· Izvještaj o angažovanju i rezultatima izvršavanja radnih zadataka službenika na
poslovima naplate po Područnim jedinicama sa prijedlogom mjera(podrazumijeva neposredan uvid).
Rok: 30.06.2008. godine.
· Izrada instrukcija za rad Područnih jedinica u vrijeme turističke sezone koje će
pripremiti i realizovati radna grupa sastavljena od predstavnika nadležnih Područnih jedinica i Sektora za sprovođenje naplate.
Rok: 15. april 2008. godine.
· Izrada plana rada naplate za vrijeme turističke sezone i davanje instrukcija za rad
službenicima naplate (neposredno na terenu).
Rok: 15 maj 2008. godine.

Plan bruto naplate poreza, doprinosa i naknada za 2008.godinu, na nivou Poreske uprave i po Područnim jedinicama dat je u Tabelama broj 4a do 4a-8

ODSJEK ZA DELIKVENTNE PORESKE RAČUNE

Odsjek za delikventne poreske račune preduzimanje mjera naplate poreskog duga vrši na osnovu podataka iz izvještaja o delikventnim računima, koji se nalaze u programu izvještaja Sektora za informacioni sistem.
Planom naplate delikventnih poreskih računa za 2008.godinu, predvidjene su aktivnosti i mjere koje je potrebno preduzeti radi naplate delikventnog duga po osnovu poreza i doprinosa. Procijenjeno je da će delikventni dug iznositi 52.787.206, koji je projektovan na osnovu prijedloga dostavljenih od područnih jedinica, kao i ostvarene naplate javnih prihoda u prvih devet mjeseci 2007.godine.
Naime,ostvarena bruto naplata javnih prihoda u prvih devet mjeseci 2007.godine je za 27% veća od ostvarene naplate u istom periodu prethodne godine, pa je za toliko povećana planirana naplata po preduzetim mjerama naplate u 2008.godini.
Kada je u pitanju naplata duga po osnovu poreza na prihod od samostalne djelatnosti, planirana naplata u odnosu na 2007.godinu, umanjena je za 10%, iz razloga će Poreska uprava, u 2008.godini, povećati stepen fiskalne discipline, za dvije rizične grupe samostalne djelatnosti:advokate i taksi prevoznike,kod kojih će se, uz pomoć Ministarstva finansija, status obveznika i naplata poreskih obaveza, rješavati odlaganjem zaostalih dugovanja.
Iznos poreza na promet proizvoda i usluga za koji je planirano da će se naplatiti u 2008.godini,predstavlja zaostali dug nastao prije uvođenja Zakona o porezu na dodatu vrijednost.
Područne jedinice će preduzimati mjere radi naplate delikventnog duga i obavještavati, Odsjek za delikventne poreske račune, putem mjesečnih izvještaja.
Rok: do 5 og u mjesecu, za prethodni mjesec.
Odsjek za delikventne poreske račune, će pratiti ostvarenje operativnog plana naplate delikventnog duga, na osnovu mjesečnih izvještaja područnih jedinica, o preduzetim mjerama naplate delikventnog duga, po vrstama poreza i doprinosa za svaku područnu jedinicu, sačinjavati mjesečne, kvartalne i godišnji izvještaj o preduzetim mjerama.
( dokument N-34 i N-34-A), koji će dostavljati Direktoru Poreske uprave.
Rok: do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec, do 15-og u mjesecu po isteku kvartala, odnosno godine.
Plan mjera naplate delikventnih poreskih računa za 2008.godinu, na nivou Poreske uprave i po Područnim jedinicama, dat je u Tabelama broj 4b do 4b-8.

Službenici Odsjeka za delikventne poreske račune prate primjenu procedura za povraćaj više plaćenog PDV-a, preusmjerenje sredstava iz PDV kredita za plaćanje dospjelih,a neplaćenih drugih poreskih obaveza.Na osnovu rješenja za povraćaj PDV-a, dobijenih od područnih jedinica, sačinjavaju specifikaciju koju dostavljaju Sektoru za informacioni sistem na izvršenje.
Područne jedinice će rješavati zahtjeve za povraćaj više plaćenog PDV-a, i o tome
mjesečno obavještavati Odsjek za delikventne poreske račune, putem izvještaja.
Rok: do 20 og u mjesecu za prethodni mjesec.
Odsjek za delikventne poreske račune, na osnovu podataka dobijenih od područnih jedinica, sačinjava mjesečni Izvještaj o broji i iznosu podnijetih i riješenih zahtjeva za povraćaj PDV-a.
Mjesečni izvještaj o broju i iznosu podnijetih i riješenih zahtjeva za povraćaj PDV-a će se dostavljati Direktoru Poreske uprava do 25-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Plan povraćaja više plaćenog PDV-a za 2008.godinu, sačinjen je na osnovu iznosa za povraćaj više plaćenog PDV-a i broja podnijetih - riješenih zahtjeva, u prvih osam mjeseci 2007.godine( U prvih osam mjeseci tekuće godine, poreski obveznici su podnijeli 888 zahtjeva u iznosu od 50.885.581,07).Ukupan iznos za povraćaj PDV- kredita do kraja 2007.godine, za koji se procjenjuje da će obveznici podnijeti zahtjev za povraćaj, iznosi 76.328.356,56 ( 50.885.581,07/ 8= 6.360.697,63 x 12= 76.328.371,56).
Procijenjeni iznos za povraćaj PDV kredita predstavlja značajna sredstva za Budžet RCG, pa će biti neophodno da se prilikom kontrole opravdanosti zahtjeva za povraćaj PDV- kredita, utvrdi da li poreski obveznici, koji traže povraćaj PDV-a imaju dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza. Ako se utvrdi da takva obaveza postoji, sredstva iz PDV-a kredita treba usmjeriti na njihovo izmirenje.
Povećani iznosi zahtjeva za povraćaj su prije svega, posljedica većeg ulaganja ,u posljednje dvije godine, a što je posebno karakteristično za hotelsko - turističku djelatnost. Kod ove djelatnosti stopa ulaznog PDV-a iznosi 17%, dok stopa izlaznog PDV-a, velikim dijelom iznosi 7%, tako da je teško očekivati da će doći do smanjenja zahtjeva za povraćaj PDV kredita i u nekoliko narednih godina.
Pojedini strateški proizvodi namijenjeni su isključivo izvozu ( aluminijum i sl.) te se ni po tom osnovu ne može očekivati smanjenje zahtjeva za povraćaj.

Na osnovu rješenja nadležnih ministarstava, Područne jedinice će pratiti iznose zaduženja i dinamiku naplate koncesionih naknada za geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, naknada za korišćenje voda i naknada za izvadjeni materijal iz vodotoka i o tome će obavještavati Odsjek za delikventne račune, putem izvještaja, pet dana prije isteka rokova, koji su određeni za izradu izvještaja o koncesionim naknadama, od strane Odsjeka za planiranje radnog opterećenja i nadzor, za nadležna ministarstva, i to:

· Polugodišnji i godišnji izvještaj o koncesionim naknadama po osnovu prava na
detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina (Obaveza plaćanja ove naknade je svakih šest mjeseci -polugodišnje).
Rok:do 31.07.2008.godine - polugodišnji i do 31.05.2009.godine - godišnji izvještaj.
· Polugodišnji i godišnji izvještaj o koncesionim naknadama za korišćenje voda.
( naknada za korišćenje voda, naknada za zaštitu voda od zagađivanja i naknada za izvađeni materijal iz vodotoka ).Obaveza plaćanja ovih naknada je do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec.
Rok: do 31.07.2008.godine - polugodišnji i do 31.05.2009.godine - godišnji izvještaj za naknade korišćenja voda i zaštitu voda od zagađivanja.
Rok: do 15.08.2008.godine polugodišnji i do 31.03.2009.godine godišnji za koncesione naknade za izvađeni materijal iz vodotoka.
· Mjesečni izvještaj o koncesionim naknadama za korišćenje šuma.
Rok: do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec.
· Mjesečni izvještaj o koncesionim naknadama za priređivanje igara na sreću.
Rok: do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec.
Izvještaje o koncesionim naknadama i po osnovu prava na detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina,Odsjek za delikventne poreske račune će raditi za Ministarstvo ekonomije. Izvještaje o koncesionim naknadama za izvađeni materijal iz vodotoka, za korišćenje voda i korišćenje šuma , radiće se za Upravu za vode i šume, a Izvještaj o naknadama za priređivanje igara na sreću za Ministarstvo finansija.

U nadležnosti Odsjeka za delikventne poreske račune je sprovođenje vanbilansnih poravnanja. Vanbilansna poravnanja sa korisnicima sredstava Budžeta, po Zaključcima Vlade RCG,Odsjek za delikventne poreske račune će pratiti preko posebne evidencije, sačinjavati specifikacije i prosledjivati Sektoru za informacioni sistem, radi evidentiranja u poreskom knjigovodstvu.Mjesečni izvještaj o izvršenim poravnanjima je sastavni dio Izvještaja o preduzetim mjerama naplate, koji će se dostavljati Direktoru Poreske uprave.
Rok:do 10 og u mjesecu za prethodni mjesec.
U okviru ovog Odsjeka funkcioniše telefonski naplatni centar. Redovne aktivnosti službenika telefonskog naplatnog centra su da u telefonskom kontaktu upozore poreskog obveznika, da nije blagovremeno izmirio poreske obaveze, odnosno da nije u zakonskom roku podnio poresku prijavu.

Evidentiranje delikventnih poreskih obveznika vršiće se na osnovu podataka iz Izvještaja Informacionog sistema i obuhvataće pojedinačnu ''obradu'' svih obveznika.
Planom aktivnosti telefonskog naplatnog centra za 2008.godinu predvidjeno je da se ''obradi'' 15.648 delikventnih poreskih obveznika ( ovaj broj podrazumijeva i poreske obveznike koji se ''obradjuju'' više puta u toku godine ).
Procjena o broju obrađenih i obaviještenih poreskih obveznika je urađena na osnovu Izvještaja o radu telefonskog naplatnog centra u prvih 9 mjeseci 2007.godine.
Procjenjuje se, da će se u narednoj godini obavijestiti oko 7.041 delikventnih obveznika uz napomenu da će ovaj broj biti veći nakon prikupljanja novih podataka o telefonskom broju i adresi delikventnih poreskih obveznika kojima Poreska uprava ne raspolaže.Naime,odredjeni broj kontakt telefona poreskih obveznika, koji su prijavljeni Poreskoj upravi nije u funkciji, iz razloga što poreski obveznik nije prijavio promjenu telefonskog broja. Zadatak zaposlenih u telefonskom naplatnom centru je da pribave nove brojeve telefona, kako bi stupili u kontakt sa poreskim obveznicima.Novopribavljeni brojevi telefona obveznika, će se dostavljati Sektoru za pružanje usluga poreskim obveznicima i registraciju, radi njihovog evidentiranja u dosijeima poreskih obveznika.


ODSJEK ZA DELIKVENTNE PORESKE PRIJAVE

Samooporezivanje kao način naplate najvećeg dijela prihoda od poreza, podrazumijeva dobrovoljno obračunavanje i plaćanje poreza, kao i podnošenje poreskih prijava od strane poreskih obveznika, u rokovima i na način propisan poreskim zakonima.
Samooporezivanje će, kada dostigne svoju punu efikasnost, obezbijediti maksimalni priliv poreskih prihoda uz najmanje izdatke.
Na sadašnjem nivou razvoja našeg poreskog sistema, odnosno samooporezivanja, postoji odredjeni broj poreskih obveznika, koji poreske prijave ne podnose u zakonom propisanim rokovima ili ih uopšte ne podnose. Prema takvim obveznicima nepodnosiocima prijava, Poreska uprava, preduzima zakonom propisane mjere u cilju obezbjedjivanja delikventnih prijava, odnosno naplate poreza.
Osnovni cilj Sektora za sprovodjenje naplate Odsjeka za delikventne poreske prijave, je da poreske obveznike koji ne podnose poreske prijave, ili ih ne podnose blagovremeno, učini kooperativnim.Navedeni cilj postiže se, izmedju ostalog, i dobro osmišljenim godišnjim planom mjera za obezbjedjivanje delikventnih poreskih prijava.

Plan obezbjedjivanja delikventnih poreskih prijava, predstavlja skup aktivnosti i mjera usmjerenih na:
· Identifikovanje poreskih obveznika nepodnosilaca prijava
· Obezbjedjivanje nepodnesenih prijava
Obezbjedjivanje delikventnih prijava vrši se obavještavanjem o nepodnesenim prijavama, putem PTT pošiljki, telefonskim putem, a u odredjenim slučajevima i ličnom dostavom obavještenja od strane službenika nadležnog poreskog organa.
Planom obezbjedjivana delikventnih prijava za 2008.godinu,obuhvaćene su
godišnje prijave:
· poreza na dobit pravnih lica ( prijave za 2007.godinu),
· poreza na dohodak fizičkih lica( prijave za 2007.godinu)
mjesečne prijave:
· poreza na dodatu vrijednost i
· mjesečni obračun akcize za:
- alkohol i alkoholna pića
- mineralna ulja, njihove derivate i supstitute.
- cigarete
- ostale duvanske proizvode

Plan obezbjedjivanja delikventnih poreskih prijava za 2008.godinu, pripremljen je
na osnovu podataka o:
1. broju i strukturi registrovanih poreskih obveznika, po osnovu obavljanja poslovne djelatnosti,prema evidenciji Informacionog sistema Poreske uprave na dan 12.10.2007. godine i to:
· porez na dobit pravnih lica ..............................14.337 registrovanih aktivnih
poreskih obveznika;
( Prilikom utvrdjivanja broja registrovanih obveznika poreza na dobit pravnih lica, pošlo se od ukupnog broja registrovanih aktivnih pravnih lica, kojih je,prema podacima Informacionog sistema Poreske uprave, na dan 12.10.2007.godine bilo 20.793. Kriterijumi na osnovu kojih je procijenjen broj od 14.337 obveznika podnošenja prijava poreza na dobit pravnih lica za 2007.godinu, su:
- da je pravno lice obavljalo djelatnost( aktivno lice)
- da je u periodu od dana registracije do 12.10.2007.godine, podnosilo prijave poreza na
dobit pravnih lica).
· porez na dohodak .............................................6.656 poreskih obveznika
( Ukupan broj registrovanih aktivnih fizičkih lica, prema podacima Informacionog sistema Poreske uprave, na dan 12.10.2007.godine je 10.619 poreskih obveznika preduzetnika.
Od navedenog broja registrovanih fizičkih lica ( preduzetnika), 4.831 obveznik je podnio Poreskoj upravi Zahtjev za paušalno oporezivanje za 2007.godinu, a preostalih 5.788 poreskih obveznika preduzetnika su u obavezi da podnesu prijave poreza na dohodak fizičkih lica. Pretpostavka je da će prijave poreza na dohodak fizičkih lica za 2007.godinu, podnijeti i oko 868 poreskih obveznika,za prihod ostvaren u 2007.godini, po osnovu imovine i imovinskih prava i dr)
· porez na dodatu vrijednost...............................16.966 registrovanih aktivnih
poreskih obveznika;
( Prema podacima Informacionog sistema Poreske uprave, na dan 12.10.2007.godine, broj aktivnih pravnih i fizičkih lica, koja imaju opštu i PDV registraciju, iznosi 16.966).
· akcize .................................................................. 201 registrovanih obveznika.
2. podnesenim i nepodnesenim godišnjim i mjesečnim prijavama i aktivnostima na
obezbjedjivanju delikventnih prijava, na osnovu devetomjesečnog Izvještaja o radu za 2007.godinu.
3.planiranom broju podnesenih i nepodnesenih prijava za 2007.god. i planiranim aktivnostima na obezbjedjivanju delikventnih prijava za 2007.godinu od strane područnih jedinica Poreske uprave ( Plan delikventnih prijava za 2007.godinu ).

I Porez na dobit pravnih lica

Kriterijumi na osnovu kojih je uradjen Plan delikventnih prijava poreza na dobit za 2007.godinu, su:

Procjena da će prijave poreza na dobit za 2007.godinu dobrovoljno,u zakonom propisanom
roku (31.03.2008.god.),podnijeti 78,9% od ukupnog broja obveznika -podnosilaca ovih prijava. Procenat dobrovoljnog podnošenja prijava prema raspoloživim pokazateljima ( Plan za 2007.godinu,devetomjesečni Izvještaj o radu za 2007.godinu), kretao se u rasponu od 78% do 81% od ukupnog broja obveznika.
Procjena da je mjere obezbjedjivanja delikventnih prijava, potrebno preduzeti prema 77,7%
nepodnosilaca prijava poreza na dobit za 2007.godinu.Procenat preduzetih mjera prema nepodnosiocima prijava, prema raspoloživim pokazateljima( Plan za 2007.godinu, devetomjesečni Izvještaj o radu za 2007.godinu), kretao se u rasponu od 72% do 76% od ukupnog broja obveznika.
Procjena da će 65,6% od ukupnog broja nepodnosilaca ovih poreskih prijava, naknadno podnijeti poresku prijavu.Procenat naknadno podnesenih prijava od strane poreskih obveznika, nakon upućivanja obavještenja, prema raspoloživim pokazateljima ( Plan rada za
2006.godinu i devetomjesečni Izvještaj o radu za 2006.godinu), kretao se u rasponu od 33% do 73%.
Polazeći od navedenih kriterijuma, procjena je da će prijave poreza na dobit pravnih lica za 2007.godinu, podnijeti 91% od ukupnog broja obveznika - podnosilaca ovih prijava (14.337).


II Porez na dohodak fizičkih lica

Kriterijumi na osnovu kojih je uradjen Plan delikventnih prijava poreza na dohodak fizičkih lica za 2007.godinu, su:

Procjena da će prijave poreza na dohodak za 2007.godinu dobrovoljno,u zakonom
propisanom roku ( 30.04.2008.god.), odnosno dobrovoljno, podnijeti 58% od ukupnog broja obveznika - podnosilaca ovih prijava ( 6.656).
Procjena da je mjere obezbjedjivanja delikventnih prijava, potrebno preduzeti prema 70%
nepodnosilaca prijava poreza na dohodak fizičkih lica za 2007.godinu.Procenat preduzetih mjera prema nepodnosiocima prijava, prema raspoloživim pokazateljima (devetomjesečni Izvještaj o radu za 2007.godinu i Plan za 2007.godinu),kretao se u rasponu od 69% do77%
od broja obveznika.
Procjena da će 40% od ukupnog broja nepodnosilaca ovih prijava,kojima su upućena obavještenja, naknadno podnijeti poresku prijavu.Procenat naknadno podnesenih prijava od strane poreskih obveznika, nakon upućivanja obavještenja, prema raspoloživim pokazateljima ( Plan za 2007.godinu i devetomjesečni Izvještaj o radu za 2007.godinu ), kretao se u rasponu od 35% do 40% od broja upućenih obavještenja.

Polazeći od navedenih kriterijuma procjena je da će prijave poreza na dohodak fizičkih lica za 2007.godinu,podnijeti oko 70% od broja obveznika - podnosilaca ovih prijava 6.656).


III Porez na dodatu vrijednost

Kriterijumi na osnovu kojih je uradjen Plan delikventnih prijava poreza na dodatu vrijednost za 2008.godinu, su:

Procjena da će prijave poreza na dodatu vrijednost u toku 2007.godine dobrovoljno, u
zakonom propisanim rokovima ( do 15-tog u mjesecu za predhodni mjesec), podnijeti, u prosjeku, 79,9% od ukupnog broja obveznika - podnosioca ovih prijava(16.966) .Procenat dobrovoljnog podnošenja prijava prema raspoloživim pokazateljima( Plan za 2007.godinu, devetomjesečni Izvještaj o radu za 2007.godinu), kretao se u rasponu od 79% do 83% od broja obveznika.
Procjena da je mjere obezbjedjivanja ovih delikventnih prijava, potrebno preduzeti u
prosjeku, mjesečno, prema 79,3% nepodnosilaca prijava poreza na dodatu vrijednost. Procenat preduzetih mjera prema nepodnosiocima prijava,prema pokazateljima ( Plan za 2007.god., devetomjesečni Izvještaj o radu za 2007.godinu), kretao se u rasponu od 66% do 80% od broja obveznika.
Procjena da će 50% od ukupnog broja nepodnosilaca poreskih prijava, kojima su upućena
obavještenja, naknadno podnijeti poresku prijavu.Procenat naknadno podnesenih prijava od strane obveznika, nakon upućivanja obavještenja,prema raspoloživim pokazateljima (Plan za 2007.godinu, devetomjesečni izvještaj o radu za 2007.godinu), kretao se u rasponu od 45% do 64% od broja upućenih obavještenja.

Polazeći od navedenih kriterijuma procjena je da će prijave poreza na dodatu vrijednost u toku 2008.godine, u prosjeku, podnijeti 88,8% od ukupnog broja obveznika - podnosilaca ovih prijava.

IV Akcize

Na osnovu raspoloživih pokazatelja ( Plan rada za 2007.godinu, devetomjesečni Izvještaj o radu za 2007.godinu),procjena je da će prijavemjesečne obračune akciza,u toku 2008. godine,u prosjeku,mjesečno podnositi 90% registrovanih akciznih obveznika ( 201).

Izvještaj o podnesenim i nepodnesenim prijavama i o preduzimanju mjera na obezbjedjivanju delikventnih prijava, po vrstama poreza, u toku 2008.godine, sačinjavaće Područne jedinice: mjesećno, kvartalno i godišnje, i to:
· Mjesečni izvještaj o podnesenim i nepodnesenim PDV i akciznim prijavama.
Rok: do 15- tog u mjesecu koji slijedi po isteku mjeseca za koji je propisana obaveza podnošenja prijave.
· Mjesečni izvještaj o podnesenim i nepodnesenim prijavama poreza i doprinosa
na lična primanja (OPD1).
Rok: do 20 tog u mjesecu koji slijedi po isteku mjeseca za koji je
propisana obaveza podnošenja prijave.
· Kvartalni izvještaj o podnesenim i nepodnesenim PDV, akciznim i OPD1
prijavama.
Rok: do 15 - tog u mjesecu koji slijedi po isteku svakog kvartala.
· Godišnji izvještaj o podnesenim i nepodnesenim prijavama obračuna poreza
i doprinosa ( OPD3 ).
Rok: do 10.05.2008.godine.
· Godišnji izvještaj o podnesenim i nepodnesenim prijavama poreza na dobit.
( prijave poreza na dobit za 2007.godinu ).
Rok: do 30.05.2008.godine.
· Godišnji izvještaj o podnesenim i nepodnesenim prijavama poreza na dohodak
fizičkih lica( prijave poreza na dohodak za 2007.godinu).
Rok do 30.06.2008.godine.
Mjere obezbjedjivanja delikventnih prijava preduzimaju se na osnovu podataka iz
Izvještaja Informacionog sistema.
Zbirne mjesečne, kvartalne i godišnje izvještaje o podnesenim i nepodnesenim prijavama i o preduzimanju aktivnosti, na obezbjedjivanju delikventnih prijava, po svim osnovima, po kojima se sprovodi naplata, priprema Odsjek za delikventne poreske prijave:
- Rok: do 20 tog u mjesecu za predhodni mjesec ( mjesečni izvještaji );
- Rok: do 25 tog u mjesecu koji slijedi, po isteku svakog kvartala ( kvartalni izvještaji );
- Rok : mjesec dana po isteku kalendarske godine ( godišnji izvještaj ).

Sektor za sprovodjenje naplate u toku 2008.godine, nastaviće sa aktivnostima na rješavanju problema poreskih obveznika koji su prestali sa obavljanjem djelatnosti, ali nijesu izvršili odjavu opšte registracije kod Poreske uprave, odnosno koji su prestali sa obavljanjem djelatnosti, a i dalje su registrovani kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici i kod nadležnog poreskog organa.

Jedan od prioritetnih zadataka Sektora za sprovodjenje naplate Poreske uprave, u toku 2008.godine, biće i rad na preduzimanju mjera za obezbjedjivanje delikventnih poreskih prijava.Nastaviće se intezivna aktivnost prema filijalama za naplatu područnih jedinica, kako bi se broj podnosilaca poreskih prijava stalno povećavao.U tom smislu, od strane Sektora, upućivaće se radni nalozi prema filijalama za naplatu područnih jednica, u cilju nastavka aktivnosti na preduzimanju mjera prema poreskim obveznicima nepodnosiocima poreskih prijava.

Plan obezbjedjivanja delikventnih poreskih prijava za 2007.i 2.008 godinu, po vrstama poreza, područnim jedinicama i na nivou Poreske uprave,prikazan je u Tabelama broj 4c -1 do 4c 4.

Izrada i dopuna projektnih zadataka, za praćenje aktivnosti ovog Sektora, odvijaće se prema dinamici izrade projekata predviđenih Planom rada Informacionog sektora.


5. SLUŽBA ZA KADROVSKE, PRAVNE, OPŠTE I TEHNIČKE POSLOVE

Služba za kadrovske,pravne, opšte i tehničke poslove uradiće izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Poreske uprave.Prijedlog izmjena i dopuna navedenog akta dostaviće se nadležnim organima na davanje saglasnosti, a nakon toga Vladi RCG na usvajanje.Po donošenju zaključka od strane Vlade RCG o usvajanju izmjena i dopuna pristupiće se implementaciji istih.
Rok: 30.03. 2008. godine
Vođenje evidencije po svim vrstama predmeta; lični dosije uposlenih u Poreskoj upravi; predmeti po žalbama na rješenja iz oblasti radnopravnih odnosa i svih drugih vrsta poslova koji se vode u ovoj Službi obrađuje se ručno. Kadrovski informacioni sistem, za kompjutersku obradu podataka u Službi za kadrovske, pravne, tehničke i opšte poslove, kao jednoobrazan program, za sve državne organe uradila je Uprava za kadrove u saradnji sa irfomatičkom kućom Montora '' iz Podgorice. Unos podataka za službenike i namještenike Poreske uprave završiće se u prvom kvartalu 2008.godine.
Rok:30.06. 2008.godine
U toku su izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima i namještenicima kao i Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.Po njihovom usvajanju pristupiće se implementaciji istih.
Rok: 30.06.2008.godine
Obavljaće se i poslovi zastupanja Poreske uprave u sudskim i drugim sporovima, koji proizilaze iz poslovanja Poreske uprave, prema dinamici koju sud odredi, vođenje disciplinskog postupka, obavljanje poslova iz oblasti stambenih odnosa, izrada rješenja iz oblasti radnopravnih odnosa (rješenja o rasporedu; rješenja o zasnivanju radnog odnosa; rješenja po žalbama na rješenja Poreske uprave; o korišćenju godišnjih odmora; rješenja o prestanku radnog odnosa; rješenja o isplati nadoknada za slučaj liječenja, smrti, porodiljska odsustva, neplaćeno odsustvo; izdavanje uvjerenja o dužini radnog staža u ovom Organu; donošenje odluka o uvođenju prekovremenog rada; izrada rješenja o prekovremenom radu i slično.) vođenje svih evidencija iz oblasti radnih odnosa i drugi poslovi u skladu sa Zakonom.
Rok: Stalni zadatak
Na osnovu odredbi člana 79-83 Zakona o državnim službenicima i namještenicima izvršiće se ocjenjivanje rada službenika i namještenika i rukovodećih lica Poreske uprave za 2007. godinu.
Rok: 31.01.2008. godine
U cilju sagledavanja kadrovske osposobljenosti službenika uposlenih u Poreskoj upravi,kao sastavni dio Plana , daje se struktura službenika i namještenika po kvalifikacionoj strukturi:
Ukupan broj službenika i namještenika
po sistematizaciji je: 744

od čega VSS - 508
VŠS - 9
SSS - 187
Daktilograf - 20
Vozač - 18
Osnovna škola - 2

Broj službenika i namještenika( Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Poreske uprave), dat je u Tabeli broj 5.
Prosječan broj službenika i namještenika, zaposlenih u Poreskoj upravi, tokom 2007. godine kretao se oko 610 na neodređeno vrijeme, 10 pripravnika sa VSS i 2 na određeno vrijeme, što ukazuje da je tokom 2007.godine, broj uposlenih bio 622. Dalje popunjavanje službeničkih i namješteničkih mjesta, po osnovu Akta o sistematizaciji, vršiće se, u zavisnosti od potreba posla i raspoloživih finansijskih sredstava, predviđenih Budžetom za ove svrhe.
Planom rada investicionog održavanja objekata za 2008.godinu, predviđene su aktivnosti vezane za održavanje postojećih objekata koji su vlasništvo Poreske uprave i objekata koji su Poreskoj upravi dati u zakup na korišćenje.
Tokom 2008.godine, planiraju se radovi na investicionom održavanju objekata Poreske uprave u skladu sa utvrđenim potrebama i zahtjevima pojedinih područnih jedinica:
- U Područnoj jedinici Pljevlja, planira se obnova fasade zgrade, adaptacija podrumskih prostorija za smještaj arhive i adaptacija sanitarnih prostorija;
- U Ekspozituri Ulcinj radovi na otklanjanju kvara na sanitarnom čvoru;
- U Područnoj jedinici Podgorica radovi na adaptaciji poslovnog prostora za smještaj službenika inspekcijskog nadzora.
S obzirom da je za održavanje poslovnih objekata, koje koristi Poreska uprava, nadležna Direkcija za nabavke Republike Crne Gore, to će se tokom 2008. godine, po potrebi, sa istom kontaktirati, u cilju blagovremenog intervenisanja radi obezbjeđenja uslovnosti prostora za nesmetano obavljanje poslova. Troškovi koji će nastati po osnovu tekućeg i investicionog održavanja objekata finansiraće se dijelom iz sredstava Direkcije za nabavke.
Detaljna pravila vršenja poslova arhive, data su u Procedurama Poreske uprave, a na osnovu Uredbe o kancelarisjkom poslovanju organa državne uprave i Uputstva za izvršavanje Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave. Osnovna evidencija o aktima i predmetima, ustrojena putem upisnika i djelovodnika, vodiće se ručno.
Službenici zaduženi za evidenciju voznog parka Poreske uprave, vodiće evidenciju korišćenja vozila i preduzimaće potrebne radnje za njegovo održavanje.
Planom korišćenja vozila u 2008. godini predvidjeno je da:

Centrala Poreske uprave koristi 10 putničkih i 1 teretno vozila i to:

Red.br. Naziv vozila Broj registarskih tablica Godina proizvodnje
1. Suzuki grand vitara PG 117-348 2006.
2. Nisan-patrol PG 475-27 1999.
3. Wol-Šaran PG 697-03 1999.
4. Kia-kamionet PG 887-83 2003.
5. Pežo 306 PG 314-64 1996.
6. Kia-karens PG 908-26 2003.
7. Kia-Sorento PG 908-27 2003.
8. Kia-spektra PG 887-84 2003.
9. Kia-spektra PG 898-64 2003.
10. Škoda 1.3 PG 398-29 1997.
11. Kia spektra PG 898-65 2003.

Registracija službenih vozila, tokom 2008. godine vršiće se u zavisnosti od potrebe, odnosno zavisno od isteka prethodne registracije.
Tokom 2008. godine, ukoliko se ukaže potreba, pripremiće se prijedlog za formiranje licitacione ponude ili zamjene vozila "staro za novo", koji će se, uz prethodno obavještenje Direktora Poreske uprave proslijediti službeniku za javne nabavke.


Područna jedinica Podgorica koristi 10 putničkih i 2 teretna vozila i to:

Red.br. Naziv vozila Broj registarskih tablica Godina proizvodnje
1. Kia kombi PG 887-82 2003
2. Dačija-logan l.4. PG102-056 2005.
3. Kia spektra PG 887-79 2003
4. Škoda 1.3 PG 687-51 2000.
5. Škoda 1.3. PG 687-52 2000
6. Škoda 1.3. PG 687-57 2000.
7. Škoda 1.3 PG 687-58 2000.
8. Škoda 1.3 PG 687-59 2000.
9. Jugo 1.1 PG 918-01 2004.
10. Lada niva PG 939-10 2004.
11. Kia kamion PG 898-66 2003.
12. Jugo 1.1. PG 918-02 2004.

Područna jedinica Bar koristi 4 putnička vozila i to:

Red.br. Naziv vozila Broj registarskih tablica Godina proizvodnje
1. Kia spektra PG 882-29 2003.
2. Škoda 1.3. PG 728-49 2000.
3. Lada Samara PG 515-54 1999.
4. Škoda 1.3 PG 687-56 2000.

Područna jedinica Bijelo Polje koristi 6 putničkih vozila i to:

Red.br. Naziv vozila Broj registarskih tablica Godina proizvodnje
1. Jugo 1.3. PG 834-11 2002.
2. Kia-spektra PG 882-27 2003
3. Škoda 1.3 PG 202-08 1996
4. Škoda 1.3 PG 728-44 2000.
5. Škoda PG 596-63 1999.
6. Lada niva PG 939-13 2004.

Područna jedinica Nikšić koristi 5 putničkih i 1 teretno vozilo i to:

Red.br. Naziv vozila Broj registarskih tablica Godina proizvodnje
1. Škoda 1.3. PG 687-54 2000.
2. Škoda PG 202-21 1997
3. Škoda PG 687-55 2000
4. Lada niva PG 939-11 2004.
5. Kia-spektra PG 887-81 2003.
6. Kia-kombi PG 898-67 2003.

Područna jedinica Berane koristi 3 putnička vozila i to:

Red.br. Naziv vozila Broj registarskih tablica Godina proizvodnje
1. Škoda 1.3. PG 728-43 2000.
2. Škoda 1.3 PG 728-42 2000.
3. Lada Niva PG 938-12 2000.
Područna jedinica Pljevlja koristi 3 putnička vozila i to:

Red.br. Naziv vozila Broj registarskih tablica Godina proizvodnje
1. Kia spektra PG 887-80 2003.
2. Škoda 1.3. PG 728-41 2000.
3. Lada niva PG 939-14 2004.

Područna jedinica Budva koristi 4 putnička vozila i to:

Red.br. Naziv vozila Broj registarskih tablica Godina proizvodnje
1. Škoda 1.3. PG 728-50 2000.
2. Škoda 1.3. PG 728-45 2000.
3. Kia spektra PG 898-63 2003.
4. Škoda 1.3. PG 687-53 2000.

Područna jedinica Herceg Novi koristi 4 putnička vozila i to:

Red.br. Naziv vozila Broj registarskih tablica Godina proizvodnje
1. Škoda 1.3. PG 728-46 2000.
2. Kia spektra PG 882-37 2003.
3. Pežo 306 PG 198-84 1994.
5. Škoda 1.3. PG 830-62 2000.

Daktilografski poslovi će se obavljati svakodnevno u skladu sa dinamikom i rokovima poslova koji se obavljaju u Sektorima.
Portirski poslovi će se obavljati prema Uputstvu za rad uposlenih i rasporedjenih na kapiji Upravne zgrade i prijemnim pultovima u službenim objektima Poreske uprave Kućni red.
Tokom 2008.godine portiri, koji su uposleni u Poreskoj upravi, biće jednoobrazno uniformisani.U tom smislu dobiće po dva kompleta uniformi, zimski i ljetnji komplet. Službeno obezbjeđenje obavljaće svoje poslove u Poreskoj upravi u tri smjene. U prvoj smjeni radiće na poslovima obezbjeđenja objekata zajedno sa portirom uposlenim u Poreskoj upravi. Dvije smjene (drugu i treću) obavljaće samostalno.
Prilikom obavljanja svojih poslova službenici obezbjeđenja dužni su poštovati sve navode iz Kućnog reda, kao i službenici uposleni u Poreskoj upravi. Ovlašćena lica iz obezbjeđenja, tokom druge i treće smjene, moraju obilaziti prostor oko poslovne zgrade, više puta u toku dana i noći, a obilaskom službenih prostorija izvršiti kontrole i eventualno intervenisati na isključivanje svih aparata i rasvjete sa električnih instalacija, koji van radnog vremena nemaju funkciju.

6.SLUŽBA ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE


Služba za ekonomsko finasijske poslove u 2008. godini obavljaće sve poslove predviđene i opisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, a u skladu sa odredbama Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Zakona o računovodstvu i reviziji, Zakona o Bužetu za 2008. godinu, Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Republike, budžete vanbudžetskih fonova i budžete opšina, Zakona o javnim nabavkama i Uredbe o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića kontrolnim akciznim markicama.
Shodno Zakonu o Budžetu, Poreska uprava formuliše zahtjev za dodjelu budžetskih sredstava po programima ( Programski budžet ),sa jasno definisanom sadržinom i rokovima, koje posredstvom Ministarstva finansija dostavlja Vladi Republike Crne Gore na usvajanje. Zahtjev sadrži procjenu izdataka, iskazanih po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji.
Na bazi organizacije osnovnih djelatnosti Poreske uprave izvršena je procjena izdataka za 2008.godinu koji su sadržani u dva programa : Program naplate i Program administracije .
Prikupljanje podataka o potrebnim sredstvima za pojedine izdatke od organizacionih djelova, radi objedinjavanja i izrade zahtjeva po programima, za dodjelu sredstava na godišnjem nivou, po vrsti i dinamici korišćenja sredstava završeno je 31.08.2007.godine.
Organizacione jedinice, će dostavljati dokumentaciju za pravdanje doznačenih sredstava na račun akreditiva. Korišćenje tih sredstava ne može preći iznos mjesečno planiranih sredstava.
Rok: do 15-og u mjesecu, za prethodni mjesec
Tokom budžetske godine, Poreskoj upravi, nadležno Ministarstvo Vlade RCG može da odobri Varant za preusmjeravanje sredstava u dva slučaja i to:
- potrebe za preusmjeravanje sredstava sa jedne pozicije na drugu,
- odobravanja od strane Ministra, a u skladu sa Upustvom o radu Državnog trezora.
Nadležno Ministarstvo, po odobrenju Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem, može, na zahtjev Poreske uprave, za hitne i nepredviđene izdatke, tokom fiskalne godine, odobriti dodatna sredstva.
Aktivnosti vezane za praćenje izvršenja finansijskog plana po programima Poreske uprave odvijaju se preko pregleda dobijenog od Državnog trezora budžetski izvještaj tj. presjek po budžetskim kodovima za tekući mjesec, a koji ostaje u knjigovodstvu za internu upotrebu.
Na osnovu knjigovodstvene dokumentacije i dokumentacije dobijene od Državnog trezora sastavlja će se Izvještaj o izvršenju programskog Budžeta Poreske uprave za prethodnu godinu, sa obavezom da na dan 31.12.2007.godine stanje na svim podračunima bude nula.
Rok : zakonski 28.02.2008.godine
Pomenuti Izvještaj dostavlja se Ministarstvu finansija radi izrade konsolidovanog bilansa, najkasnije do 28.02.2008.godine.
Planom ovih aktivnosti predviđena je izrada Izvještaja o poslovanju Poreske uprave po vrstama izdataka i po dinamici korišćenja sredstava. Izvještaji služe za internu upotrebu.
Knjigovodstvene aktivnosti koje se obavljaju u dijelu Službe za ekonomsko finansijske poslove Poreske uprave, podrazumijevaju razdvajanje troškova po programima, provjeru tačnosti nastalih troškova , potpunost i zakonitost svake knjigovodstvene isprave, na osnovu koje se ispostavljaju nalozi Trezoru Budžeta RCG radi isplate. Isprava , koja zadovoljava navedene kriterijume, knjiži se u knjigovodstvu ove Službe.
Rok : 5 dana od dana nastanka poslovne promjene.
Aktivnosti koje su vezane za obradu podataka evidentiranih u spiskovima za obračun plata i obračun izdataka za topli obrok i regres, zaposlenih u Poreskoj upravi, dostavljenih od strane organizacionih cjelina, sastoje se u provjeri tačnosti tih podataka i grupisanja istih u dva programa ( program naplate i administracije).
Organizacione jedinice će, Službi za ekonomsko finansijske poslove, dostavljati spiskove za obračun plata i naknada za topli obrok zaposlenih.
Rok: do 15-og u mjesecu za tekući mjesec ( plate).
Rok: do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec( topli obrok).
Služba će,izmijenjene podatke po osnovu izvršenih korekcija, dostavljati Državnom trezoru posebno po programu naplate i programu administracije.
Rok: do 20-og u mjesecu za tekući mjesec.
Dokumentaciju za obračun naknada za regres zaposlenih službenika Poreske uprave, sačinjavaće Služba za kadrovske, pravne, tehničke i opšte poslove.
Rok: do 30.06. 2006.godine
Evidentiranje i izdavanje sitnog inventara i kancelarijskog materijala obavljaće se na osnovu pisanih zahtjeva, a u skladu sa planovima mjesečnih potreba svih segmenata Poreske uprave. Trebovanje i izdavanje materijala vršiće se iz Centralnog magacina.
Rok: do 5-og u mjesecu za tekući mjesec.
Evidentiranje preuzetih akciznih markica od ovlašćene štamparije, evidentiranje izdatih markica akciznim obveznicima kao i evidentiranje oštećenih i uništenih od strane obveznika, vrši se u okviru materijalnog knjigovodstva.
Predviđen je tromjesečni popis zaliha sitnog i kancelarijskog materijala kao i
sačinjavanje izvještaja o njihovom stanju. Ukoliko se utvrde eventualna prekoračenja u odnosu na planove potreba svih segmenata,izvršiće se njihovo upozorenje, radi umanjenja zahtjeva za ovim materijalom u narednom tromjesečju. Po potrebi, kada se to pokaže neophodnim, davaće se prijedlozi za rashodovanje materijala, uz detaljno obrazloženje i dokumentaciju zašto se vrši rashodovanje.

U okviru Službe za ekonomsko finansijske poslove funkcionišu dvije kancelarije i to:
- Kancelarija za akcizne markice i
- Kancelarija za javne nabavke

Kancelarija za akcizne markice obavljaće poslove u skladu sa Uredbom o
obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića kontrolnim akciznim markicama.
Na osnovu primljenih Zahtjeva za štampanje akciznih markica, od strane akciznih obveznika, Kancelarija za akcizne markice formira Zahtjev za njihovo štampanje koji sadrži podatke o količini i tehničkim elementima za njihovu izradu (slovnoj oznaci, seriji i vrsti).
Rok za dostavu Zahtjeva za štampanje ovlašćenoj štampariji je do15-og u mjesecu za naredni mjesec.
Ovlašćena štamparija na bazi primljenog Zahtjeva za štampanje akciznih markica od Poreske uprave, vrši štampanje. Akcizne markice štamparija je obavezna da dostavi do 1-og u mjesecu za tekući mjesec.
Izdavanje akciznih markica vrši namještenik Kancelarije za akcizne markice, na zahtjev akciznog obveznika koji se podnosi na obrascu ZIAM.Prvi primjerak ovog obrasca daje se akciznom obvezniku, drugi dostavlja Ministarstvu finansija, a treći zadržava za potrebe poreskog organa.
Poreska uprava dostavlja ovlašćenoj štampariji pregled izvršenih uplata za akcizne markice po akciznim obveznicima, a koji je urađen na bazi primljenih dokaza o izvršenoj uplati.
Služba za ekonomsko finansijske poslove dostavlja Sektoru kontrole Obaveštenje o izdatim akciznim markicama za obilježavanje duvanskih proizvoda, po akciznim obveznicima, jednom mjesečno.
Oštećene, odnosno neiskorišćene akcizne markice , proizvođač, odnosno uvoznik vraća Poreskoj upravi, zalijepljene na jednom ili više posebnih tabaka papira, s tim što moraju imati vidljivu oznaku serije i serijski broj akcizne markice. Akcizne markice vraćaju se kvartalno, u roku od 15 dana po isteku kvartala. Oštećene akcizne markice za duvanske proizvode i alkoholna pića, kod kojih nije vidljiva oznaka serije i serijski broj , kao i potpuno oštećene markice, uništava Ministarstvo finansija na predlog Poreske uprave.
Uništavanje akciznih markica vrši tročlana komisija koju obrazuje Ministar finansija.

Kancelarija za javne nabavke obavljaće poslove javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a koji su vezani za: ugovaranje građevinskih radova, pomoćnih i konsalting usluga , isporuke postrojenja, opreme i roba, u skladu sa načelima nepristrasnosti i transparentnosti, u okviru mjesečno planiranih sredstava, odobrenih Budžetom RCG .
Službenik za javne nabavke vršiće nabavku roba i usluga putem neposredne pogodbe, metodom šopinga i tendera i odgovoran je za tačnost i transparentnost sprovođenja postupka javnih nabavki.
Vrijednost robe iz ponude određuje metod i postupak nabavke.
Postupak nabavke vrši se po fazama:
· izdavanje dokumenata u vezi poziva za nadmetanje;
· vršenje prethodne klasifikacije dobavljača;
· prenos ovlašćenja za pregovaranje i zaključivanje ugovora o uslugama;
· izdavanje akata o prihvatu za dobra i radove.7.ODJELJENJE ZA PRAĆENJE EFEKATA KONTROLE
NAPLATE I RAZVOJ KADROVA

U Odjeljenju za praćenje efekata kontrole, naplate i razvoj kadrova, tokom 2008. godine ,obavljaće se poslovi izrade izvještaja o radu i Plana rada Poreske uprave:
· Izvještaj o radu za 2007.godinu;
Rok: do 01.02.2008.godine
· Izvještaj o radu za period januar - mart, januar jun i januar septembar
2007.godine;
Rokovi: do 01.05; do 01.08; 01.11.2008.godine
· Plan rada za 2009. godinu;
Rok: 31.10.2008.godine
Službenici ovog Odjeljenja će izvršavati i sve poslove po nalogu Direktora Poreske uprave.

U okviru ovog Odjeljenja, obavljaće se i aktivnosti vezane za obuku službenika i namještenika Poreske uprave.
Plan rada obuke službenika Poreske uprave u 2008.godini, određen je dinamikom promjene propisa, a samim tim i potrebom za stručnim usavršavanjem službenika, a sve u cilju još veće efikasnosti i produktivnosti rada Poreske uprave.Izrada Plana obuke službenika Poreske uprave za 2008.godinu uslovljena je brojem i vrstom zahtjeva za obuku službenika svih sektora Poreske uprave, koji su dostavljeni ovom Odjeljenju. Obuke u organizaciji Poreske uprave i inostranih konsultantskih kuća, tzv.eksterne obuke,obavljaće se po pozivu i u terminima koji će se naknadno, zajednički utvrditi.

U organizaciji konsultantskih kuća, koje su specijalizovane za pojedine oblasti poreskog sistema, službenici Poreske uprave će u 2008.godini prisustvovati seminarima koji će se organizovati na teritoriji Republike Crne Gore i inostranstvu.
Rok: u zavisnosti od termina-planova navedenih konsultantskih kuća.
Plan obuke službenika Poreske uprave za 2008. godinu, ( sadrži vrstu obuke, instruktore za obuku, mjesto i vrijeme održavanja obuke, bez određivanja broja službenika iz pojedinih Sektora, koji će prisustvovati obuci i koji će određivati dinamika poslova), dat je u Tabeli broj 6.
U Poreskoj upravi zapošljavaće se određeni broj pripravnika, koji će biti raspoređeni u različitim sektorima i nad kojima će se vršiti kontinuirana obuka uz rad. U okviru pojedinih sektora, pripravnici će dobijati konkretna zaduženja, koja će izvršavati uz nadzor stalno zaposlenih. Svaka tri do četiri mjeseca raspoređivaće se u druge sektore, radi sticanja što obuhvatnijih znanja iz oblasti poslovanja Poreske uprave. Prisustvovaće prezentacijama učesnika seminara po različitim temama, kao i sastancima sa Direktorom Poreske uprave, na kojima će iznositi svoja iskustva povodom stečenih znanja.
Rok: stalni zadatak8. ODJELJENJE ZA INTERNU KONTROLU


U Odjeljenju za internu kontrolu, tokom 2008.godine, vršiće se poslovi koji se odnose na kontrolu:
- primjene zakona i drugih propisa ;
Rok: stalni zadatak
- sprovođenja stavova i zaključaka nadležnih organa u oblasti poreza;
Rok: stalni zadatak
- sprovođenja mjera naloženih od sudova i drugih organa;
Rok: stalni zadatak
- unutrašnjeg rada i poslova, koji su zajednički za sve orgavizacione jedinice;
Rok: stalni zadatak
- utvrđenih kazni, kao i kontrolu u drugim oblastima u okviru poreskog
organa gdje postoji visoki rizik;
Rok: stalni zadatak
- pojave korupcije i mita;
Rok: stalni zadatak
- poštovanja kodeksa ponašanja zaposlenih
Rok : stalni zadatak
Odjeljenje za internu kontrolu će, tokom 2008.godine, vršiti preispitivanje činjenica za utvrđivanje činjeničnog stanja prilikom pojave pojedinih problema,kao i sve poslove u vezi sa izvršenjem naloga dobijenih od Direktora Poreske uprave.


9. AKCIONI PLAN ZA SPROVODJENJE PROGRAMA BORBE PROTIV
KORUPCIJE I ORGANIZOVANOG KRIMINALA


Korupcija je protivpravno ponašanje pojedinca ili grupe usmjereno na pribavljanje imovinske ili druge koristi sebi ili drugome. Borba protiv te društveno opasne pojave zahtijeva stalno praćenje i otkrivanje uzroka i pojavnih oblika u svim strukturama društva, a posebno u državnoj upravi.
Poreska uprava, kao organ koji je uključen u borbu protiv korupcije Akcionim planom za sprovodjenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, preduzela je niz mjera i aktivnosti kojima se obezbjedjuje visok nivo zakonitog i moralnog ponašanja zaposlenih u ovom Organu. U tom cilju donijet je Etički kodeks službenika i namještenika zaposlenih u Poreskoj upravi, a Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Poreske uprave formirano je Odjeljenje za internu kontrolu koje vrši utvrdjene poslove kontrole poštovanja zakona i etičkog ponašanja zaposlenih, u skladu sa Pravilnikom o radu interne kontrole.
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u potpunosti je obezbijedjena kontrolno-nadzorna funkcija na horizontalnom i na vertikalnom nivou. Tako su u inspekcijskom nadzoru utvrdjena radna mjesta kontrolora kvaliteta i supervizora koji, pored pretpostavljenih službenika, kontrolišu pravilnost i zakonitost provedenih postupaka inspekcijskog nadzora, gdje postoji poseban rizik nastanka korupcije. Takva kontrola uspostavljena je i u ostalim organizacionim i funkcionalnim cjelinama Poreske uprave.
Borba protiv korupcije zahtijeva edukaciju i poziv poreskim obveznicima i gradjanima da prijave sva ponašanja sa elementima korupcije. Stoga je i uspostavljena telefonska linija 9707 i objavljeno saopštenje "Korupcija" na Web site-u Poreske uprave, kojim je objašnjen pojam i štetnost korupcije. Takodje, na Web site-u objavljena su i dva saopštenja gradjanima sa pozivom na prijavljivanje korupcije putem telefonske linije 9707, koja su distribuirana preko niza subjekata ( područnih jedinica Poreske uprave, Unije poslodavaca, Pošte Crne Gore, poslovnih banaka, opština i dr.) sa zamolnicom da se učine dostupnim širokom krugu korisnika njihovih usluga.
Poreska uprava je, u cilju jačanja borbe protiv korupcije i realizacije zadatih mjera iz Akcionog plana, zaključila sporazume o saradnji sa Vrhovnim državnim tužiocem, Upravom policije , Komisijom za hartije od vrijednosti i Unijom poslodavaca.
Proces borbe protiv korupcije, otkrivanje i sprječavanje svih pojavnih oblika tog štetnog ponašanja nameće potrebu dodatne stručne pomoći i obučenosti zaposlenih. Stoga je dogovoreno angažovanje stručnjaka inostrane konsultantske kuće EU "CAFAO" koji će tokom četvrtog kvartala 2007. godine organizovati predavanja službenicima koji obavljaju kontrolno-nadzornu funkciju, čija će obaveza biti prenošenje stečenih znaja podredjenim službenicima.


10.PLAN BUDŽETA PORESKE UPRAVE ZA 2008. GODINU

Plan Budžeta Poreske uprave za 2008.godinu sačinjen je na osnovu Zakona o Budžetu i procjene izdataka koji će u 2008.godini biti potrebni za izvršavanje planiranih zadataka Poreske uprave.

Obrazloženje Budžeta za 2008. godinu

I. Zarade i lična primanja zaposlenih planirani su u skladu sa Zakonom o zaradama
državnih službenika i namještenika, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Poreske uprave i Uredbom o dodacima na zarade državnih službenika i namještenika u pojedinim organima državne uprave.
II.Ostala lična primanja planirana su na bazi broja zaposlenih,a u skladu sa Pravilnikom
o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ovog organa i Uredbe o naknadama i drugim primanjima državnih službenika i namještenika, a odnose se na: topli obrok, regres i ostale naknade zaposlenim.Ostale naknade obuhvataju izdatke predviđene u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika član 18 ( pomoći u slučaju bolesti, bolesti ili smrti člana porodice i pomoći porodici u slučaju smrti državnog službenika, odnosno namještenika ).
III.Rashodi za materijal i usluge izkazani u Programima Budžeta Poreske uprave za
2008.godinu, predviđeni su na osnovu ostvarenih troškova u tekućoj godini i iskazanih potreba po organizacionim cjelinama, a u cilju ostvarenja postavljenih zadataka koji su u funkciju ostvarivanja što veće naplate poreza i doprinosa.Ovi rashodi su, ukupno posmatrano,neznatno povećani u odnosu na Budžet Poreske uprave za 2007.godinu.
IV.Izdaci za nabavku opreme uslovljeni su potrebama Poreske uprave za stvaranje
neophodnih uslova za rad službenika u određenim Područnim jedinicama Poreske uprave.
U toku 2008. godine, planirana je: zamjena dijela voznog parka koji je dotrajao, a u cilju obezbjeđenja uslova neophodnih za efikasniju naplatu prihoda,nabavka nove kompjuterske, kancelarijske i telekomunikacione opreme .

Nakon usvajanja Budžeta Republike Crne Gore za 2008. godinu, Poreska uprava Služba za ekonomsko finansijske poslove će sačiniti mjesečni plan izdataka za 2008. godinu, po vrstama i po organizacionim jedinicama Poreske uprave.
Planirani izdaci iznose 8.530.306,14, čija struktura je data u tabelama po programima :


PROGRAM ADMINISTRACIJE

RB OPIS POZICIJA PLANIRANA SREDSTVA
1 Neto plate 4111 285.293,27
2 Porezi na zarade 4112 59.326,31
3 Doprinosi na teret zaposlenog 4113 83.924,66
4 Doprinosi na teret poslodavca 4114 66.256,31
5 Opštinski prirez 4115 0,00
I Bruto zarade zaposl. i doprinosi na teret poslodavca 411 494.800,55
6 Naknade za topli obrok 4121 16.637,50
7 Naknade za regres 4122 9.528,75
8 Naknada za stanovanje i odvojeni život 4124 1.740,00
9 Otpremnine 4127 900,00
10 Ostale naknade 4129 13.200,00
II Ostala primanja i naknade zaposlenih 412 42.006,25
11 Rashodi za materijal 4131 24.000,00
12 Rashodi za sl.put.i rep. 4132 19.600,00
13 Rashodi za reprezentaciju 4133 2.100,00
14 Rashodi za energiju 4134 8.300,00
15 Rashodi za telefonske usluge 4135 34.200,00
16 Rashodi za poštanske usluge 4136 4.600,00
17 Bankarske usluge i negat.kurs.razlike 4137 1.500,00
18 Ugovorene usluge 4139 33.100,00
III Rashodi za materijal i usluge 413 127.400,00
19 Tekuće održavanje građev.objekata 4142 0,00
20 Tekuće održavanje opreme 4143 2.400,00
IV Tekuće održavanje 414 2.400,00
21 Zakup objekata 4161 0,00
22 Zakup opreme 4162 0,00
V Renta 416 0,00
24 Izdaci za opremu 4415 39.000,00
VI Kapitalni izdaci 441 39.000,00
U K U P N O: (I+II+III+IV+V) 705.606,80PROGRAM NAPLATE

R.B OPIS POZICIJA PLANIRANA SREDSTVA
1 Neto plate 4111 3.297.189,90
2 Porezi na zarade 4112 696.650,20
3 Doprinosi na teret zaposlenog 4113 972.916,79
4 Doprinosi na teret poslodavca 4114 768.092,20
5 Opštinski prirez 4115 0,00
I Bruto zarade zaposlenih 411 5.734.849,09
6 Naknade za topli obrok 4121 171.517,50
7 Naknade za regres 4122 98.232,75
8 Naknada za stanovanje i odvojeni život 4124 10.200,00
9 Otpremnine 4127 2.100,00
10 Ostale naknade 4129 20.000,00
II Ostala primanja i naknade zaposlenih 412 302.050,25
11 Rashodi za materijal 4131 163.400,00
12 Rashodi za sl.put.i rep. 4132 188.500,00
13 Rashodi za reprezentaciju 4133 1.800,00
14 Rashodi za energiju 4134 95.000,00
15 Rashodi za telefonske usluge 4135 400.000,00
16 Rashodi za poštanske usluge 4136 98.500,00
17 Bankarske usluge i negat.kurs.razlike 4137 17.000,00
18 Ugovorene usluge 4139 310.400,00
III Rashodi za materijal i usluge 413 1.274.600,00
19 Tekuće održavanje građev.objekata 4142 25.000,00
20 Tekuće održavanje opreme 4143 100.000,00
IV Tekuće održavanje 414 125.000,00
21 Zakup objekata 4161 15.000,00
22 Zakup opreme 4162 193.200,00
V Renta 416 208.200,00
24 Izdaci za opremu 4415 180.000,00
Sredstva transporta 4415-1 72.000,00
Kompjuterska oprema 4414-2 90.500,00
Kancelarijska oprema 4414-3 15.000,00
Telekomunikaciona oprema 4414-4 2.500,00
VI Kapitalni izdaci 441 180.000,00
U K U P N O: (I+II+III+IV+V) 7.824.699,34
ZAKLJUČCI

1.Plan rada Poreske uprave za 2008. godinu definisan je na način da strateški cilj ovog organa: efikasno i efektivno sprovođenje naplate poreza i unaprijeđivanje usluge poreskim obveznicima uz poštovanje rokova za izvršavanje planiranih aktivnosti bude apsolutno realizovan.

2.Poreska uprava će, tokom 2008.godine, pored redovnih, zakonom propisanih poslova i obaveza, posebnu pažnju posvetiti aktivnoj saradnji sa poreskim obveznicima, trudeći se pri tom, da nivo poslovne komunikacije podigne na što veći stepen,angažujući sve raspoložive potencijale - službene, personalne, stručne i intelektualne.

3. Jedna od osnovnih aktivnosti zaposlenih u Poreskoj upravi, u 2008.godini, je realizacija Projekta "Objedinjena registracija i naplata poreza i doprinosa "obveznika i osiguranika. Projekat se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom i konsultantskom kućom Hermes SoftLab. Treba napomenuti da je osnovni Projekat, na zahtjev Poreske uprave, proširen sa izradom softvera za poresko računovodstvo.

4.U cilju postizanja što veće obuhvatnosti i kvaliteta u provodjenu kontrolnih aktivnosti, kao stalan i prioritetan zadatak, biće, da se kroz povećani broj kontrola i provjera, kod poreskih obveznika razvije poslovna disciplina i izgradi pravilan odnos prema poreskim obavezama. U kontrolnim aktivnostima, inoviraće se principi u vrednovanju relevantnosti podataka.To podrazumijeva da će inspektor, uvažavajući prezentirane podatke od strane obveznika, provjerom i uporedjivanjem istih, konstatovati eventualne razlike, na osnovu koji će se utvrdjivati nova, realnija i tačnija osnovica za oporezivanje.

5.Naplatne aktivnosti, ovlašćeni službenici Poreske uprave, provodiće, uvažavajući sve zakonske mjere, ali i koristeći proceduralne smjernice i mogućnosti ličnog kontakta sa poreskim obveznikom radi njegove edukacije, obavještavanja i upozoravanja o obavezama po osnovu poreskih zaduženja, sve u cilju postizanja što većeg stepena dobrovoljnosti i ažurnosti u naplati prihoda po osnovu poreza, a time i kontinuiran priliv sredstava u republički Budžet.Naime, kako odredjeni broj kontakt telefona poreskih obveznika, koji su prijavljeni Poreskoj upravi nije u funkciji, iz razloga što poreski obveznik nije prijavio promjenu telefonskog broja to je jedan od primarnih zadataka zaposlenih u Telefonskom naplatnom centru da, u saradnji sa kompetentnim provajderima, pribave nove brojeve telefona poreskih obveznika. Novopribavljeni brojevi telefona obveznika, će se dostavljati Sektoru za pružanje usluga poreskim obveznicima i registraciju, radi njihovog evidentiranja u dosijeima poreskih obveznika.
6.Tokom 2008. godine, Poreska uprava će preko Odjeljenja za praćenje efekata kontrole i naplate i razvoj kadrova, intezivno vršiti edukaciju službeničkog kadra, po dinamici koja će direktno zavisiti od izmjena i dopuna poreskih propisa, a u cilju njihove efikasnije i kvalitetnije primjene. Što se tiče eksternih obuka, njihovo planiranje je u direktnoj zavisnosti od Plana IOTA e, čiji je Poreska uprava Crne Gore punopravni član, a čiji se nacrt očekuje krajem 2007.godine.Tokom 2008.godine će se posebna pažnja posvetiti obuci većeg broja službenika Poreske uprave, a posebno službenika inspekcijskog nadzora na temu antikorupcije.Naime, već u četvrtom kvartalu 2007.godine će Poreska uprava u saradnji sa inostranom konsultantskom kućom KAFAO organizovati seminar na ovu temu. Na ovom seminaru će iskusniji službenici Poreske uprave biti osposobljeni da tokom prve polovine 2008.godine edukuju veći broj službenika inspekcijskog nadzora, u cilju prepoznavanja koruptivnih elemenata i načina rješavanja takvih situacija prilikom obavljanja svojih redovnih poslovnih zadataka.

7.Služba za kadrovske, pravne,tehničke i opšte poslove će nakon implementacije Programa KIS ( kadrovski informacioni sistem ) za kompjutersku obradu evidentiranja ličnih dosijea uposlenih u Poreskoj upravi, predmeta po žalbama na rješenja Poreske uprave iz oblasti radno pravnih odnosa i svih drugih vrsta poslova iz nadležnosti koji je uradila Uprava za kadrove, izvršiti unos podataka u jedinstven informacioni sistem na nivou organa državne uprave.

8.Služba za ekonomsko finansijske poslove će obavljati sve poslove predviđene opisom poslova iz Akta o organizaciji i sistematizaciji, a u skladu sa odredbama Zakona o radu i Zakona o računovodstvu. Nakon usvajanja Budžeta Republike Crne Gore za 2008.godinu, ova Služba će dati detaljno obrazloženje Budžeta Poreske uprave za 2008.godinu po vrstama izdataka.

9.Odjeljenje za internu kontrolu će, tokom 2008.godine, vršiti preispitivanje činjenica za utvrđivanje činjeničnog stanja prilikom pojave pojedinih problema shodno Pravilniku o radu interne kontrole i Upustvu Odjeljenja za internu kontrolu, kao i sve poslove u vezi sa izvršenjem naloga dobijenih od Direktora Poreske uprave.

10.Strogo poštovanje poreskih i ostalih zakona u vršenju povjerenih poslova, sprječavanje konflikta interesa, korupcije, zloupotreba ovlašćenja i drugih negativnih pojava, uz etičko ponašanje svih zaposlenih kao i primjenjivanje propisanih kontrolno-nadzornih aktivnosti i do sada preduzetih mjera, dobra su osnova za nastavak sprovodjenja ovih mjera i tokom 2008.godine. U tom cilju treba sprovesti sljedeće aktivnosti, koje će biti stalan zadatak:
- Promovisanje Etičkog kodeksa;
- Objavljivanje brošura i vodiča za ostvarivanje i zaštitu prava gradjana i putem
Web site-a;
- Javna kampanja u cilju efikasnijeg učešća gradjana u borbi protiv korupcije
učešćem predstavnika Poreske uprave u radio i televizijskim emisijama;
- Polugodišnja istraživanja o postojećim uslovima, pojavnim oblicima, uzrocima i
metodama nastanka korupcije u poreskoj administraciji ;
- Obuka kadrova, uz angažovanje stručnjaka konsultantske kuće EU "CAFAO"
tokom prvog kvartala 2008. godine.T A B E L E
Download