Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

INTERVJU DIREKTORA PORESKE UPRAVE ZA DNEVNI LIST "POBJEDA"

INTERVJU DIREKTORA PORESKE UPRAVE ZA DNEVNI LIST "POBJEDA"
Datum objave: 12.05.2017 12:49 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


POBJEDA: Koliko je Poreska uprava ukupno primila I koje vrijednosti I prihvatila rješenja o reprogramu duga?

Na Javni poziv Ministarstva finansija za reprogram poreskog potraživanja prijavila su se 6.492 poreska obveznika, a zahtjevi se odnose na ukupan iznos poreskog duga od 195.530.341,43 €.
Poreska uprava je do sada donijela 6.202 rješenja o reprogramu poreskog duga u ukupnom iznosu od 161.215.053,55 €.

POBJEDA: Da li je prihvaćen zahtjev, odnosno izdato rješenje za Montenegro erlajnz i Željeznicu, ako nije, kada će?

Poreska uprava još uvijek nije postupala po zahtjevima za reprogram poreskih obveznika AD Montenegro Airlines Podgorica i AD Željeznička infrastruktura, a rješenja za iste biće donijeta u zakonskom roku od 60 dana od dana okončanja Javnog poziva Ministarstva finansija.

POBJEDA: Koliko je zahtjeva već odbijeno?

Do sada nije donijeto nijedno rješenje kojim se odbija zahtjev za reprogram, imajući u vidu da su u svim zahtjevima po kojima je postupano bili ispunjeni uslovi propisani odredbama Zakona o reprogramu poreskog potraživanja. 

POBJEDA: Kada će biti izdata sva rješenja po zahtjevima?

Kao što sam naveo u odgovoru na drugo pitanje, Poreska uprava će donijeti sva rješenja o reprogramu u Zakonom propisanom roku od 60 dana od dana okončanja Javnog poziva Ministarstva finansija. 

POBJEDA: Da li se počelo sa jednokratnim uplatama od onih kojima je odobren reprogram, ako jeste koliko je uplaćeno?

Moram kazati da nam se već na samom početku postupka reprograma 91 poreski obveznik obratio zahtjevom za izvršenje jednokratne uplate ili cjelokupnog duga i prije donošenja rješenja, te smo po tom osnovu već prihodovali preko dva miliona eura. S druge strane, obveznicima je Zakonom ostavljen relativno dug rok za izvršenje jednokratne uplate od 90 dana od dana donošenja rješenja, tako da je jedan dio obveznika već ispunio ovu obavezu, a svakako da značajnije prihode po ovom osnovu očekujemo u narednim danima, a naročito u mjesecu junu. 


POBJEDA: Ima li procjena koliko njih neće poštovati reprogram i koliko mjeseci je tolerancije u slučaju da počnu kasniti sa ratama?

Poreska uprava realizuje aktivnosti na implementaciji Zakona o reprogramu poreskog duga s maksimalnim optimizmom i očekivanjima da će svi poreski obveznici koji su se prijavili za reprogram i ocijenili da imaju kapacitete da na ovaj način izmire poreski dug, zaista to i učiniti. Svakako da Zakon predviđa i kaznene odredbe za sva lica koja ne budu poštovala reprogram, te će se rješenja ukidati svim obveznicima koji ne izvrše jednokratnu uplatu u roku od 90 dana od dana donošenja rješenja, koji ne budu blagovremeno izmirivali tekuće obaveze ili koji ne budu izmirili tri mjesečne rate po reprogramu. U ovakvim situacijama kompletan dug će dospijevati odmah po ukidanju rješenja, nakon čega ćemo započeti primjenu svih dostupnih mjera naplate, od blokade žiro-računa do iniciranja stečajnog postupka, u cilju naplate potraživanja. 

POBJEDA: Da li je zaustavljeno gomilanje duga Iz obaveza u ovoj godini. Da li se IOPPD obrasci dostavljaju na vrijeme?

Poreska uprava je u toku 2016. godine uspjela da zaustavi rast poreskog duga, te da isti smanji za čak 20 miliona eura. Aktivnosti na upravljanju poreskim dugom nastavljene su i u 2017. godini, prije svega donošenjem Plana za upravljanje poreskim dugom, u kojem je jedna od mjera i implementacija sistema za plaćanje duga u ratama, ali i usvajanje procedura koje će unaprijediti efikasnost sprovođenja mjera prinudne naplate i praćenje filijala za naplatu svim područnim jedinicama. Rezultati Poreske uprave u ovoj oblasti prepoznati su i pozdravljeni od strane Međunarodnog monetarnog fonda koji u kontinuitetu prati naš rad po pojedinačnim funkcijama, ali i od strane Državne revizorske institucije, koja je izdvojila Poresku upravu kao pozitivan primjer ispunjavanja preporuka datih kroz kontrolne revizije poslovanja državnih organa.

Moram istaći da su se zahvaljujući reprogramu poreskog duga poreski obveznici ne samo prijavili za otplatu ranije nagomilanog duga, već i da su prijavili dospjele obaveze koje ranije nijesu bile evidentirane u sistemu Poreske uprave, što se naročito odnosi na poreze i doprinose na lična primanja zaposlenih. To znači da smo u tom segmentu postigli veliki napredak, imajući u vidu smanjenje opsega nepodnijetih IOPPD obrazaca, kao i činjenicu da se mjerama naplate – reprogramom i prinudnom naplatom, mogu obuhvatiti samo već evidentirane obaveze.

Takođe, činjenica da naplata poreza i doprinosa bilježi kontinuirani rast, što je naročito značajno imajući u vidu da je jedan dio poreskih obaveza za januar ušao u reprogram, ukazuje na povećanje stepena fiskalne disipline u oblasti radnih odnosa. Naravno da u ovom segmentu ima još dosta prostora za unapređenje, na čemu ćemo i dalje raditi, planiranim izmjenama zakonskog okvira i u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove. 


POBJEDA: Da su koncipirani predlozi i rješenja koja će doprinijeti večím prihodima i spisak administrativih i normativnih barijera kako bi one bile otklonjene u najkraćem mogućem period što je takođe dogovoreno na nedavnom sastanku sa premijerom?

Imajući u vidu da je Ministarstvo finansija zaduženo za kreiranje poreske politike i normativnih rješenja u ovoj oblasti, Poreska uprava je na osnovu iskustava u praksi i razmjene informacija sa poreskim upravama regiona i Evropske unije istom dala svoje prijedloge čijim usvajanjem očekujemo da će se omogućiti veća efikasnost poreskog organa u sankcionisanju neregularnog poslovanja i unaprijediti sveobuhvatna fiskalna disiplina. Prijedlozi izmjena određenih odredbi obuhvataju, između ostalog, Zakon o poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrijednost, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja, Pravilnik o sekundarnoj poreskoj obavezi, prijedlog Pravilnika o prodaji imovine poreskog obveznika, izmjenu Pravilnika o načinu utvrđivanja početne vrijednosti zaplijenjene nepokretnosti poreskog obveznika.

Kada je u pitanju administrativni dio, imamo punu podršku Vlade i Ministarstva finansija za unapređenje procesa u poreskom organu, a skorim usvajanjem akta o sistematizaciji biće formirane nove organizacione jedinice koje će omogućiti bolje funkcionisanje Poreske uprave. Takođe, u kontinuitetu radimo na unapređenju uslužnog sektora, pa osim elektronskih servisa za podnošenje poreskih prijava i niza zahtjeva za izdavanje potvrda, koji su već u funkciji, planiramo i decentralizaciju funkcija Centralnog registra privrednih subjekata i realizaciju projekta elektronske fiskalizacije.


POBJEDA: U kojim kompanijama je trenutno inspekcijska kontrola I zbog čega?

U prvom kvartalu 2017. godine poreski inspektori izvršili su 629 kompletnih i 3.099 djelimičnih kontrola poreskih obveznika.

Kompletne kontrole podrazumijevaju detaljnu analizu kompletnog knjigovodstva poreskog obveznika, s osvrtom na obaveze po osnovu svih poreskih oblika, dok se u djelimičnim kontrolama prate samo određeni aspekti poslovanja poreskog obveznika, kao što je to slučaj kod provjera osnovanosti zahtjeva za povraćaj PDV-a, provjera evidentiranja prometa preko fiskalnih registar kasa, ili provjera redovnosti isplaćivanja zarada zaposlenim, koje treba da prati prijava i uplata pripadajućih poreza I doprinosa.

U kontrola tokom prva tri mjeseca 2017. godine utvrđene su dodatne poreske obaveze u iznosu od 20.656.277,99 €, pri čemu su korekcije po osnovu PDV-a 4.746.311,37 €, po osnovu poreza na dobit 5.253.057,61 €, a po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica 6.248.916,75 €. Sem toga evidentirano je 124 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i 95 prekršajnih naloga u ukupnoj novčanoj vrijednosti od 204.600,00 €.

Kvartalne planove mjera inspekcijskog nadzora sačinjavamo na osnovu procijenjenih potreba i analize rizike, a pored realizacije planiranih kontrola sprovodi se i nadzor na osnovu inicijativa i prijava građana i drugih državnih organa s kojima imamo blisku i uspješnu saradnju – Upravom policije, Tužilaštvom, Upravom carina, Upravom za inspekcijske poslove i Upravom za sprječavanje pranja novca.


POBJEDA: Protiv koliko i kojih kompanija je podnesen zahtjev za stečaj zbog dugova a koliko novih zahtjeva je spremno?

Poreska uprava je u proteklih pola godine podnijela incijativu za otvaranje stečajnog postupka kod sedam poreskih obveznika, i to kod AD Radoje Dakić Podgorica, zbog dospjelih a neizmirenih obaveza od preko 10 miliona eura, zatim kod doo „Galenika Crna Gora“ Podgorica, doo „Pelagonija“ Podgorica, doo „Montemal“ Podgorica, doo „MP engineering“ Podgorica, doo „M-Grupa“ Podgorica i doo Sindčel Nikšić. Radi se o kompanijama kod kojih su već iscrpljene sve ostale mjere za naplatu poreskog duga, a od kojih je moguće naplatiti makar potraživanja kroz stečaj, imajući u vidu da isti posjeduju imovinu, koja nije opterećena hipotekom ili fiducijom.

Moram naglasiti da se Poreske uprave nije gašenje privrednih subjekata, već doprinos unapređenju poslovnog ambijenta i podsticanje privredne aktivnosti u Crnoj Gori kroz aktivnosti na izgradnji što većeg stepena poreske disipline, te da se pri preduzimanju bilo koje od mjera prinudne naplate, a naročito nepopularne mjere iniciranja stečajnog postupka, prethodno vrši detaljna analiza svakog pojedinačnog slučaja, i to prema vrsti dugovanja i mogućnosti naplate istog u zavisnosti od posjedovanja pokretne i nepokretne imovine od strane poreskih dužnika, pri čemu se najprije pristupa naplati potraživanja od onih lica kod kojih postoji mogućnost naplate duga.

Imajući u vidu odredbe Zakona o reprogramu poreskog potraživanja, koje predviđaju iniciranje stečajnog postupka kod obveznika kojima se ukine rješenje o reprogramu, i u narednom periodu preduzimaćemo sve mjere, uključujući i mjeru predlaganja otvaranja stečajnog postupka, kod lica od kojih ne bude moguće naplatiti poreski dug, poput obveznika koji se nijesu prijavili za reprogram poreskih potraživanja ili koji ne budu poštovali odredbe donijetih rješenja o reprogramu. 


POBJEDA: Ima li, možda zahtjeva, da se produži, odnosno da još jedan rok za podnosenje prijava za reprogram?

Zakon o reprogramu poreskog potraživanja usvojen je u Skupštini Crne Gore u decembru 2016. godine u nastojanju države da naplati poreski dug na što bezbolniji način za poreske obveznike, te da obezbijedi opstanak privrednih subjekata na tržištu, ali i da definitivno razgraniči nenaplativa potraživanja na koja više ne možemo računati, koja u kontinuitetu opterećuju evidenciju poreskog duga i poresko knjigovodstvo. Imajući u vidu da je Zakonom predviđena jednokratna mogućnost prijavljivanja za reprogram, oni subjekti koji se nijesu prijavili za izmirenje duga u ratama i oni koji ne budu poštovali rješenja o reprogramu šalju poruku Poreskoj upravi da ne posjeduju fiskalni potencijal za dalje poslovanje, te im neće biti omogućen novi stimulans ili šansa za lakše izmirenje poreskog duga. 


POBJEDA: Da li su svi obveznici predali finansijske iskaze za prošlu godinu I prijave poreza na dobit - koliko je predalo a koliko nije I kada će se početi I sa kojim sankcijama?

Prema podacima od 28. aprila 2017. godine ukupno 23.643 poreska obveznika podnijela su finansijske iskaze za prethodnu godinu. S druge strane, analizom na osnovu evidencije Poreske uprave utvrđeno je da 2.987 pravnih lica koja predstavljaju aktivne poreske obveznike, a koji su obavezi da podnesu finansijske iskaze, nijesu ispunila navedenu obavezu.

Kada su u pitanju godišnje prijave poreza na dobit, na dan 28.04.2017. godine ukupno 20.707 poreskih obveznika podnijelo je godišnju prijavu poreza na dobit za 2016. godinu. S druge strane, analizom na osnovu evidencije Poreske uprave utvrđeno je da 3.224 pravna lica koja predstavljaju aktivne poreske obveznike, a koji su obavezi da podnesu godišnju prijavu poreza na dobit, nijesu ispunila navedenu obavezu.

Poreska uprava preduzima mjere u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (član 42a) i Zakonom o računovodstvu (član 38 stav 3) prema licima koja nijesu blagovremeno podnijela prijave poreza na dobit i finansijske iskaze, a ova aktivnost je započeta odmah po isteku propisanih zakonskih rokova.