Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

Sektor za usluge i registraciju

Datum objave: 08.04.2019 10:20 | Autor: Centrala

Ispis Štampaj stranicuU Sektoru za usluge i registraciju obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje sprovođenja procedura rada iz nadležnosti Sektora, pripremu programa edukovanja i instrukcija u pružanju usluga poreskim obveznicima i registraciju privrednih subjekata, poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika; uređivanje i ažuriranje procedura za interne postupke koji regulišu pružanje usluga poreskim obveznicima i registraciju; ažuriranje neophodnih obrazaca za poreske obveznike, brošura i priprema informativnih materijala i publikacija poreskih propisa; donošenje godišnjeg plana aktivnosti Sektora; pružanje tehničke pomoći i koordinacija rada područnih jedinica u dijelu pružanja usluga poreskim obveznicima i registraciju; ažuriranje sajta Poreske uprave; davanje odgovora na postavljena pitanja: putem neposrednih kontakata, preko Kontakt centra; telefonsko pozivanje i obavještavanje poreskih obveznika radi njihovog upozorenja o nepodnešenim prijavama, neizmirenim obavezama i neažurnim podacima u poreskom registru, upoznavanje područnih jedinica sa rezultatima ostvarenih kontakata u pisanoj formi i putem e-mail-a; izdavanje poreskih indetifikacionih kartica; izradu predloga za izmjenu i dopunu poreskih propisa; izradu informacija i izvještaja; pripremanje materijala za seminare i druge poslove.
U Odsjeku za pružanje usluga poreskim obveznicima, edukaciju javnosti i Kontakt centar, obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu programa i instrukcija za aktivnosti pružanja usluga poreskim obveznicima; procedure za interne postupke koji regulišu pružanje usluga poreskim obveznicima i pružanje pomoći područnim jedinicama; ažuriranje sajta Poreske uprave; donošenje informativnih publikacija i materijala koji će se distribuirati javnosti; koordinaciju i analizu rada područnih jedinica u vezi pružanja usluga poreskim obveznicima; odgovaranje na pitanja poreskih obveznika postavljenih prilikom ličnih posjeta ili putem pisanih zahtjeva i e-mail-a; izradu informacija i izvještaja; obezbjeđivanje saradnje sa drugim organizacionim cjelinama Poreske uprave; izradu predloga za izmjenu i dopunu poreskih propisa; pripremanje materijala za seminare u saradnji sa drugim sektorima, pripremu programa i instrukcija za aktivnosti pružanja usluga poreskim obveznicima telefonskim putem; odgovaranje na pitanja postavljena putem Kontakt centra o poreskim propisima ili prosleđivanje pitanja organizacionim cjelinama Poreske uprave radi preduzimanja adekvatnih radnji, telefonsko pozivanje i obavještavanje poreskih obveznika radi upozorenja o nepodnešenim prijavama, neizmirenim obavezama, neažurnim podacima u poreskom registru, pripremu materijala i programa za edukaciju poreskih obveznika u saradnji sa ostalim organizacionim cjelinama; planiranje sprovođenja kampanje informisanja poreskih obveznika; prijavu koruptivnih radnji; prijave nepravilnosti u radu i druge poslove.
U Odsjeku za centralni registar privrednih subjekata (CRPS) obavljaju se poslovi koji se odnose na: prijem dokumenata i prijava za registraciju; vođenje upisnika, imenika i pomoćnih knjiga; poslove javnog uvida u bazu podataka, indeksa i dokumentacije, kao i prepisivanje i kopiranje istih; prijem stranaka i davanje obavještenja iz službenih evidencija; izdavanje potvrda o registraciji svih oblika obavljanja privredne djelatnosti; dostavljanje predmeta po žalbama; arhiviranje dokumentacije u zbirke isprava za svaki predmet pojedinačno; izdavanje i slanje oglasa za objavljivanje u Službenom listu Crne Gore; razvijanje sistema interne komunikacije i koordinacija rada područnih jedinica u vezi registracije; izdavanje potvrde o brisanju iz evidencije CRPS-a i obavještenja o odbijanju registracije i druge poslove. 
U Odsjeku za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika (CROO), obavljaju se poslovi koji se odnose na: registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika i uspostavljanje odgovarajućih registara; ažuriranje procedura za interne postupke koji regulišu aktivnosti registracije u područnim jedinicama; ažuriranje registracionih formulara, brošura i publikacija; razvijanje sistema interne komunikacije i koordinacija rada područnih jedinica u vezi registracije; distribuciju informativnih materijala, brošura, formulara i publikacija; organizovanje programa obuke službenika za registraciju; izdavanje poreskih indetifikacionih kartica; izradu predloga za izmjenu i dopunu propisa koji regulišu postupak registracije poreskih obveznika; praćenje učinka u područnim jedinicama; izradu informacija i izvještaja; obezbjeđivanje saradnje sa drugim organizacionim cjelinama Poreske uprave; aktivnosti koje se tiču razmjene informacija sa drugim organima državne uprave koji vode registre pravnih i fizičkih lica i druge poslove.