Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

Sektor za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora

Datum objave: 08.04.2019 07:23 | Autor: PORESKA UPRAVA

Ispis Štampaj stranicuU Sektoru za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje sprovođenja procedura rada iz nadležnosti Sektora, utvrđivanje i kreiranje programa i postupaka inspekcijskog nadzora; pripremanje i donošenje godišnjeg i periodičnog plana nadzora, projektovanje ciljeva i zadataka inspekcijskog nadzora; obezbjeđivanje jedinstvene primjene standardnih postupaka kontrola; neposrednu kontrolu rada organizacionih jedinica i kontrolu putem pregleda statističkih i drugih podataka; kreiranje programa procjene rizika kod inspekcijskog nadzora; pripremanje materijala za obuku poreskih inspektora; učestvovanje u kreiranju i razvoju informacionog sistema za potrebe inspekcijskog nadzora i upravnog postupka; vršenje neposrednog inspekcijskog nadzora kod poreskih obveznika; organizovanje preduzimanja operativnih mjera i radnji na otkrivanju krivičnih djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja i njihovih počinioca, praćenje primjene poreskih propisa, pripremu inicijative za izmjenu i dopunu propisa; saradnju sa NVO sektorom i sprovođenje postupka slobodnog pristupa informacijama; praćenje izvršenja godišnjih i periodičnih planova inspekcijskog nadzora.

- U Odsjeku za inspekcijski nadzor vrše se poslovi koji se odnose na: utvrđivanje i kreiranje programa i postupaka inspekcijskog nadzora; pripremu i donošenje godišnjih i periodičnih programa i planova inspekcijskog nadzora; utvrđivanje procedura i tehnika inspekcijskog nadzora; organizaciju i koordininaciju praćenje sprovođenja procedura rada u postupku inspekcijskog nadzora; procjenu poreskog potencijala poreskih obveznika i mogućih rezultata kontrole, analizu pojavnih oblika izbjegavanja obračunavanja i plaćanja poreza, organizaciju preduzimanja operativnih mjera i radnji na otkrivanju krivičnih djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja i njihovih počinioca, planiranje inspekcijskog nadzora po izvršiocima; koordiniranje rada u predmetima za koje je potrebno postupanje više područnih jedinica ili odsjeka, u predmetima na kojima radi više državnih organa ili u predmetima gdje je potrebna međunarodna saradnja; praćenje rada svih poreskih inspektora; inspekcijski nadzor kod poreskih obveznika, praćenje predmeta u kojima postoji visok rizik od pojave korupcije, kontrolu sprovođenja mjera naloženih od sudova i drugih organa; kontrolu unutrašnjeg rada i poslova inspekcijskog nadzora; sprovođenje postupka prinudne naplate u saradnji sa Sektorom za operativu u oblasti naplate.

- U Odsjeku za praćenje poreskih propisa vrše se poslovi koji se odnose na: praćenje poštovanja poreskih propisa od strane organizacionih jedinica, pripremu inicijativa za izmjenu poreskih propisa; učestvovanje u postupcima pred sudovima, saradnju sa NVO sektorom i sprovođenje postupka slobodnog pristupa informacijama.