Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

Sektor za operativu u oblasti naplate

Datum objave: 08.04.2019 07:14 | Autor: PORESKA UPRAVA

Ispis Štampaj stranicuU Sektoru za operativu u oblasti naplate vrše se poslovi koji se odnose na: praćenje sprovođenja procedura rada iz nadležnosti Sektora, obradu poreskih prijava i poresko računovodstvo; sprovođenje naplate kroz: identifikaciju i postupke naplate poreskog duga; identifikaciju lica koja nijesu podnijela prijavu i postupke obezbjeđenja istih; donošenje godišnjeg, kvartalnog i mjesečnog programa rada i izvještaja o radu; izradu procedura za aktivnosti kancelarijske i terenske naplate; pružanje uputstava i smjernica područnim jedinicama; izradu izvještaja neophodnih za utvrđivanje i izvršavanje plana naplate nenaplaćenog duga; analizu rada područnih jedinica; aktivnosti na procjeni rizika za potrebe naplate; obradu i analizu podataka u cilju obezbjeđivanja poštovanja poreske politike, zakonskih propisa i procedura; obezbjeđenje mjera i aktivnosti za punu naplatu budžetskih prihoda, koji su u nadležnosti Poreske uprave.
- U Odsjeku za obradu poreskih prijava i uplata i poresko računovodstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na: definisanje procedura i postupaka koji regulišu prijem, evidentiranje i obradu prijava; praćenje sprovođenja propisanih procedura; praćenje ispravnosti primjene programskih rješenja za obradu prijava i definisanje izmjene istog u skladu sa važećom zakonskom regulativom; izradu izvještaja u oblasti obrade prijava; razradu programa, procedura i izvještaja koji regulišu poresko računovodstvo prihoda, vođenje ukupnog procesa zaduženja i odobrenja na računima poreskih obveznika po vrstama poreza, usaglašavanje knjigovodstvenog i godišnjeg stanja poreskih računa, izradu finansijskih iskaza, sravnjavanje podataka iz drugih državnih organa i organizacija i nosilaca platnog prometa, naplatu evidentiranih poreskih obaveza; pripremu procedura o internim postupcima koji regulišu naplatu poreskih računa (računa poreskih dužnika) u područnim jedinicama; kreiranje procedura i programa za aktivnosti kancelarijske i terenske naplate; pružanje uputstava i smjernica područnim jedinicama za naplatu poreskog duga; pružanje neophodne stručne obuke, izradu i ažuriranje obrazaca i obavještenja koji se koriste u postupcima naplate poreskog duga, praćenje pravilnog sprovođenja plana rada; izradu i ažuriranje obrazaca i obavještenja koji se koriste u obezbjeđivanju nepodnesenih poreskih prijava i izvještaja u organizacionim jedinicama; izradu godišnjeg plana naplate i programa za procjenu rizika i praćenje učinaka sprovođenja naplate u područnim jedinicama; nadzor nad radom filijala za obradu poreskih prijava i uplata područnih jedinica.
- U Odsjeku za obradu podataka o naplaćenim prihodima obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i analizu fiskalnog sistema, donošenje godišnjeg plana rada, analizu i praćenje kvaliteta rada, praćenje operativnih učinaka i analizu statističkih podataka; izradu mjesečne dinamike plana naplate po područnim jedinicama i opštinama u skladu sa planom budžeta; izradu sintetičkih i analitičkih izvještaja po zadatom kriterijumu; izradu uporednih analiza ostvarenja naplate u odnosu na planirani iznos za zadate periode, kontrolu kvaliteta izvještaja, pripremu analize podataka po oblicima javnih prihoda i specifičnim obilježjima poreskih obveznika.


- U Odsjeku za upravljanje dugom i centralizovanu prinudnu naplatu obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i analizu neizmirenih poreskih obaveza; praćenje reprograma poreskog potraživanja; analizu poreskog duga i identifikovanje poreskih obveznika koji imaju neizmirene poreske obaveze; praćenje preduzimanja mjera naplate poreskog duga u područnim jedinicama; praćenje i preduzimanje mjera i postupaka za realizaciju hipoteka i drugih založnih prava; nadzor nad radom filijala za obradu poreskih prijava i uplata područnih jedinica, preduzimanje mjera za otklanjanje propusta u cilju poboljšanja efikasnosti naplate; predlaganje pokretanja stečajnog postupka u slučajevima nemogućnosti naplate poreskog duga.